Да­ни­ло ГЛОБА, адво­кат, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з пра­во­вих пи­тань IT-ком­па­нії YOUCONTROL

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

«Си­сте­ма має за­без­пе­чу­ва­ти за­галь­ний без­ко­штов­ний ін­тер­нет- до­ступ ко­ри­сту­ва­чів до ін­фор­ма­ції про за­хо­ди дер­жав­но­го на­гля­ду ( кон­тро­лю). При цьо­му ін­фор­ма­ція сто­су­ва­ти­ме­ться не ли­ше ком­пле­ксних, але й усіх без ви­ня­тку пла­но­вих «по­оди­но­ких» за­хо­дів, що здій­сню­ю­ться від­по­від­но до за­ко­ну. Цей бе­зу­мов­но по­зи­тив­ний крок на­зу­стріч бі­зне­су спри­я­ти­ме по­ін­фор­мо­ва­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня про на­сту­пні пе­ре­вір­ки та ін­ші за­хо­ди, а впо­ряд­ку­ва­н­ня їх про­ве­де­н­ня має спри­я­ти змен­шен­ню їх кіль­ко­сті.

По­зи­тив­ним та­кож є те, що си­сте­ма бу­де від­обра­жа­ти сту­пінь ри­зи­ку пев­но­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня (ви­со­кий/ се­ре­дній/не­зна­чний), який мо­же бу­ти своє­рі­дним си­гна­лом для йо­го кон­тр­аген­тів при фор­му­ван­ні пар­тнер­ських від- но­син. З цих же під­став до­ціль­но бу­ло б пе­ред­ба­чи­ти вне­се­н­ня до си­сте­ми ін­фор­ма­ції про ре­зуль­та­ти про­ве­де­них за­хо­дів. Бу­ло б не­зай­вим та­кож об­умо­ви­ти пра­во­мір­ність про­ве­де­н­ня за­хо­дів їх на­яв­ні­стю в опри­лю­дне­них пла­нах (на да­ний час ви­мо­га За­ко­ну що­до опри­лю­дне­н­ня рі­чних пла­нів за­хо­дів ви­ко­ну­є­ться не­на­ле­жним чи­ном, у пер­шу чер­гу фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми), про­те нор­мо­твор­ці так да­ле­ко не за­йшли.

На­ра­зі си­сте­ма YOUCONTROL до­зво­ляє фор­му­ва­ти в до­сьє кон­тр­аген­тів ін­фор­ма­цію про здій­сне­н­ня що­до них ком­пле­ксних за­хо­дів на­гля­ду (кон­тро­лю). Роз­ши­ре­н­ня цих мо­жли­во­стей за ра­ху­нок но­во­го від­кри­то­го дже­ре­ла пу­блі­чних да­них до­по­мо­же за­без­пе­чи­ти кра­щий за­хист бі­зне­су від за­гроз у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.