Про­бле­ми до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя в го­спо­дар­сько­му про­це­сі

Чо­му бі­зне­су по­трі­бно спо­ді­ва­ти­ся на кра­ще, але го­ту­ва­ти­ся до гір­шо­го?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Ре­аль­на та без­за­пе­ре­чна мо­жли­вість ко­жно­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня за­хи­сти­ти свої пра­ва в су­ді є за­по­ру­кою еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку будь-якої де­мо­кра­ти­чної кра­ї­ни, умо­вою на­ла­го­дже­н­ня її ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту. Га­ран­тії до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя в го­спо­дар­сько­му су­до­чин­стві ті­сно пов’яза­ні з осно­во­по­ло­жни­ми прин­ци­па­ми спра­ве­дли­во­сті та не­упе­ре­дже­но­сті су­ду, рів­но­сті всіх пе­ред су­дом. Зі­штов­ху­ю­чись із пе­ре­по­на­ми під час за­хи­сту в су­ді сво­їх прав та за­кон­них ін­те­ре­сів, бі­знес втра­чає до­ві­ру до вла­ди, пе­ре­хо­дить до ті­ньо­во­го се­кто­ру еко­но­мі­ки чи вза­га­лі пе­ре­гля­дає до­ціль­ність ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в на­шій кра­ї­ні. Най­ва­жли­ві­шим є не де­кла­ра­тив­не про­го­ло­ше­н­ня пра­ва на су­до­вий за­хист, а ре­аль­ні га­ран­тії та мо­жли­во­сті від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них прав.

Най­прин­ци­по­ві­шою озна­кою го­спо­дар­сько­го су­до­чин­ства є йо­го суб’єктний склад. Адже пра­во звер­та­ти­ся до го­спо­дар­сько­го су­ду, від­по­від­но до ст. 1 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ма­ють під­при­єм­ства, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції, ін­ші юри­ди­чні осо­би (в то­му чи­слі іно­зем­ні), гро­ма­дя­ни, які здій­сню­ють під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність без ство­ре­н­ня юри­ди­чної осо­би, а та­кож у ви­ня­тко­вих ви­пад­ках дер­жав­ні та ін­ші ор­га­ни, фі­зи­чні осо­би, що не є суб’єкта­ми під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті.

На­у­ков­ці оці­ню­ють до­сту­пність су­до­во­го про­це­су че­рез та­кі йо­го ха­ра­кте­ри­сти­ки: ро­зум­ний строк роз­гля­ду спра­ви, ма­кси­маль­но мо­жли­ва про­сто­та про­це­су, до­ступ до су­до­во­го рі­ше­н­ня, йо­го без­по­се­ре­днє ре­аль­не ви­ко­на­н­ня. Про­те для ко­жно­го го­спо­да­рю­ю­чо­го суб’єкта пи­та­н­ня ефе­ктив­но­сті будь-яко­го су­до­во­го про­це­су, йо­го до­ціль­но­сті та еко­но­мі­чної об­ґрун­то­ва­но­сті ві­ді­грає пер­шо­чер­го­ве зна­че­н­ня.

Зло­вжи­ва­н­ня го­спо­дар­ськи­ми су­да­ми сво­їм пра­вом на по­вер­не­н­ня по­зов­ної за­яви

Го­спо­дар­ський су­до­вий про­цес че­рез свій суб’єктний склад спря­мо­ва­ний на най­швид­ший роз­гляд спо­рів між сто­ро­на­ми, про­те за сво­єю су­тні­стю є більш фор­ма­лі­зо­ва­ним, ніж су­до­чин­ство в за­галь­них су­дах.

На­сам­пе­ред, не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на від­су­тність у по­зи­ва­чів мо­жли­во­сті впли­ва­ти на ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до по­ру­ше­н­ня про­ва­дже­н­ня у спра­ві пі­сля по­да­чі по­зо­ву. Го­спо­дар­ське су­до­чин­ство не дає суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня пра­ва на по­мил­ку, оскіль­ки Ро­зділ IX Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, який ре­гла­мен­тує ста­дію по­ру­ше­н­ня про­ва­дже­н­ня у спра­ві та під­го­тов­ки ма­те­рі­а­лів до роз­гля­ду, не мі­стить прав по­зи­ва­ча усу­ну­ти не­до­лі­ки. Мо­жли­вість за­ли­ши­ти по­зов­ну за­яву без ру­ху, на від­мі­ну від ци­віль­ної та адмі­ні­стра­тив­ної юрис­ди­кцій, у го­спо­дар­сько­го су­ду від­су­тня. Су­д­дя по­вер­тає по­зов­ну за­яву та до­да­ні до неї до­ку­мен­ти без роз­гля­ду, якщо по­зи­вач не до­три­мав­ся чі­тких, на пер­ший по­гляд, пра­вил. Про­те че­рез на­дмір­не на­ван­та­же­н­ня го­спо­дар­ські су­ди злов­жи­ва­ють цим пра­вом, по­вер­та­ю­чи по­зов­ні за­яви з су­пе­ре­чли­вих під­став, а для суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня ( у біль­шо­сті ви­пад­ків) де­шев­шим, швид­шим та до­ціль­ні­шим є по­да­н­ня по­зов­ної за­яви по­втор­но, ніж оскар­же­н­ня в су­ді апе­ля­цій­ної ін­стан­ції.

Об’єд­на­н­ня ви­мог: чо­му про­сті­ше по­да­ти кіль­ка по­зо­вів?

Як ми за­зна­ча­ли ра­ні­ше, одним із на­у­ко­вих кри­те­рі­їв до­сту­пно­сті су­до­во­го про­це­су є ма­кси­маль­но мо­жли­ва йо­го про­сто­та. Ціл­ком ло­гі­чним та за­кон­ним є об’єд­на­н­ня в одній по­зов­ній за­яві кіль­кох ви­мог до одно­го чи кіль­кох від­по­від­а­чів.

Пле­нум Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни у сво­їй по­ста­но­ві «Про де­які пи­та­н­ня пра­кти­ки за­сто­су­ва­н­ня Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни су­да­ми пер­шої ін­стан­ції» від 26.12.2011 р. №18 вже дав­но роз­тлу­ма­чив, що по­зи­вач має пра­во об’єд­на­ти в одній по­зов­ній за­яві кіль­ка ви­мог, пов’яза­них між со­бою під­ста­вою ви­ни­кне­н­ня або по­да­ни­ми до­ка­за­ми. Зокре­ма, про стя­гне­н­ня не­по­вер­ну­то­го кре­ди­ту, від­со­тків за ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­том і не­у­стой­ки; про ви­зна­н­ня не­дій­сним акта та про від­шко­ду­ва­н­ня за­по­ді­я­ної у зв’яз­ку з йо­го ви­да­н­ням шко­ди; про стя­гне­н­ня вар­то­сті не­до­ста­чі то­ва­ру, одер­жа­но­го за кіль­ко­ма транс­порт­ни­ми до­ку­мен­та­ми та оформ­ле­ної одним актом при­йма­н­ня, або ко­ли та­кий то­вар спла­че­но за одним роз­ра­хун­ко­вим до­ку­мен­том; про спо­ну­ка­н­ня до ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за го­спо­дар­ським до­го­во­ром і про за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів май­но­вої від­по­від­аль­но­сті за йо­го не­ви­ко­на­н­ня то­що. Одно­рі­дни­ми по­зов­ни­ми ви­мо­га­ми на­зва­но та­кі, що ви­ни­ка­ють з одних і тих са­мих або з ана­ло­гі­чних під­став, які во­дно­час пов’яза­ні між со­бою одним і тим са­мим спосо­бом за­хи­сту прав та за­кон­них ін­те­ре­сів.

Про­те п. 5 ч. 1 ст. 63 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пря­мо пе­ред­ба­че­но пра­во суд­ді по­вер­ну­ти по­зов­ну за­яву та до­да­ні до неї до­ку­мен­ти без роз­гля­ду, якщо по­зи­вач по­ру­шив пра­ви­ла об’єд­на­н­ня ви­мог або в одній по­зов­ній за­яві об’єд­нав кіль­ка ви­мог до одно­го чи кіль­кох від­по­від­а­чів, а су­мі­сний роз­гляд цих ви­мог пе- ре­шко­джа­ти­ме з’ясу­ван­ню прав і вза­є­мо­від­но­син сто­рін або зна­чно ускла­днить ви­рі­ше­н­ня спо­ру.

Ухва­ли мі­сце­вих го­спо­дар­ських су­дів про по­вер­не­н­ня по­зов­них за­яв на та­кій під­ста­ві до­сить ча­сто ска­со­ву­ю­ться апе­ля­цій­ною ін­стан­ці­єю, однак та­ке оскар­же­н­ня по­тре­бує до­да­тко­во­го ча­су, еко­но­мі­чних та ін­те­ле­кту­аль­них ре­сур­сів.

Прав­ни­ки не при­пи­ня­ють роз­гля­да­ти пи­та­н­ня мо­жли­во­сті за­ко­но­дав­чо­го за­крі­пле­н­ня до­го­вір­ної під­су­дно­сті

Від­кла­де­н­ня роз­гля­ду спра­ви: по­тре­ба чи за­ба­ган­ка?

Спра­ве­дли­вий роз­гляд спра­ви за одне су­до­ве за­сі­да­н­ня – це не ди­во­по­дія, а ре­зуль­тат нор­маль­ної ро­бо­ти су­ду та уни­кне­н­ня зло­вжи­ва­н­ня сто­ро­на­ми сво­ї­ми про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми. Ст. 77 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість су­ду від­кла­сти роз­гляд спра­ви, ко­ли за пев­них об­ста­вин спір не мо­же бу­ти ви­рі­ше­но на цьо­му за­сі­дан­ні. Одні­єю з та­ких об­ста­вин є від­су­тність на за­сі­дан­ні пред­став­ни­ків сто­рін, ін­ших уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су.

Про­те у ра­зі на­ле­жно­го по­ві­дом­ле­н­ня сто­рін про час та мі­сце роз­гля­ду спра­ви від­су­тність сто­рін не є без­умов­ною під­ста­вою для від­кла­де­н­ня. До­ка­за­ми та­ко­го на­ле­жно­го по­ві­дом­ле­н­ня сто­рін Ви­щим го­спо­дар­ським су­дом Укра­ї­ни вва­жа­є­ться, зокре­ма, від­су­тність по­што­вих по­вер­нень у ма­те­рі­а­лах спра­ви.

У сво­їй по­ста­но­ві від 07.07.2016 р. у спра­ві №910/21819/15 суд ка­са­цій­ної ін­стан­ції за­зна­чив, якщо пред­став­ни­ки сто­рін чи ін­ших уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су не з’яви­ли­ся на су­до­во­му за­сі­дан­ні, а суд вва­жає, що на­яв­них у спра­ві ма­те­рі­а­лів до­ста­тньо для роз­гля­ду спра­ви та ухва­ле­н­ня за­кон­но­го й об­ґрун­то­ва­но­го рі­ше­н­ня, він мо­же, не від­кла­да­ю­чи роз­гля­ду спра­ви, ви­рі­ши­ти спір по су­ті. Від­кла­де­н­ня роз­гля­ду спра­ви – це пра­во та пре­ро­га­ти­ва су­ду, основ­ною умо­вою для яко­го є не від­су­тність на су­до­во­му за­сі­дан­ні пред­став­ни­ків сто­рін, а не­мо­жли­вість ви­рі­ше­н­ня спо­ру на від­по­від­но­му су­до­во­му за­сі­дан­ні.

Та­ким чи­ном, сприйня­т­тя до­сту­пно­сті су­до­чин­ства у го­спо­дар­сько­му про­це­сі не­об­хі­дно роз­гля­да­ти не­від­діль­но від прин­ци­пу зма­галь­но­сті сто­рін, який у го­спо­дар­ських су­дах спра­ве­дли­во є де­що жорс­ткі­шим. Якщо одна сто­ро­на має на ме­ті за­тя­гну­ти про­цес, то опо­нент до­кла­де ма­кси­мум зу­силь для йо­го най­швид­шо­го за­кін­че­н­ня. То­му в цій пло­щи­ні го­спо­дар­ський про­цес все ж до­сту­пні­ший, ніж ци­віль­ний.

До­го­вір­на під­су­дність: мо­же вже вар­то спро­бу­ва­ти?

Ро­з­гля­да­ю­чи пи­та­н­ня що­до про­блем до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя у го­спо­дар­сько­му про­це­сі, на мою дум­ку, не мо­жна уни­кну­ти пи­та­н­ня до­го­вір­ної під­су­дно­сті. Чин­ним про­це­су­аль­ним за­ко­но­дав­ством пря­мо вста­нов­ле­но, що уго­да про від­мо­ву від пра­ва на звер­не­н­ня до го­спо­дар­сько­го су­ду є не­дій­сною. За­зви­чай, пра­ви­ла те­ри­то­рі­аль­ної під­су­дно­сті від­прав­ля­ють по­зи­ва­ча до мі­сце­во­го го­спо­дар­сько­го су­ду за мі­сцем ре­є­стра­ції від­по­від­а­ча.

Пра­во на участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, на­да­не ще у 2012 р., на пер­ший по­гляд, де­що по­лег­шує жи­т­тя юри­стам. Однак у го­спо­дар­сько­му су­до­чин­стві та­ке на­дба­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про- гре­су впро­ва­джу­є­ться до­сить важ­ко. В одних ви­пад­ках че­рез стій­ке не­ба­жа­н­ня де­яких суд­дів по­гли­блю­ва­ти­ся у скла­дно­щі, в ін­ших – че­рез об’єктив­но щіль­ний гра­фік у по­рів­нян­ні з мі­сце­ви­ми за­галь­ни­ми су­да­ми. Ін­ко­ли уча­сни­ки спо­ру вза­га­лі не ба­чать сен­су без­по­се­ре­дньої уча­сті на су­до­во­му за­сі­дан­ні та по­кла­да­ю­ться ви­ня­тко­во на пи­сьмо­ві до­ка­зи, оста­то­чно фор­ма­лі­зу­ю­чи го­спо­дар­ське су­до­чин­ство.

Так чи іна­кше, але прав­ни­ки не при­пи­ня­ють роз­гля­да­ти пи­та­н­ня мо­жли­во­сті за­ко­но­дав­чо­го за­крі­пле­н­ня до­го­вір­ної під­су­дно­сті. В су­ча­сних еко­но­мі­чних умо­вах по­ка­зни­ки мо­біль­но­сті будь-яких суб’єктів ма­ють прин­ци­по­ве зна­че­н­ня в біль­шо­сті га­лу­зей су­спіль­них від­но­син. Го­спо­дар­ське су­до­чин­ство не є ви­ня­тком з цьо­го пра­ви­ла. Мо­жли­вість при укла­ден­ні до­го­во­ру ви­зна­чи­ти най­зру­чні­ший для обох кон­тр­аген­тів суд за­ко­но­дав­чо пе­ред­ба­че­на в ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи (Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Бель­гія) та на­віть у на­ших схі­дних су­сі­дів. Укра­їн­ські суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня по­ки що вда­ю­ться до про­це­су­аль­них хи­тро­щів «шту­чної» під­су­дно­сті, до­да­ю­чи до основ­них зо­бов’язань зру­чних по­ру­чи­те­лів та зни­жу­ю­чи у та­кий спо­сіб рі­вень до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя для сво­їх про­це­су­аль­них опо­нен­тів.

Ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду як по­ка­зник до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя

Ко­жен го­спо­да­рю­ю­чий суб’єкт, звер­та­ю­чись до су­ду за за­хи­стом чи від­нов­ле­н­ням сво­їх по­ру­ше­них прав, без­за­пе­ре­чно та спра­ве­дли­во роз­ра­хо­вує на ре­аль­не ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду. Про­те ви­граш у спра­ві зов­сім не дає га­ран­тії від­нов­ле­н­ня чи за­хи­сту за­кон­них ін­те­ре­сів, що є най­го­лов­ні­шою про­бле­мою до­сту­пно­сті пра­во­су­д­дя у го­спо­дар­сько­му су­до­чин­стві.

За­зви­чай, від­по­від­ач ді­зна­є­ться про су­до­вий про­цес на­віть ра­ні­ше, ніж суд по­ру­шує про­ва­дже­н­ня у спра­ві, оскіль­ки отри­мує на­прав­ле­ну по­зи­ва­чем ко­пію по­зов­ної за­яви, як то­го ви­ма­гає про­це­су­аль­не за­ко­но­дав­ство. Во­дно­час по­зи­вач май­же пов­ні­стю по­збав­ле­ний пра­ва за­без­пе­чи­ти на по­ча­тко­вій ста­дії май­бу­тнє ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду. Ві­ро­гі­дність за­сто­су­ва­н­ня су­дом пе­ред­ба­че­них за­ко­ном за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву май­же до­рів­нює ну­лю, на від­мі­ну від про­ва­дже­н­ня у за­галь­них су­дах. У та­ко­му ви­пад­ку, на­віть за умо­ви най­швид­шо­го роз­гля­ду спра­ви су­дом, подаль­ше ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня уне­мо­жлив­лю­є­ться че­рез актив­ні уми­сні дії від­по­від­а­ча що­до від­чу­же­н­ня май­на, ви­ве­де­н­ня ко­штів чи ін­ших за­хо­дів не­до­бро­со­ві­сної по­ве­дін­ки.

Спо­ді­ва­є­мо­ся, ін­сти­тут мо­ти­во­ва­них при­ва­тних ви­ко­нав­ців по­зи­тив­но впли­не на від­со­ток ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, чим зна­чно під­ви­щить до­сту­пність пра­во­су­д­дя як у го­спо­дар­ській, так і в ін­ших юрис­ди­кці­ях укра­їн­сько­го су­до­чин­ства.

Єв­ген ЛІТВІНОВ, юрист ТОВ «КПД Кон­сал­тинг»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.