Пе­ре­шко­ди для за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів та шля­хи їх усу­не­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ - Юрій АСАДЧЕВ, адво­кат LEXLIGA Law Firm

В умо­вах по­гли­бле­ної кри­зи фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го се­кто­ру, що спо­сте­рі­га­є­ться в Укра­ї­ні про­тя­гом остан­ніх ро­ків, осо­бли­вої акту­аль­но­сті на­бу­ває про­бле­ма по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті дер­жа­ви. Са­ме ство­ре­н­ня спри­я­тли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в кра­ї­ні є не­об­хі­дною умо­вою під­ви­ще­н­ня рів­ня її еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та ін­те­гра­ції до сві­то­вих рин­ків. З огля­ду на це роз­роб­ка дер­жа­вою стра­те­гі­чної по­лі­ти­ки у да­ній сфе­рі та ви­зна­че­н­ня опти­маль­них спосо­бів за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій – пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня уря­ду.

Ра­зом з тим, в очах сві­то­во­го фі­нан­со­во­го спів­то­ва­ри­ства ми за­ли­ша­є­мо­ся кра­ї­ною з ви­со­ким сту­пе­нем за­ре­гу­льо­ва­но­сті еко­но­мі­ки і не­зна­чною ін­ве­сти­цій­ною при­ва­бли­ві­стю. По­ка­зни­ки сві­то­во­го рей­тин­гу Doing Business 2017 зай­вий раз під­твер­джу­ють цей факт: Укра­ї­на по­сі­дає «по­че­сне» 80 мі­сце се­ред 190 кра­їн. Для по­рів­ня­н­ня: Поль­ща зна­хо­ди­ться на 24 схо­дин­ці, а Ні­меч­чи­на – на 17.

Вба­ча­є­ться, що за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сто­рів та впро­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­змів удо­ско­на­ле­н­ня ін­ве­сти­цій­ної сфе­ри є не­мо­жли­вим без лі­кві­да­ції бар’єрів для ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ну. Са­ме іден­ти­фі­ка­ція та на­сту­пна лі­кві­да­ція пе­ре­шкод, з яки­ми зі­штов­ху­ю­ться іно­зем­ні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня при здій­снен­ні ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ма­ють ство­ри­ти на­ле­жні пе­ред­умо­ви для під­ви­ще­н­ня рів­ня ін­ве­сти­цій­ної актив­но­сті.

По­лі­ти­чна не­ста­біль­ність та спосо­би по­до­ла­н­ня її на­слід­ків для ін­ве­сти­цій­них про­це­сів

Одним з най­ва­жли­ві­ших фа­кто­рів нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жа­ви є по­лі­ти­чна ста­біль­ність, а клю­чо­ви­ми пе­ред­умо­ва­ми її за­без­пе­че­н­ня є ле­гі­тим­ність, ви­зна­че­ність та ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті вла­дних стру­ктур і стій­кість по­лі­ти­чних від­но­син. Як ві­до­мо, най­біль­ших успі­хів до­ся­гли ті су­спіль­ства, які тра­ди­цій­но орі­єн­ту­ва­ли­ся на прин­ци­пи ста­біль­но­сті.

Пи­та­н­ня, пов’яза­ні зі вста­нов­ле­н­ням, ви­ко­на­н­ням та під­три­ма­н­ням вла­ди, ви­рі­шу­ю­ться по­лі­ти­чни­ми ін­сти­ту­та­ми в осо­бі упов­но­ва­же­них дер­жав­них ор­га­нів. Во­ни ви­зна­ча­ють, як са­ме фор­му­є­ться уряд і яки­ми пра­ва­ми та пов­но­ва­же­н­ня­ми на­ді­ле­ні упов­но­ва­же­ні дер­жав­ні ор­га­ни. Ін­ши­ми сло­ва­ми, во­ни ви­зна­ча­ють, хто у су­спіль­стві на­ді­ле­ний вла­дою і яким чи­ном мо­же її ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. У вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку та у ме­жах сво­їх пов­но­ва­жень упов­но­ва­же­ні ор­га­ни фор­му­ють ме­ха­нізм дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та йо­го пра­во­ву ба­зу. Во­ни ж ви­зна­ча­ють по­да­тко­ву си­сте­му, прин­ци­пи здій­сне­н­ня усіх про­це­сів, пра­ви­ла ве­де­н­ня бі­зне­су то­що.

При цьо­му вза­є­мо­пов’яза­ність еко­но­мі­чних та по­лі­ти­чних ін­сти­ту­тів дер­жа­ви не ви­кли­кає жо­дних сум­ні­вів. Ли­ше в умо­вах ста­біль­ної по­лі­ти­чної си­сте­ми, не­змін­но­сті прин­ци­пів ді­яль­но­сті по­лі­ти­чних ін­сти­ту­тів та ста­ло­сті за­ко­но­дав­ства, тоб­то ко­ли «пра­ви­ла гри» для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня збе­рі­га­ю­ться не­змін­ни­ми, мо­жли­вий актив­ний роз­ви­ток еко­но­мі­ки в ці­ло­му та ін­ве­сти­цій­них про­це­сів зокре­ма.

Остан­ні­ми ро­ка­ми, як ми ма­ли мо­жли­вість спо­сте­рі­га­ти, по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться вкрай не­ста­біль­ною, а зброй­ний кон­флікт на Схо­ді ще біль­ше за­го­стрив про­бле­ми. При­ро­дно, що в та­ких умо­вах ін­ве­сто­ри, осо­бли­во іно­зем­ні, не по­спі­ша­ють вкла­да­ти ре­сур­си у роз­ви­ток ві­тчи­зня­них суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, за­про­ва­джу­ва­ти но­ві фор­ми ве­де­н­ня бі­зне­су та ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця. Нав­па­ки, про­ди­кто­ва­ні по­лі­ти­чною не­ста­біль­ні­стю ви­со­кі ри­зи­ки для ве­де­н­ня бі­зне­су спри­чи­ню­ють від­тік іно­зем­но­го ка­пі­та­лу і ско­ро­че­н­ня при­су­тно­сті ін­ве­сто­рів на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Оче­ви­дно, що за­кін­че­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції у сти­слі стро­ки не­мо­жли­ве, однак це у жо­дно­му ра­зі не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як ви­прав­да­н­ня без­ді­яль­но­сті. Зброй­ний кон­флікт є вкрай сер­йо­зним лі­мі­ту­ю­чим фа­кто­ром для ін­ве­сто­рів у зв’яз­ку з їх по­бо­ю­ва­н­ня­ми втра­ти­ти май­но та ін­ші ре­сур­си на те­ри­то­рії во­ю­ю­чої дер­жа­ви. Вба­ча­є­ться, що з ме­тою усу­не­н­ня та­ких ри­зи­ків на пер­ший план по­вин­на ви­йти ши­ро­ко­мас­шта­бна ро­бо­та, спря­мо­ва­на на ін­фор­му­ва­н­ня між­на­ро­дної спіль­но­ти. По­тен­цій­ні іно­зем­ні ін­ве­сто­ри ма­ють не про­сто во­ло­ді­ти ма­кси­маль­но пов­ною ін­фор­ма­ці­єю про стан справ у на­шій дер­жа­ві – не­об­хі­дно, щоб во­ни по­збу­ли­ся уяв­них стра­хів, пов’яза­них з кон­флі­ктом на Дон­ба­сі. Ва­жли­вим чин­ни­ком для за­лу­че­н­ня іно­зем­но­го ка­пі­та­лу є са­ме чі­тке усві­дом­ле­н­ня ін­ве­сто­ра­ми фа­кту, що кон­флікт за гео­гра­фі­чним мас­шта­бом є ло­каль­ним, а ве­де­н­ня бі­зне­су на ре­шті те­ри­то­рії Укра­ї­ни без­пе­чне.

Не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій

Вкрай ва­жли­ве зна­че­н­ня для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій має нор­ма­тив­но-пра­во­ва ба­за кра­ї­ни. Во­на не тіль­ки по­вин­на бу­ти ефе­ктив­ним ре­гу­ля­то­ром ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, а й від­по­від­а­ти усім кри­те­рі­ям що­до чі­тко­сті, одно­зна­чно­сті, пов­но­ти, про­сто­ти та спра­ве­дли­во­сті. При цьо­му за­ко­но­дав­ство має ство­рю­ва­ти для іно­зем­них ін­ве­сто­рів опти­маль­ні умо­ви го­спо­да­рю­ва­н­ня.

За­хист ін­ве­сти­цій по­ви­нен здій­сню­ва­ти­ся, у пер­шу чер­гу, за до­по­мо­гою до­бре роз­ви­не­ної си­сте­ми нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів – як за­галь­них, так і спе­ці­аль­них у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. На сьо­го­дні в Укра­ї­ні прийня­то біль­ше 100 нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у сфе­рі ін­ве­сту­ва­н­ня, які ре­гу­лю­ють най­рі­зно­ма­ні­тні­ші пи­та­н­ня, по­чи­на­ю­чи з по­ня­тій­но­го апа­ра­ту і за­кін­чу­ю­чи про­це­ду­рою здій­сне­н­ня ка­пі­та­ло­вкла­день не­ре­зи­ден­та­ми. Їх умов­но мо­жна по­ді­ли­ти на два бло­ки: за­галь­не та спе­ці­аль­не ін­ве­сти­цій­не за­ко­но­дав­ство.

За­галь­не за­ко­но­дав­ство мі­стить нор­ми, які ре­гла­мен­ту­ють су­спіль­ні від­но­си­ни у сфе­рі ін­но­ва­цій­ної, зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної, по­да­тко­вої, кре­ди­тної, ва­лю­тної, ми­тної, бю­дже­тної та ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті. Во­ни не є, вла­сне, нор­ма­ми у сфе­рі ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті, про­те справ­ля­ють на цю сфе­ру зна­чний вплив. Спе­ці­аль­не за­ко­но­дав­ство у сфе­рі ін­ве­сти­цій вклю­чає ряд за­ко­нів, се­ред яких вар­то ви­ді­ли­ти за­ко­ни Укра­ї­ни «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність», «Про за­хист іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні», «Про ре­жим іно­зем­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня», «Про ін­сти­ту­ти спіль­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня» то­що.

Ра­зом з тим, як ін­ве­сти­цій­не, так і за­галь­не за­ко­но­дав­ство мі­стить чи­ма­ло не­до­лі­ків, су­пе­ре­чно­стей, має ве­ли­ку кіль­кість про­га­лин та де­мон­струє сут­тє­ве від­ста­ва­н­ня від ре­аль­но­го роз­ви­тку су­спіль­них від­но­син. Так, одним із най­більш про­блем­них пи­тань у сфе­рі ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті є умо­ви та по­ря­док ре­є­стра­ції ін­ве­сти­цій – тіль­ки про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків за­ко­но­дав­чі акти у цій обла­сті за­зна­ли до­ко­рін­них змін.

Зна­чні бар’єри для іно­зем­них ін­ве­сто­рів ство­рю­ють і про­бле­ми пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня бан­ків­сько­го за­ко­но­дав­ства та не­ста­біль­ність фі­нан­со­вої си­сте­ми. Пе­ре­по­ни для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій ви­ни­ка­ють у зв’яз­ку з по­стій­ни­ми змі­на­ми підза­кон­них нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів у сфе­рі ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та кон­тро­лю. Крім то­го, один з най­більш від­ля­ку­ю­чих фа­кто­рів для іно­зем­них ін­ве­сто­рів – ко­ли­ва­н­ня кур­сів ва­лют.

Не ви­рі­шу­є­ться і про­бле­ма за­без­пе­че­н­ня за­кор­дон­них ін­ве­сто­рів ін­фор­ма­ці­єю про чин­не за­ко­но­дав­ство сто­сов­но іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Пра­кти­чно від­су­тній єди­ний під­хід у сфе­рі ін­фор­му­ва­н­ня про ста­тус та від­мі­ну по­пе­ре­дніх за­ко­но­дав­чих актів, що ство­рює зна­чні не­зру­чно­сті для ін­ве­сто­рів і при­зво­дить до то­го, що їм вкрай важ­ко ви­зна­чи­ти, які нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти є чин­ни­ми, а які ска­со­ва­но.

Та­кі не­до­лі­ки пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня ра­зом з аб­со­лю­тною не­про­гно­зо­ва­ні­стю змін чин­но­го за­ко­но­дав­ства ство­рю­ють ве­ли­че­зні бар’єри для ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Це при­зво­дить до на­ста­н­ня не­ко­мер­цій­них, не­о­чі­ку­ва­них та не­о­б­ґрун­то­ва­них ри­зи­ків для іно­зем­но­го ка­пі­та­лу, де­зо­рі­єн­та­ції іно­зем­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.