Роль ме­ді­а­ції у ви­рі­шен­ні го­спо­дар­ських спо­рів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Ме­ді­а­ція – це про­цес до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня су­пе­ре­чок, які ви­ни­ка­ють у сфе­рі го­спо­дар­сько­го, ци­віль­но­го, тру­до­во­го, адмі­ні­стра­тив­но­го, кри­мі­наль­но­го та між­на­ро­дно­го пра­ва, за до­по­мо­гою тре­тьої не­за­ці­кав­ле­ної осо­би – ме­ді­а­то­ра.

Ме­ді­а­ція як те­хні­ка ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів між сто­ро­на­ми пра­во­во­го кон­флі­кту по­пу­ляр­на в США та кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи, оскіль­ки має ба­га­то пе­ре­ваг у по­рів­нян­ні з су­до­вим ви­рі­ше­н­ням спо­рів.

До без­за­пе­ре­чних плю­сів ме­ді­а­ції на­ле­жать та­кі: швид­кість про­це­ду­ри роз­гля­ду кон­флі­кту, від­су­тність фор­ма­лі­зму та гну­чкість про­це­су ме­ді­а­ції, пов­на кон­фі­ден­цій­ність, мо­жли­вість сто­рін кон­флі­кту впли­ва­ти на ре­зуль­та­ти йо­го ви­рі­ше­н­ня, мо­жли­вість збе­рег­ти по­зи­тив­ні від­но­си­ни з кон­тр­аген­том в май­бут- ньо­му, зна­чна еко­но­мія ко­штів на ве­ден­ні су­до­во­го про­це­су.

У ві­тчи­зня­ній си­сте­мі пра­ва дав­но на­зрі­ла по­тре­ба за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції, що пов’яза­но з не­ефе­ктив­ні­стю й не­до­ско­на­лі­стю су­до­вої си­сте­ми Укра­ї­ни та низь­ким по­ка­зни­ком ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень.

Вра­хо­ву­ю­чи успі­шне за­сто­су­ва­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції в ба­га­тьох кра­ї­нах та курс на гар­мо­ні­за­цію на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства із за­ко­но­дав­ством Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, 03.11.2016 р. Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни бу­ло прийня­то в пер­шо­му чи­тан­ні про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ме­ді­а­цію».

Для укра­їн­ської пра­во­вої си­сте­ми за­ко­но­дав­ча іні­ці­а­ти­ва що­до впро­ва­дже­н­ня нор­ма­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції є ду­же ва­жли­вим кро­ком. Оскіль­ки за від­су­тно­сті на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, яке ви­зна­чає пра­во­ві осно­ви про­це­су по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів, пра­кти­чне за­сто­су­ва­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції про­во­ди­ло­ся ли­ше на осно­ві уста­ле­ної пра­кти­ки кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ме­ді­а­цію», ме­ді­а­ція ви­зна­ча­є­ться як аль­тер­на­тив­ний (по­за­су­до­вий) ме­тод ви­рі­ше­н­ня спо­рів, за до­по­мо­гою яко­го дві (або біль­ше) сто­ро­ни спо­ру на­ма­га­ю­ться в ме­жах стру­кту­ро­ва­но­го про­це­су за уча­стю ме­ді­а­то­ра до­сяг­ти зго­ди для ви­рі­ше­н­ня їхньо­го спо­ру. Ме­ді­а­то­ром є не­за­ле­жний по­се­ре­дник, який до­по­ма­гає сто­ро­нам ви­рі­ши­ти спір шля­хом ме­ді­а­ції.

Основ­ни­ми прин­ци­па­ми, на яких ґрун­ту­ва­ти­ме­ться май­бу­тній ін­сти­тут укра­їн­ської ме­ді­а­ції, є прин­цип до­бро­віль­ної уча­сті; прин­цип актив­но­сті та са­мо­ви­зна­че­н­ня сто­рін ме­ді­а­ції; прин­цип не­за­ле­жно­сті та ней­траль­но­сті ме­ді­а­то­ра; прин­цип кон­фі­ден­цій­но­сті ін­фор­ма­ції що­до ме­ді­а­ції.

Що сто­су­є­ться сфе­ри за­сто­су­ва­н­ня ме­ді­а­ції, то про­ект За­ко­ну роз­по­всю­джує її на будь-які кон­флі­кти (спо­ри), в то­му чи­слі ци­віль­ні, сі­мей­ні, тру­до­ві, го­спо­дар­ські, адмі­ні­стра­тив­ні, а та­кож кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня та спра­ви що­до адмі­ні­стра­тив­них пра­во­по­ру­шень. Крім то­го, дія За­ко­ну та­кож по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на ме­ді­а­цію як у кон­флі­ктах (спо­рах) між ре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни, так і у кон­флі­ктах (спо­рах) за уча­стю не­ре­зи­ден­тів, якщо сто­ро­ни ме­ді­а­ції по­го­ди­ли­ся, що про­це­ду­ра ме­ді­а­ції бу­де про­ве­де­на на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня ме­ді­а­ції має укла­да­ти­ся до­го­вір, в яко­му до­мов­ле­но­сті, до­ся­гну­ті сто­ро­на­ми під час ме­ді­а­ції, мо­жуть бу­ти ви­кла­де­ні пи­сьмо­во. До­го­вір за ре­зуль­та­та­ми ме­ді­а­ції не по­ви­нен мі­сти­ти по­ло­же­н­ня, які су­пе­ре­чать за­ко­нам Укра­ї­ни, ін­те­ре­сам дер­жа­ви та су­спіль­ства, йо­го мо­раль­ним за­са­дам. До­го­вір, до­ся­гну­тий за ре­зуль­та­та­ми ме­ді­а­ції, є обов’яз­ко­вим для ви­ко­на­н­ня сто­ро­на­ми у ви­зна­че­ні ним стро­ки та спо­сіб. У ра­зі не­ви­ко­на­н­ня сто­ро­ною взя­тих на се­бе зо­бов’язань за та­ким до­го­во­ром ін­ша сто­ро­на має пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку для за­хи­сту по­ру­ше­них прав і за­кон­них ін­те­ре­сів.

Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми ме­ді­а­ції у го­спо­дар­ських спо­рах є опе­ра­тив­не ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­ської су­пе­ре­чки, до­ся­гне­н­ня по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту, який за­до­воль­нить всі сто­ро­ни кон­флі­кту, та ефе­ктив­не пра­кти­чне впро­ва­дже­н­ня ре­зуль­та­тів ме­ді­а­ції.

За­сто­су­ва­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції для ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­ських су­пе­ре­чок є над­зви­чай­но ефе­ктив­ним і ді­є­вим ме­ха­ні­змом, вра­хо­ву­ю­чи ви­со­кий від­со­ток звер­нень до го­спо­дар­ських су­дів та низь­кий від­со­ток ви­ко­на­н­ня їхніх рі­шень. По-пер­ше, впро­ва­дже­н­ня ме­ді­а­ції як за­со­бу по­за­су­до­во­го ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го кон­флі­кту зна­чно роз­ван­та­жить го­спо­дар­ські су­ди та збе­ре­же час і ко­шти йо­го уча­сни­кам. По-дру­ге, по­зи­тив­но впли­не на уча­сни­ків го­спо­дар­сько­го кон­флі­кту, які спіль­но мо­жуть прийня­ти най­більш ви­гі­дне для всіх рі­ше­н­ня та збе­рег­ти по­ря­дні пар­тнер­ські від­но­си­ни.

Ще одним по­зи­тив­ним мо­мен­том Про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ме­ді­а­цію» є мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­ти ін­сти­тут ме­ді­а­ції в го­спо­дар­сько­му спо­рі з не­ре­зи­ден­том. Під час су­до­во­го ви­рі­ше­н­ня спо­ру з уча­сни­ком-не­ре­зи­ден­том го­спо­дар­ський суд має впев­ни­ти­ся в то­му, що та­ко­го уча­сни­ка на­ле­жним чи­ном по­ві­дом­ле­но про час і мі­сце роз­гля­ду спра­ви, що на пра­кти­ці є над­зви­чай­но скла­дним зав­да­н­ням.

Су­д­дя, зви­чай­но, мо­же по­ста­но­ви­ти рі­ше­н­ня по су­ті спра­ви за від­су­тно­сті до­ка­зів на­ле­жно­го по­ві­дом­ле­н­ня іно­зем­но­го уча­сни­ка. Однак та­ке пра­во у го­спо­дар­сько­го су­ду ви­ни­кає ли­ше пі­сля за­кін­че­н­ня стро­ку з да­ти на­прав­ле­н­ня до­ку­мен­та уча­сни­ку, який су­д­дя ви­зна­чив як до­ста­тній для ці­єї спра­ви та який ста­но­вить що­най­мен­ше 6 мі­ся­ців. Про яку опе­ра­тив­ність мо­же йти мо­ва, ко­ли для то­го щоб укра­їн­сько­му суб’єкту го­спо­да­рю­ва­н­ня отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції в го­спо­дар­сько­му спо­рі з іно­зем­ним суб’єктом, по­трі­бно че­ка­ти що­най­мен­ше пів­ро­ку?

Для бі­зне­су швид­кість ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го спо­ру є клю­чо­вим чин­ни­ком. Адже пер­спе­кти­ва ви­тра­ти­ти час та ре­сур­си на дов­го­три­ва­лу су­до­ву тя­га­ни­ну, щоб в ре­зуль­та­ті не отри­ма­ти ре­аль­но­го ви­ко­на­н­ня «ви­стра­ж­да­но­го» су­до­во­го рі­ше­н­ня, не при­ва­блює ні­ко­го. Тож гну­чкість та опе­ра­тив­ність ме­ді­а­ції одра­зу зро­бить її при­ва­бли­вим ін­стру­мен­том для ви­рі­ше­н­ня спо­рів в очах го­спо­да­рю­ю­чих суб’єктів.

Та­ким чи­ном, не­об­хі­дність ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції є оче­ви­дною для укра­їн­сько­го бі­зне­су, який дав­но і на­по­ле­гли­во по­тре­бує ді­є­во­го ін­стру­мен­ту для швид­ко та ефе­ктив­но­го ви­рі­ше­н­ня вла­сних кон­флі­ктів.

Юлія ШЕВЧЕНКО, юрист Alexandrov&Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.