Оле­ксандр ВЕРНИГОРА: «Все по по­ли­чках»: еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг про­гре­сує в Укра­ї­ні

еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг про­гре­сує в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр ВЕРНИГОРА, CEO на­прям­ку DEALS Consortium Intecracy Group, www.intecracy.ua

То­таль­на еле­ктро­ні­за­ція – одна з основ­них тен­ден­цій сьо­го­де­н­ня. За до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій ком­па­нії на­ма­га­ю­ться опти­мі­зу­ва­ти свою ро­бо­ту, ско­ро­тив­ши ви­тра­ти на вла­сну ді­яль­ність. Пра­кти­ка по­ка­зує, що біль­шість ком­па­ній до­ся­гає ці­єї ме­ти та з ча­сом все біль­ше ав­то­ма­ти­зує свою ро­бо­ту за до­по­мо­гою но­ві­тніх еле­ктрон­них те­хно­ло­гій. Зна­чна ча­сти­на сві­то­вих ком­па­ній пра­цює над тим, щоб не ли­ше вдо­ско­на­ли­ти вла­сну ро­бо­ту, але й шу­кає мо­жли­во­сті здій­сни­ти свій вне­сок у за­хист нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. На­сам­пе­ред, ком­па­нії ро­блять це шля­хом мі­ні­мі­за­ції ви­ко­ри­ста­н­ня па­пе­ру, за­для за­хи­сту від ви­руб­ки лі­сів.

Вар­то від­зна­чи­ти, що ево­лю­ція си­стем еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу про­йшла де­кіль­ка ета­пів: по­чи­на­ю­чи з си­стем про­сто­го облі­ку до­ку­мен­тів, ори­гі­на­ли яких існу­ва­ли на па­пе­рі, про­дов­жу­ю­чи си­сте­ма­ми, які вже опе­ру­ва­ли еле­ктрон­ни­ми ко­пі­я­ми па­пе­ро­вих ори­гі­на­лів, та ді­йшов­ши до си­стем, в яких ори­гі­нал до­ку­мен­та пер­шо­чер­го­во має бу­ти еле­ктрон­ним, а на па­пе­рі мо­же існу­ва­ти ко­пія та­ко­го еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та.

Не­зва­жа­ю­чи на ши­ро­ку по­пу­ляр­ність еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу се­ред За­хі­дних ком­па­ній, укра­їн­ські ком­па­нії по­віль­но ру­ха­ю­ться до та­кої опти­мі­за­ції ро­бо­ти. Однак про­грес вже ви­дні­є­ться, адже єв­ро­пей­ський до­свід та укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство до­зво­ля­ють ефе­ктив­но це зро­би­ти.

Єв­ро­пей­ське ре­гу­лю­ва­н­ня

Де­кіль­ка між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій вже дав­но за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми роз­роб­ки між­на­ро­дних стан­дар­тів і ре­ко­мен­да­цій що­до про­це­дур та пра­вил еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу. За­зна­чи­мо, що основ­на роль у роз­ви­тку еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу на­ле­жить UNCITRAL та Ра­ді Єв­ро­пи. Ти­по­вий за­кон UNCITRAL «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію» був прийня­тий ще у 1996 р. ООН ре­ко­мен­дує на­ціо­наль­ним уря­дам ма­кси­маль­но вра­хо­ву­ва­ти йо­го по­ло­же­н­ня у про­це­сі роз­роб­ки вла­сно­го за­ко­но­дав­ства. Від­по­від­но до ти­по­во­го за­ко­ну UNCITRAL, еле­ктрон­ний до­ку­мент озна­чає ін­фор­ма­цію, ство­ре­ну, по­сла­ну, отри­ма­ну або збе­ре­же­ну еле­ктрон­ни­ми, опти­чни­ми чи по­ді­бни­ми за­со­ба­ми, охо­плю­ю­чи еле­ктрон­ний обмін да­ни­ми, еле­ктрон­ну по­шту, те­ле­гра­ми, але не обме­жу­ю­чись ни­ми.

Во­дно­час Ди­ре­кти­ва ЄС «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію», яка бу­ла прийня­та у 2000 р., го­во­рить, що роз­ви­ток еле­ктрон­ної ко­мер­ції в ме­жах ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства про­по­нує істо­тні мо­жли­во­сті зайня­то­сті в ме­жах Єв­ро­пей­сько­го Спів­то­ва­ри­ства (зокре­ма, в ма­лих та се­ре­дніх під­при­єм­ствах), сти­му­лю­ва­ти­ме еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня та ін­ве­сту­ва­н­ня єв­ро­пей­ськи­ми ком­па­ні­я­ми в ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії, а та­кож мо­же по­си­ли­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність єв­ро­пей­ської про­ми­сло­во­сті, за­без­пе­чу­ю­чи до­ступ до Ін­тер­не­ту всім гро­ма­дя­нам. Оби­два за­зна­че­ні нор­ма­тив­ні акти основ­ним прин­ци­пом про­го­ло­шу­ють рів­ність пра­во­во­го ста­ту­су па­пе­ро­во­го й еле­ктрон­но­го до­ку­мен­тів. Та­кож во­ни уні­фі­ку­ють про­це­ду­ру укла­да­н­ня кон­тра­ктів он­лайн, вста­нов­лю­ють пе­ре­лік ін­фор­ма­ції про сто­ро­ни кон­тра­кту та під­твер­джу­ють по­зов­ну си­лу еле­ктрон­но­го кон­тра­кту.

Окрім то­го, не­об­хі­дно зга­да­ти ти­по­вий за­кон UNCITRAL «Про еле­ктрон­ні під­пи­си», який ре­гла­мен­тує за­сто­су­ва­н­ня еле­ктрон­них під­пи­сів у сфе­рі тор­гів­лі. Остан­нім не до­зво­ля­є­ться обме­же­н­ня або по­збав­ле­н­ня юри­ди­чної си­ли будь-яко­го ме­то­ду ство­ре­н­ня еле­ктрон­но­го під­пи­су, якщо та­кий під­пис є на­стіль­ки на­дій­ним, що від­по­від­ає ме­ті, для якої до­ку­мент на еле­ктрон­но­му но­сії був під­го­тов­ле­ний або пе­ре­да­ний, в то­му чи­слі всі від­по­від­ні до­мов­ле­но­сті.

Укра­їн­ське ре­гу­лю­ва­н­ня

За­кон Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то- обіг» бу­ло прийня­то ще у 2003 р. Дія цьо­го За­ко­ну по­ши­рю­є­ться на від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ство­ре­н­ня, від­прав­ле­н­ня, пе­ре­да­ва­н­ня, одер­жа­н­ня, збе­рі­га­н­ня, обро­бле­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та зни­ще­н­ня еле­ктрон­них до­ку­мен­тів. Від­по­від­но до За­ко­ну, еле­ктрон­ний до­ку­мент – це до­ку­мент, ін­фор­ма­ція в яко­му за­фі­ксо­ва­на у ви­гля­ді еле­ктрон­них да­них, вклю­чно з обов’яз­ко­ви­ми ре­кві­зи­та­ми до­ку­мен­та. Еле­ктрон­ний до­ку­мент мо­же бу­ти ство­ре­ний, пе­ре­да­ний, збе­ре­же­ний і пе­ре­тво­ре­ний еле­ктрон­ни­ми за­со­ба­ми у ві­зу­аль­ну фор­му. Для іден­ти­фі­ка­ції ав­то­ра еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся еле­ктрон­ний під­пис. На­кла­да­н­ням еле­ктрон­но­го під­пи­су за­вер­шу­є­ться про­цес ство­ре­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та.

Від­но­си­ни, пов’яза­ні з ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­них ци­фро­вих під­пи­сів, ре­гу­лю­ю­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис», який та­кож бу­ло прийня­то у 2003 р. Від­по­від­но до цьо­го За­ко­ну, якщо ав­то­ром ство­рю­ю­ться іден­ти­чні за до­ку­мен­тар­ною ін­фор­ма­ці­єю та ре­кві­зи­та­ми еле­ктрон­ний до­ку­мент і до­ку­мент на па­пе­рі, ко­жен з до­ку­мен­тів є ори­гі­на­лом та має одна­ко­ву юри­ди­чну си­лу. Допу­сти­мість еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та як до­ка­зу не мо­же за­пе­ре­чу­ва­ти­ся ли­ше на під­ста­ві то­го, що він має еле­ктрон­ну фор­му.

Як ба­чи­мо, в Укра­ї­ні ство­ре­но на­дій­ну ба­зу для ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу. До то­го ж на цьо­му на­ші за­ко­но­твор­ці не зу­пи­ня- ються. Так, не­що­дав­но на­був чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток юри­ди­чни­ми­осо­ба­ми­та­фі­зи­чни­ми­осо­ба­ми­під­при­єм­ця­ми», яким бу­ло ска­со­ва­но ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток в Укра­ї­ні. На­яв­ність пе­ча­тки те­пер не є обов’яз­ко­вою ви­мо­гою для ви­зна­н­ня до­ку­мен­та чи уго­ди дій­сни­ми. Дер­жав­ні ор­га­ни або ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не ма­ють пра­ва ви­ма­га­ти на­яв­ність пе­ча­тки на офі­цій­них до­ку­мен­тах.

Окрім то­го, в Укра­ї­ні за­про­ва­джу­є­ться про­ект e-government (еле­ктрон­не уря­ду­ва­н­ня). Це мо­дель управ­лі­н­ня, в якій всю су­ку­пність вну­трі­шніх і зов- ні­шніх зв’яз­ків та про­це­сів під­три­му­ють і за­без­пе­чу­ють від­по­від­ні ін­фор­ма­цій­но-комп’ютер­ні те­хно­ло­гії. Ві­дзна­чи­мо, що в уря­ді сьо­го­дні ви­ко­ри­сто­ву­ють си­сте­му еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу.

Та­кож ймо­вір­но, що вже най­ближ­чим ча­сом в Укра­ї­ні за­пра­цює еле­ктрон­ний суд. Пре­зи­дент­ський Про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів» пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні пов­но­цін­но­го еле­ктрон­но­го су­ду. За­ко­но­про­ект про­по­нує ши­ро­кі мо­жли­во­сті здій­сне­н­ня су­до­чин­ства із за­сто­су­ва­н­ням ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій і здій­сне­н­ня всіх про­це­су­аль­них дій че­рез за­со­би еле­ктрон­но­го зв’яз­ку «з від­по­від­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми іден­ти­фі­ка­ції та без­пе­ки. Уча­сни­кам спра­ви за­без­пе­чу­є­ться мо­жли­вість бра­ти участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, не за­ли­ша­ю­чи сво­го жи­тла чи ро­бо­чо­го при­мі­ще­н­ня, а для свід­ків, екс­пер­тів – у при­мі­щен­ні ін­шо­го су­ду. Ма­те­рі­а­ли справ збе­рі­га­ти­му­ться в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, але уча­сни­ки спра­ви змо­жуть і на­да­лі звер­та­ти­ся до су­ду в пи­сьмо­вій фор­мі.

DEALS

Про­ана­лі­зу­є­мо пе­ре­ва­ги ро­бо­ти си­сте­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу для ком­па­ній на при­кла­ді си­сте­ми DEALS, яка за­про­ва­дже­на укра­їн­ською ком­па­ні­єю з 15-рі­чним до­сві­дом ро­бо­ти. Си­сте­ма DEALS за­без­пе­чує під­пи­са­н­ня, адмі­ні­стру­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та до­став­ку в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді будь-яких юри­ди­чно зна­чу­щих до­ку­мен­тів, яки­ми будь-яка ком­па­нія обмі­ню­є­ться зі сво­ї­ми кон­тр­аген­та­ми в усьо­му сві­ті в ре­жи­мі он­лайн. Так, ком­па­ні­ям не по­трі­бно роз­дру­ко­ву­ва­ти при­мір­ни­ки до­го­во­рів, зби­ра­ти під­пи­си для їх по­го­дже­н­ня, зно­ву дру­ку­ва­ти до­го­во­ри з вне­се­ни­ми прав­ка­ми та шу­ка­ти мі­сце для збе­рі­га­н­ня па­пок з до­го­во­ра­ми й до­да­тко­ви­ми уго­да­ми, які в май­бу­тньо­му бу­дуть під­пи­са­ні до них.

Ство­ре­н­ня, по­го­дже­н­ня, під­пи­са­н­ня та збе­рі­га­н­ня до­го­во­рів, а та­кож до­да­тко­вих угод про вне­се­н­ня змін до цих до­го­во­рів мо­жна здій­сню­ва­ти он­лайн у си­сте­мі DEALS. Си­сте­ма за­хи­сту цьо­го ре­сур­су до­зво­ляє ці­ло­до­бо­вий до­ступ до не­об­хі­дних до­ку­мен­тів по­трі­бно­му ко­лу осіб. Та­ким чи­ном, за до­по­мо­гою си­сте­ми DEALS юри­сти мо­жуть опти­мі­зу­ва­ти вла­сну ро­бо­ту, змен­ши­ти ви­тра­ти ком­па­нії на па­пір та за­без­пе­че­н­ня під­пи­са­н­ня і збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­тів, а та­кож зро­би­ти до­бру спра­ву – за­хи­сти­ти нав­ко­ли­шнє при­ро­дне се­ре­до­ви­ще від зни­ще­н­ня шля­хом ви­руб­ки лі­сів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­ро­бни­цтва па­пе­ру.

Ство­ре­н­ня, по­го­дже­н­ня, під­пи­са­н­ня та збе­рі­га­н­ня до­го­во­рів мо­жна здій­сню­ва­ти он­лайн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.