«Жи­т­тя – ве­ли­кий дар»

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ | МИСТЕЦТВО -

Ці сло­ва є го­лов­ною іде­єю ви­став­ки ху­до­жни­ка Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на, від­кри­т­тя якої від­бу­ло­ся 25 трав­ня в офі­сі ЮФ «Астерс» у рам­ках про­е­кту «Арт Астерс». Ек­спо­зи­ція є спіль­ним про­е­ктом ЮФ «Астерс» та Аме­ри­кан­сько-укра­їн­ської ді­ло­вої ра­ди.

Ху­до­жник зі­зна­є­ться, що не зав­жди пи­сав по­зи­тив­ні, на­пов­не­ні опти­мі­змом ро­бо­ти. На по­ча­тку твор­чої кар’єри йо­го тво­ри ма­ли тра­гі­чне за­барв­ле­н­ня. «Ко­ли я був сту­ден­том (а на­вчав­ся я у рі­зних за­кла­дах 12 ро­ків), усі мої ро­бо­ти бу­ли – су­ціль­на дра­ма, тра­ге­дія. До цьо­го пе­рі­о­ду на­ле­жать се­рії «Пси­хі­а­три­чна лі­кар­ня», «Бу­ди­нок для осіб по­хи­ло­го ві­ку». Я пи­сав про те, як лю­ди­ну пе­ре­пов­ню­ють не­га­тив­ні жит­тє­ві хви­лю­ва­н­ня. Час­тко­во на та­кі на­строї у мо­їй твор­чо­сті впли­ну­ла вій­на у Вір­ме­нії, яка при­па­ла на кі­нець 1980-х та се­ре­ди­ну 1990-х. Я то­ді справ­ді зро­зу­мів, що та­ке дра­ма. Про­те пі­зні­ше я ві­ді­йшов від цьо­го. Ві­дмо­вив­ся пи­са­ти дра­му і по­чав пи­са­ти про ра­дість жи­т­тя», – роз­по­від­ає ми­тець.

Сьо­го­дні він пе­ре­ко­на­ний, що жи­т­тя – це свя­то. «Са­ме жи­т­тя – ве­ли­кий дар, ве­ли­ке свя­то. Це са­ме бу­т­тя. У мо­їх ро­бо­тах ду­же ба­га­то сим­во­лів, а основ­на те­ма – свя­то зу­стрі­чі, лю­бов. Це на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни, на­ро­дже­н­ня му­зи­кан­та, на­ро­дже­н­ня ху­до­жни­ка… Тоб­то трі­умф, тор­же­ство жи­т­тя. По­зи­тив. Каз­ка. Ра­дість жи­т­тя. Про це я пи­шу», – під­кре­слює пан Єгі­а­за­рян.

Якщо го­во­ри­ти про стиль, у яко­му ви­ко­на­ні ро­бо­ти ма­е­стро, то він і сам не ро­зу­міє йо­го до кін­ця. «Це по­єд­на­н­ня ба­га­тьох сти­лів. Пор­тре­ти, хол­сти, аква­ре­лі я пи­шу по-рі­зно­му за­ле­жно від те­ми. А вза­га­лі ка­жуть, що моя те­хні­ка є впі­зна­ва­ною. Якось один із ми­сте­цтво­знав­ців за­зна­чив, що твор­чість Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на не на­ле­жить до жо­дно­го на­прям­ку, що я за­снов­ник вла­сно­го сти­лю», – під­су­мо­вує ху­до­жник.

На­га­да­є­мо, «Арт Астерс» – це за­по­ча­тко­ва­ний юри­ди­чною фір­мою «Астерс» у 2009 р. бла­го­чин­ний про­ект, по­кли­ка­ний по­пу­ля­ри­зу­ва­ти су­ча­сне укра­їн­ське ми­сте­цтво і на­да­ва­ти до­да­тко­ві мо­жли­во­сті ми­тцям екс­по­ну­ва­ти ро­бо­ти у сві­тло­му і про­сто­ро­му при­мі­щен­ні офі­су, де пра­ців­ни­ки, клі­єн­ти та го­сті фір­ми мо­гли б отри­ма­ти за­до­во­ле­н­ня від їх пе­ре­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.