Чи мо­же транс­на­ціо­наль­на ком­па­нія ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти стан за­бор­го­ва­но­стей, ма­ю­чи пред­став­ни­цтва по всьо­му сві­ту?

«Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» знає від­по­відь на це за­пи­та­н­ня

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

Мо­лод­ший юрист Де­нис Гри­щен­ко та ра­дник Ро­ман Се­ме­нець під ке­рів­ни­цтвом ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» Дми­тра Го­во­ру­на, за під­трим­ки іно­зем­них офі­сів «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» до­по­ма­га­ють за­без­пе­чу­ва­ти ефе­ктив­не управ­лі­н­ня за­бор­го­ва­но­стя­ми транс­на­ціо­наль­ній ком­па­нії, яка на­дає по­слу­ги з орен­ди офі­сних при­мі­щень, мі­ні-офі­сів та не­за­крі­пле­них ро­бо­чих місць у всьо­му сві­ті.

Існує чи­ма­ло ві­до­мих брен­дів, то­ва­ри чи по­слу­ги яких лег­ко про­да­ю­ться будь-де. Стру­кту­ра та­ких ком­па­ній пе­ред­ба­чає на­яв­ність від­ді­лів, які опе­ру­ють пи­та­н­ня­ми фі­нан­со­во­го кон­тро­лю. Однак че­рез гло­баль­ність по­ді­бних ком­па­ній та спе­ци­фі­ку ко­жно­го ре­гіо­ну за­зви­чай ви­ни­ка­ють про­бле­ми кон­тро­лю фі­нан­со­вих над­хо­джень.

До «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» звер­нув­ся укра­їн­ський під­роз­діл впли­во­во­го грав­ця на сві­то­во­му рин­ку орен­ди офі­сних при­мі­щень. Бі­знес-цен­три ці­єї кор­по­ра­ції роз­мі­ще­ні май­же в усіх кра­ї­нах. Пе­ред клі­єн­том по­ста­ла кла­си­чна про­бле­ма: зна­чна кіль­кість за­бор­го­ва­но­стей ви­ни­ка­ла че­рез нев­ча­сну опла­ту з бо­ку орен­да­рів, і то­ді го­лов­ний офіс ав­то­ма­ти­чно вно­сив їх до ба­зи бор­жни­ків, обме­жу­ю­чи мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми ком­па­нії.

Пі­сля то­го, як юри­сти «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ли низ­ку про­е­ктів зі стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­стей у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку для ло­каль­но­го під­роз­ді­лу клі­єн­та, їх ро­бо­та за­ці­ка­ви­ла го­лов­ний офіс за­зна­че­ної кор­по­ра­ції. Клі­єн­ту бу­ло ві­до­мо, що альянс «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» пред­став­ле­ний біль­ше ніж у 145 кра­ї­нах сві­ту, а успі­шно за­вер­ше­ні про­е­кти в Укра­ї­ні за­ли­ши­ли най­при­єм­ні­ше вра­же­н­ня. То­му бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу всіх між­на­ро­дних про­е­ктів зі стя­гне­н­ня та ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­стей до «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл». Так по­ча­ла­ся гло­баль­на спів­пра­ця транскор­дон­но­го орен­до­дав­ця та між­на­ро­дної гру­пи юри­ди­чних ком­па­ній.

Бу­ло ви­рі­ше­но здій­сню­ва­ти ко­ор­ди­на­цію всі­єї ро­бо­ти че­рез «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на». Клі­єнт по­чав ре­гу­ляр­но на­да­ва­ти но­ві про­е­кти з рі­зних ку­то­чків сві­ту від Ав­стра­лії до Ка­на­ди. Че­рез вну­трі­шню IT-пла­тфор­му во­ни пе­ре­да­ва­ли­ся на по­за­су­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня офі­сам «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» за прин­ци­пом най­ближ­чо­го гео­гра­фі­чно­го роз­та­шу­ва­н­ня до ком­па­нії-бор­жни­ка. Та­ким чи­ном ко­ман­да «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» не ли­ше про­дов­жи­ла пра­цю­ва­ти над укра­їн­ськи­ми кей­са­ми, а й по­ча­ла за­без­пе­чу­ва­ти спів­пра­цю го­лов­но­го офі­су за­мов­ни­ка з ло­каль­ни­ми юри­ста­ми у май­же всіх кра­ї­нах сві­ту.

Най­го­лов­ні­шим зав­да­н­ням та­кої спів­пра­ці ста­ло гло­баль­не за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­стей для клі­єн­та без су­до­вих про­це­дур. Для цьо­го бу­ло на­ла­го­дже­но ме­ха­нізм своє­ча­сно­го на­да­н­ня про­е­ктів та скан-ко­пій усіх не­об­хі­дних до­ку­мен­тів від го­лов­но­го офі­су клі­єн­та, їх роз­по­діл між ло­каль­ни­ми юри­ста­ми, на­да­н­ня своє­ча­сних зві­тів про здій­сне­ну ро­бо­ту, а та­кож спо­ві­ще­н­ня кре­ди­то­ра про мо­жли­ві про­бле­ми та шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня.

За­зви­чай у по­ді­бних про­е­ктах бор­жни­ки за­пе­ре­чу­ють на­яв­ність бор­гу й будь-яким чи­ном на­ма­га­ю­ться уни­кну­ти йо­го спла­ти. За­ува­жи­мо, що спе­ци­фі­ка ве­де­н­ня по­ді­бних справ у рі­зних ку­то­чках сві­ту сут­тє­во від­рі­зня­є­ться. На­при­клад, єв­ро­пей­ські бор­жни­ки ви­рі­зня­ю­ться від­по­від­аль­ним став­ле­н­ням до ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань, але во­дно­час їх пра­ва за­хи­ще­ні за­ко­но­дав­ством, що на­дає їм мо­жли­вість від­стро­чу­ва­ти опла­ти. А, ска­жі­мо, у кра­ї­нах Афри­ки низь­ка пра­во­ва куль­ту­ра не­га­тив­но впли­ває на ба­жа­н­ня бор­жни­ків вза­га­лі опла­чу­ва­ти свої ра­хун­ки. Про­ти­ле­жна си­туа- ція в Ки­таї: під­при­єм­ці на­ма­га­ю­ться сум­лін­но ви­ко­ну­ва­ти свої фі­нан­со­ві зо­бов’яза­н­ня, та все одно тру­дно­щів не уни­кну­ти.

Юри­сти «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» зав­жди за­ці­кав­ле­ні не ли­ше по­вер­ну­ти за­бор­го­ва­ність, а й збе­рег­ти пар­тнер­ські від­но­си­ни між клі­єн­том та йо­го пар­тне­ром. Якщо бор­жник че­рез скру­тне фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще не має змо­ги здій­сни­ти опла­ту всьо­го бор­гу, юри­сти го­ту­ють про­ект зі ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­сті, по­го­джу­ють йо­го з клі­єн­том та кон­тро­лю­ють подаль­ші ви­пла­ти.

Які пе­ре­ва­ги та­кої спів­пра­ці? У да­но­му ви­пад­ку го­лов­ний офіс клі­єн­та найняв ли­ше одну ком­па­нію, яка пред­став­ляє та від­сто­ює йо­го ін­те­ре­си в будь-якій ча­сти­ні сві­ту. А на­ко­пи­че­ний ро­ка­ми до­свід офі­сів «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» дав змо­гу на­ла­го­ди­ти гло­баль­ний кре­ди­тме­не­джмент більш ніж 2,5 тис. між­на­ро­дних про­е­ктів, зна­йти під­хід до ко­жно­го іно­зем­но­го бор­жни­ка та до­по­мог­ти кре­ди­то­ру ефе­ктив­но по­вер­та­ти свої ко­шти, уни­ка­ю­чи су­до­вих про­це­сів.

«Ли­ше про­тя­гом остан­ніх 6 мі­ся­ців зав­дя­ки зла­го­дже­ній ко­ор­ди­на­ції ко­манд «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» по всьо­му сві­ту кор­по­ра­ції вда­ло­ся по­вер­ну­ти со­тні ти­сяч до­ла­рів та збе­рег­ти ді­ло­ві сто­сун­ки з ба­га­тьма сво­ї­ми клі­єн­та­ми», – під­су­мо­вує Дми­тро Го­во­рун.

«Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» – уні­каль­ний пар­тнер у сфе­рі до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня між­на­ро­дних і на­ціо­наль­них ко­мер­цій­них спо­рів. Укра­їн­ський офіс вхо­дить до скла­ду гру­пи ком­па­ній «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл», яка пред­став­ляє ін­те­ре­си клі­єн­тів у 145 кра­ї­нах сві­ту. Альянс із 35 ком­па­ній і 110 аген­тів по всьо­му сві­ту на­дає до­по­мо­гу сво­їм клі­єн­там уже біль­ше 25 ро­ків! Звер­та­ю­чись до «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на», клі­єнт отри­мує уні­каль­ний до­ступ до ре­сур­сів усі­єї між­на­ро­дної ме­ре­жі. Не має зна­че­н­ня, у якій кра­ї­ні пе­ре­бу­ває бор­жник – об’єд­нав­ши зу­си­л­ля з юри­ста­ми за­кор­дон­них пред­став­ництв, укра­їн­ський офіс ви­ко­ри­сто­вує усі до­сту­пні юри­ди­чні ін­стру­мен­ти, щоб до­ве­сти пра­во­ту клі­єн­та і по­вер­ну­ти йо­му ко­шти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.