ВАСУ під­твер­див по­зи­цію LeGran.TT у спо­рі з АМПУ про не­за­кон­ність стя­гне­н­ня ка­наль­но­го збо­ру

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни (да­лі – ВАСУ) під­твер­див не­за­кон­ність стя­гне­н­ня Адмі­ні­стра­ці­єю мор­ських пор­тів Укра­ї­ни (да­лі –

АМПУ) ка­наль­но­го збо­ру за про­хо­дже­н­ня су­ден до Ка­ран­тин­ної та Лан­же­ро­нів­ської га­ва­ней Оде­сько­го мор­сько­го пор­ту. Від­по­від­не рі­ше­н­ня від 22.06.2017 р. опу­блі­ко­ва­но 03.07.2017 р. в Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі су­до­вих рі­шень Укра­ї­ни.

ВАСУ, зокре­ма, від­хи­лив ка­са­цій­ну скар­гу АМПУ з про­ха­н­ням ска­су­ва­ти по­ста­но­ви Оде­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 28.02.2017 р. та Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 05.04.2017 р. «у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ня­ми норм ма­те­рі­аль­но­го і про­це­су­аль­но­го пра­ва».

Ко­ле­гія суд­дів ді­йшла ви­снов­ку, що рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій є за­кон­ни­ми та не під­ля­га­ють ска­су­ван­ню. В ухва­лі су­ду на­го­ло­шу­є­ться, що «су­ди, все­бі­чно пе­ре­ві­рив­ши об­ста­ви­ни спра­ви, ви­рі­ши­ли спір від­по­від­но до норм ма­те­рі­аль­но­го пра­ва, що під­ля­га­ють за­сто­су­ван­ню до за­зна­че­них пра­во­від­но­син; в них пов- но від­обра­же­ні об­ста­ви­ни, що ма­ють зна­че­н­ня для спра­ви; ви­снов­ки су­ду про вста­нов­ле­ні об­ста­ви­ни та пра­во­ві на­слід­ки є пра­виль­ни­ми, а до­во­ди ка­са­цій­ної скар­ги їх не спро­сто­ву­ють».

Та­ким чи­ном, ВАСУ під­твер­див від­су­тність під­став для стя­гне­н­ня збо­ру за про­хо­дже­н­ня су­ден до Ка­ран­тин­ної та Лан­же­ро­нів­ської га­ва­ней ОМТП. Що­до цьо­го в ухва­лі за­зна­че­но на­сту­пне: «Вра­хо­ву­ю­чи, що при за­хо­ді су­ден до при­ча­лів Ка­ран­тин­ної та Лан­же­ро­нів­ської га­ва­ней Оде­сько­го мор­сько­го пор­ту про­хо­дже­н­ня ка­на­лу в один кі­нець або тран­зи­том в один кі­нець не від­бу­ва­є­ться, пе­ре­тин ка­на­лу є по­до­ла­н­ням на­ві­га­цій­ної пе­ре­шко­ди та не є ви­ко­ри­ста­н­ням ка­на­лу як гі­дро­те­хні­чної спо­ру­ди, на­ра­ху­ва­н­ня ка­наль­но­го збо­ру за пе­ре­тин або час­тко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня ка­на­лу не пе­ред­ба­че­но, суд пер­шої ін­стан­ції, з яким по­го­див­ся суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, ді­йшов пра­виль­но­го ви­снов­ку що­до не­пра­во­мір­но­сті дій ДП «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» що­до справ­ля­н­ня ка­наль­но­го збо­ру під час пря­му­ва­н­ня су­ден».

«Ми роз­ра­хо­ву­є­мо на якнай­швид­шу ре­а­кцію в.о. го­ло­ви АМПУ Рай­ві­са Ве­цка­ган­са, який ска­сує не­за­кон­ний збір. Це ста­не най­то­чні­шим мар­ке­ром ре­аль­ної за­ці­кав­ле­но­сті Адмі­ні­стра­ції у ство­рен­ні умов для під­ви­ще­н­ня при­ва­бли­во­сті укра­їн­ських га­ва­ней та роз­ви­тку рин­ку кон­тей­нер­них пе­ре­ве­зень, фор­му­ва­н­ня дов­го­стро­ко­вих і пар­тнер­ських від­но­син з пред­став­ни­ка­ми бі­зне­су не на сло­вах, а на ді­лі», – за­зна­чив пре­зи­дент Асо­ці­а­ції кон­тей­нер­них лі­ній Укра­ї­ни Оле­ксандр Що­кін.

На­то­мість ди­ре­ктор юри­ди­чної ком­па­нії LeGran.TT Те­тя­на Ти­та­рен­ко під­кре­сли­ла, що рі­ше­н­ня ВАСУ під­твер­джує пра­во­мір­ність по­зи­ції LeGran.TT, яка в су­до­во­му спо­рі з АМПУ пред­став­ляє ін­те­ре­си най­біль­ших лі­ній­них опе­ра­то­рів Укра­ї­ни. « Вра­хо­ву­ю­чи низ­ку екс­пер­тних ви­снов­ків Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни, Чор­но­мо­рНДІ­про­е­кту, Оде­ської мор­ської ака­де­мії, де­я­кі рі­ше­н­ня Ра­ди Бі­знес-ом­буд­сме­на та по­зи­тив­ну су­до­ву пра­кти­ку, для чи­нов­ни­ків АМПУ єди­но пра­виль­не рі­ше­н­ня у цій си­ту­а­ції – ви­ко­на­ти су­до­ві рі­ше­н­ня та ска­су­ва­ти не­за­кон­не роз­по­ря­дже­н­ня №37 від 10.08.2016 р. про стя­гне­н­ня ка­наль­но­го збо­ру. Це по­вер­не си­ту­а­цію в за­кон­не ру­сло і по­ста­вить кра­пку в три­ва­ло­му кон­флі­кті з бі­зне­сом», – за­зна­чи­ла во­на.

ВАСУ під­твер­див від­су­тність під­став для стя­гне­н­ня збо­ру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.