Но­во­вве­де­н­ня у сфе­рі пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Оле­ксандр РУДЕНКО, юрист КПМГ в Укра­ї­ні Ма­рія ГОНЧАР, юрист КПМГ в Укра­ї­ні

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку за­ко­но­да­вець зна­чно спро­стив пра­ви­ла пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян, в то­му чи­слі про­це­ду­ру отри­ма­н­ня до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. За­зна­че­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства спря­мо­ва­ні, зокре­ма, на по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в кра­ї­ні.

В Укра­ї­ні про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян вре­гу­льо­ва­на По­ряд­ком ви­да­чі, про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, за­твер­дже­ним По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 08.04.2009 р. №322 (да­лі – По­ря­док №322).

18.01.2017 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни прийняв По­ста­но­ву №28 «Про вне­се­н­ня змін в По­ря­док ви­да­чі, про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства» (да­лі – По­ста­но­ва №28). Прийня­т­тям вка­за­ної по­ста­но­ви бу­ло на­да­но мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пра­цю іно­зем­них гро­ма­дян на умо­вах су­мі­сни­цтва. Крім то­го, змі­ни, вне­се­ні По­ста­но­вою №28, роз­ши­ри­ли пе­ре­лік ви­пад­ків, за яких ви­да­є­ться до­звіл на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні.

Окрім то­го, 23.05.2017 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня бар’єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій » (да­лі – За­кон №1852-VIII). Цей За­кон вно­сить сут­тє­ві змі­ни до за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни, в то­му чи­слі до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня».

Зокре­ма, За­ко­ном №1852-VIII вно­ся­ться змі­ни що­до осо­бли­вих ка­те­го­рій іно­зем­них гро­ма­дян, до яких за­сто­со­ву­є­ться спро­ще­на про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лів на ви­ко­ри­ста­н­ня пра­ці іно­зем­них гро­ма­дян. На­при­клад, За­кон Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня» до­пов­ню­є­ться по­ня­т­тям «іно­зем­ні ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли». Під вка­за­ною ка­те­го­рі­єю ро­зу­мі­ю­ться іно­зем­ці та осо­би без гро­ма­дян­ства, за­ро­бі­тна пла­та яких ста­но­вить не мен­ше ніж 50 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат. Та­кож вста­нов­лю­є­ться мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та для іно­зем­них гро­ма­дян, яка по­вин­на ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат. До то­го ж вне­се­ні За­ко­ном №1852-VIII змі­ни де­та­лі­зу­ють по­ря­док ро­бо­ти іно­зем­них гро­ма­дян на умо­вах су­мі­сни­цтва. На­при­клад, ва­жли­вою за­ко­но­дав­чою но­ве­лою є мо­жли­вість пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них ви­со­ко­опла­чу­ва­них про­фе­сіо­на­лів за су­мі­сни­цтвом на осно­ві до­зво­лу, отри­ма­но­го за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти. Крім то­го, вне­се­ни­ми За­ко­ном №1852-VIII змі­на­ми ско­ро­чу­є­ться спи­сок до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян. Та­кож збіль­шу­є­ться ма­кси­маль­ний строк дії до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня осо­бли­вих ка­те­го­рій іно­зем­ців до 3-х ро­ків (на­ра­зі він ста­но­вить 1 рік).

За­ко­ном №1852-VIII вно­ся­ться змі­ни до по­ряд­ку від­мо­ви у роз­гля­ді до­ку­мен­тів, по­да­них ро­бо­то­дав­цем для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян до ор­га­ну зайня­то­сті, а та­кож вста­нов­лю­є­ться по­ря­док зу­пи­не­н­ня роз­гля­ду за­яви у ра­зі на­яв­но­сті пев­них фор­маль­них не­до­лі­ків, які мо­жна усу­ну­ти. На­при­клад, на сьо­го­дні по­да­н­ня до­ку­мен­тів не в пов­но­му об­ся­зі та на­яв­ність не­до­сто­вір­них да­них у до­ку­мен­тах є під­ста­ва­ми для від­мо­ви у ви­да­чі до­зво­лу. Згі­дно зі змі­на­ми, що вно­ся­ться За­ко­ном №1852-VIII, за­зна­че­ні під­ста­ви ста­нуть ли­ше осно­вою для зу­пи­не­н­ня роз­гля­ду від­по­від­ної за­яви. До то­го ж вка­за­ні за­ко­но­дав­чі но­ве­ли зна­чно змен­ши­ли пе­ре­лік під­став для від­мо­ви у ви­да­чі до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні.

На сьо­го­дні пла­та за ви­да­чу до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян є фі­ксо­ва­ною та скла­дає 4 мі­ні­маль­ні за­ро­бі­тні пла­ти. Від­по­від­но до змін, що вно­ся­ться За­ко­ном №1852-VIII, пла­та за ви­да­чу до­зво­лу за­ле­жа­ти­ме від стро­ку, на який ви­да­є­ться до­звіл, та скла­да­ти­ме від 2 до 6 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для пра­це­зда­тних осіб, вста­нов­ле­них за­ко­ном на 1 сі­чня ка­лен­дар­но­го ро­ку, в яко­му ро­бо­то­дав­цем по­да­ю­ться до­ку­мен­ти для отри­ма­н­ня та­ко­го до­зво­лу.

Во­дно­час За­кон №1852-VIII не ви­рі­шив окре­мі про­це­дур­ні тру­дно­щі та за­ко­но­дав­чі пе­ре­по­ни у сфе­рі пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні. Зокре­ма, не­змін­ною за­ли­ши­ла­ся нор­ма, що сто­су­є­ться ви­мо­ги до ро­бо­то­дав­ця не пі­зні­ше ніж за 15 ка­лен­дар­них днів до да­ти звер­не­н­ня для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­но­го гро­ма­дя­ни­на по­да­ти до те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну зайня­то­сті ін­фор­ма­цію про по­пит на ро­бо­чу си­лу (ва­кан­сії). Вка­за­на нор­ма ускла­днює та за­тя­гує про­цес отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні.

Окрім то­го, ви­мо­га по­да­н­ня до цен­тру зайня­то­сті для від­ря­дже­них іно­зем­них пра­ців­ни­ків ко­пії до­го­во­ру (кон­тра­кту), укла­де­но­го між укра­їн­ським та іно­зем­ним суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, яким пе­ред­ба­че­но за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, які на­прав­ле­ні іно­зем­ним ро­бо­то­дав­цем в Укра­ї­ну для ви­ко­на­н­ня пев­но­го об­ся­гу ро­біт (на­да­н­ня по­слуг), мо­жуть ство­рю­ва­ти де­я­кі тру­дно­щі для ро­бо­то­дав­ця та пра­ців­ни­ка як з огля­ду на фор­маль­ні й змі­стов­ні ви­мо­ги до тру­до­во­го до­го­во­ру згі­дно з іно­зем­ним за­ко­но­дав­ством та за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, так і з огля­ду на на­яв­ність ін­фор­ма­ції в та­ко­му до­го­во­рі, яку ро­бо­то­да­вець та пра­ців­ник не ба­жа­ли б роз­кри­ва­ти (зокре­ма, осо­бли­ві умо­ви, що мі­стять ко­мер­цій­ну та­єм­ни­цю ро­бо­то­дав­ця).

До то­го ж змі­ни, вне­се­ні За­ко­ном №1852-VIII, до­пов­ни­ли За­кон Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня» но­ви­ми по­ло­же­н­ня­ми. При цьо­му не­об­хі­дним та­кож є вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку №322 як нор­ма­тив­но­пра­во­во­го акта, що без­по­се­ре­дньо ре­гу­лює про­це­ду­ру отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні. Ста­ном на сьо­го­дні та­кі змі­ни до По­ста­но­ви №322 Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни не впро­ва­дже­ні, але є не­об­хі­дни­ми для на­ле­жної ім­пле­мен­та­ції по­зи­тив­них зру­шень, за­про­ва­дже­них За­ко­ном №1852-VIII. На­ра­зі За­кон №1852-VIII під­пи­са­ний Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, а на­бе­ре чин­но­сті че­рез 3 мі­ся­ці з дня опу­блі­ку­ва­н­ня у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку. От­же, є всі під­ста­ви вва­жа­ти, що нор­ма­тив­не по­ле у сфе­рі пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні бу­де при­ве­де­не у від­по­від­ність до но­во­вве­день За­ко­ну №1852-VIII.

За­га­лом, за­зна­че­ні за­ко­но­дав­чі но­ве­ли спро­щу­ють про­це­ду­ру пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців для ши­ро­ко­го ко­ла про­фе­сій, що спри­яє за­лу­чен­ню ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них іно­зем­них спе­ці­а­лі­стів в Укра­ї­ну та по­кра­щен­ню ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту.

За­зна­че­ні за­ко­но­дав­чі но­ве­ли спро­щу­ють про­це­ду­ру пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.