Трен­ди юри­ди­чно­го рин­ку, або чо­го за рік на­вчи­ла­ся ком­па­нія LEMAN

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Ар­тем АТЕПАЛИХІН, ке­ру­ю­чий пар­тнер LEMAN International Law Group

Тен­ден­ції юри­ди­чно­го рин­ку ви­зна­ча­ю­ться йо­го ви­кли­ка­ми. Рік то­му, ко­ли ми тіль­ки за­пу­сти­ли LEMAN, пе­ред на­ми по­ста­ли пев­ні по­тре­би, за­пи­ти та ці­лі. Зокре­ма, за рік по­бу­ду­ва­ти ста­біль­ну ком­па­нію, ви­гра­ві­ю­ва­ти ам­бі­тну ко­ман­ду, по­ка­за­ти клі­єн­там свої силь­ні сто­ро­ни, зро­би­ти вне­сок у роз­ви­ток FinTech і E-commerce, швид­ко і без ви­трат прой­ти «тур­бу­лен­тну зо­ну», ста­ти пе­ре­мож­ця­ми у би­тві з вла­сни­ми ам­бі­ці­я­ми, ви­кли­ка­ми та іно­ді на­дмо­жли­ви­ми зав­да­н­ня­ми. Однак за­раз все по-ін­шо­му. Нам ви­пов­нив­ся рік і ми ма­є­мо, що ска­за­ти. У нас є імідж, своя істо­рія, уні­каль­на тор­го­ва про­по­зи­ція, ко­ло пар­тне­рів та мас­шта­бні про­е­кти. За­раз нас біль- ше хви­лю­ють фор­ма­ти ор­га­ні­за­ції пра­ці та ро­бо­ти на­шої ко­ман­ди. На жаль, 25-ої го­ди­ни у до­бі ще не з’яви­ло­ся. Во­дно­час ам­бі­ції зро­ста­ють, бі­знес про­ки­да­є­ться пі­сля актив­ної фа­зи ре­фле­ксії че­рез кри­зу. Іно­зем­ні пар­тне­ри та ін­ве­сто­ри по­чи­на­ють ці­ка­ви­ти­ся укра­їн­ським рин­ком, а ві­тчи­зня­ні стар­та­пи все ча­сті­ше по­гля­да­ють на За­хід.

Я дав­но пра­цюю у сфе­рі business development і мо­жу ска­за­ти, що з ро­ку в рік на рин­ку юри­ди­чних по­слуг з’яв­ля­є­ться щось но­ве. На­при­клад, за­раз на­бу­ва­ють акту­аль­но­сті пи­та­н­ня що­до ро­бо­ти з но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми, вір­ту­аль­ни­ми гро­ши­ма, пла­ті­жни­ми си­сте­ма­ми, он­лайн-фі­нан­су­ва­н­ням та ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми си­сте­ма­ми. По­тріб- но бу­ти на крок по­пе­ре­ду, ро­би­ти не те са­ме і не так са­мо, як ко­ле­ги.

Ще одна те­за ро­ку – роз­ви­ток GR. На жаль, ми ще до­сі від­ста­є­мо у цьо­му пи­тан­ні від пе­ре­до­вих дер­жав ЄС та сві­ту. Хо­ча де­які зру­ше­н­ня вже бу­ли зро­бле­ні у цьо­му ро­ці. Про GR по­ча­ли го­во­ри­ти, ба­га­то асо­ці­а­цій іні­ці­ю­ють спе­ці­аль­ні за­хо­ди та обго­во­ре­н­ня, а бі­знес за­го­во­рив про на­яв­ні про­бле­ми більш від­кри­то. Однак про­фе­сіо­на­лів на рин­ку до­сі не­має. То­му ми по­ста­ви­ли пе­ред со­бою не­лег­ке зав­да­н­ня – ство­ри­ти лі­де­рів та спе­ці­а­лі­стів у цьо­му на­прям­ку. Ми щи­ро ві­ри­мо, що бі­знес і дер­жа­ва – це пер­спе­ктив­не пар­тнер­ство, їм є що роз­по­ві­сти одне одно­му. Ми мо­же­мо на­ла­го­ди­ти цей діа­лог, під­ка­за­ти, як кра­ще ви­бу­ду­ва­ти при­ва­тно-дер­жав­не пар­тнер­ство, як уни­кну­ти мо­жли­вих по­ми­лок та не­по­ро­зу­мінь. Де­хто на­зи­ває GR «грою з во­гнем», але у нас ви­ста­чить си­ли при­бор­ка­ти цей во­гонь та спря­му­ва­ти йо­го у по­трі­бний на­пря­мок.

Го­лов­ні тен­ден­ції, які по­стій­но змі­ню­ю­ться – це ви­мо­ги клі­єн­тів. Якщо по­тре­ба в які­сних по­слу­гах зав­жди акту­аль­на, то те­пер по­трі­бно, щоб юри­ди­чні рі­ше­н­ня бу­ли швид­ки­ми, кре­а­тив­ни­ми й ар­гу­мен­то­ва­ни­ми, а юри­сти – го­то­ви­ми на­да­ва­ти аль­тер­на­тив­ні про­по­зи­ції та опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти бі­зне­су. Це змі­нює і спо­сіб управ­лі­н­ня про­е­кта­ми. Во­ни по­вин­ні бу­ти мар­ке­тин­го­во-при­ва­бли­ви­ми, бі­знес-вмо­ти­во­ва­ни­ми, іно­ді не­о­чі­ку­ва­ни­ми та з по­гля­дом у май­бу­тнє. Тра­ди­цій­не управ­лі­н­ня та інер­тність ста­ли най­за­пе­клі­ши­ми во­ро­га­ми роз­ви­тку ком­па­нії на юри­дич- но­му рин­ку. За­раз осо­би­стість і пер­со­наль­ний бренд ко­шту­ють на­ба­га­то до­рож­че. Клі­єн­ти звер­та­ють ува­гу на те, хто ке­рує ком­па­ні­єю, як по­бу­до­ва­на ко­му­ні­ка­ція. По­ту­жний бренд – це си­ла, яка ство­рю­є­ться ве­ли­кою ко­ман­дою та стра­те­гі­чним пла­ну­ва­н­ням. Сьо­го­дні ва­жли­во, щоб один фа­хі­вець міг за­мі­ни­ти одра­зу кіль­кох, а не всі по­тро­ху ве­ли клі­єн­та. Так втра­ча­є­ться йо­го час і цін­ний зв’язок, який не­об­хі­дно ви­бу­до­ву­ва­ти, щоб чу­ти по­тре­би клі­єн­та та роз­ви­ва­ти йо­го бі­знес.

Роз­ви­ток між­на­ро­дних ме­реж, за­лу­че­н­ня іно­зем­них кон­суль­тан­тів – те­пер це нор­ма і ви­мо­га ін­те­гра­цій­но­го про­це­су. Окрім то­го, не за­бу­ва­є­мо про те­хно­ло­гії. Як ві­до­мо, со­ці­аль­ні ме­ре­жі та ін­тер­нет ста­ли «must-have»-атри­бу­том юри­ди­чно­го бі­зне­су. Якщо те­бе не­має там, зна­чить не­має ні­де. До то­го ж он­лайн-мар­ке­тинг дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для роз­ви­тку бі­зне­су, ко­му­ні­ка­цій та отри­ма­н­ня фід-бе­ку від клі­єн­тів, пар­тне­рів, одно­дум­ців та кон­ку­рен­тів. За­раз по­трі­бно бу­ти лі­де­ром ду­мок, сти­сло ви­кла­да­ти ін­фор­ма­цію про свої пе­ре­ва­ги та гра­ти на бо­ці клі­єн­та. Зві­сно, хтось втра­чає пиль­ність і пе­ре­тво­рю­є­ться на «юри­ди­чно­го бло­ге­ра», шко­дя­чи імі­джу вла­сної ком­па­нії. Са­ме то­му, на мою дум­ку, за­раз акту­аль­но ство­ри­ти не­о­фі­цій­ний ко­декс по­ве­дін­ки юри­стів у со­ці­аль­них ме­ре­жах. Щось по­ді­бне вже дав­но існує в Аме­ри­ці, де імідж ком­па­нії – це пер­со­наль­ний імідж ко­жно­го пра­ців­ни­ка. Оскіль­ки будь-яка по­мил­ка «гвин­та» мо­же спри­чи­ни­ти роз­вал усьо­го брен­ду.

Та­кож за рік змі­нив­ся під­хід до со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті ком­па­ній та ді­яль­но­сті pro bono. Во­на по­вин­на за­ли­ша­ти­ся щи­рою, до­по­ма­га­ти го­во­ри­ти про по­тре­би су­спіль­ства та пі­клу­ва­ти­ся про со­ці­аль­но не­за­хи­ще­ні вер­стви на- се­ле­н­ня. Адже за­хист ін­те­ре­сів су­спіль­ства – це те, чо­го вчать осно­ви юри­ди­чної про­фе­сії. В LEMAN ми на­ма­га­є­мо­ся ви­бу­ду­ва­ти ці­лу низ­ку со­ці­аль­них про­е­ктів (про ба­га­то з них ми про­сто не роз­по­від­а­є­мо), щоб до­по­мог­ти мо­ло­ді ре­а­лі­зу­ва­ти свій по­тен­ці­ал. На­при­клад, є про­гра­ма ста­жу­ва­н­ня для тих, хто мо­же до­зво­ли­ти со­бі на­вча­н­ня. Во­дно­час є про­е­кти для тих, хто не має та­кої мо­жли­во­сті (че­рез сі­мей­ний стан або хво­ро­бу). Ми хо­че­мо бу­ти на­справ­ді ко­ри­сни­ми та по­кра­щу­ва­ти світ нав­ко­ло. Ро­зви­ва­ю­чи ко­гось – роз­ви­ва­єш се­бе.

Окрім то­го, по­тре­би ча­су ви­ма­га­ють від нас ча­сті­ше ди­ви­ти­ся на при­кла­ди за­хі­дних ор­га­ні­за­цій та ком­па­ній. На­шим спе­ці­а­лі­стам ми про­по­ну­є­мо пра­кти­ку та івен­ти за кор­до­ном. Во­ни пе­ре­йма­ють до­свід, за­во­дять ко­ри­сні зна­йом­ства і та­ким чи­ном ре­кла­му­ють ком­па­нію. Ми від­хо­ди­мо від фор­ма­ту «ви­си­ді­ти свої го­ди­ни на ро­бо­ті». Це вже дав­но не пра­цює. Сьо­го­дні пра­цює вла­сна мо­ти­ва­ція та ре­зуль­та­ти. Адже лі­де­ра­ми не на­ро­джу­ю­ться – лі­де­ра­ми ста­ють!

Ми щи­ро ві­ри­мо, що бі­знес і дер­жа­ва – це пер­спе­ктив­не пар­тнер­ство

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.