По­ча­ток роз­гля­ду за­яви на кон­цен­тра­цію, під час яко­го АМКУ здій­снює:

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

1) Ви­зна­че­н­ня то­вар­них та гео­гра­фі­чних меж за­ді­я­них рин­ків. 2) Ро­зра­ху­нок та оцін­ку рин­ко­вих ча­сток на за­ді­я­них рин­ках. 3) Оцін­ку рів­нів рин­ко­вої кон­цен­тра­ції на за­ді­я­них рин­ках.

Мо­жли­ві ре­зуль­та­ти:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.