Ню­ан­си отри­ма­н­ня кор­по­ра­тив­них по­го­джень на фі­нан­со­вих тран­за­кці­ях

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - Те­тя­на МИХАЙЛЕНКО, юрист, AVELLUM Орест ФРАНЧУК, юрист, AVELLUM АТ),

На ета­пі стру­кту­ру­ва­н­ня тран­за­кції юри­ди­чні аспе­кти є не менш ва­жли­ви­ми, ніж фі­нан­со­ві чи по­да­тко­ві. Ва­жли­вою скла­до­вою успі­ху тран­за­кції є своє­ча­сне отри­ма­н­ня всіх не­об­хі­дних по­го­джень від ор­га­нів управ­лі­н­ня ком­па­ній, що бе­руть участь у тран­за­кції. Осо­бли­вої акту­аль­но­сті це пи­та­н­ня на­бу­ває з огля­ду на сти­слі стро­ки та зна­чну кіль­кість уча­сни­ків фі­нан­со­вих угод (по­зи­чаль­ни­ків, по­ру­чи­те­лів то­що). Адже кіль­кість ком­па­ній, що вхо­дять в гру­пу по­зи­чаль­ни­ка і на­да­ють по­ру­ку або за­без­пе­че­н­ня, мо­же ся­га­ти кіль­кох де­ся­тків. За­зви­чай, ці ком­па­нії ство­ре­ні в рі­зних ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих фор­мах та мо­жуть ма­ти від­мін­ні вну­трі­шні по­ло­же­н­ня, що ре­гу­лю­ють про­це­си по­го­дже­н­ня. Щоб тран­за­кція про­йшла без зай­вих тру­дно­щів, пи­тан­ню кор­по­ра­тив­них по­го­джень вар­то при­ді­ли­ти ува­гу ще на ран­ньо­му ета­пі тран­за­кції.

Кор­по­ра­тив­ні по­го­дже­н­ня для АТ

Отри­ма­н­ня кор­по­ра­тив­них по­го­джень для то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю в основ­но­му не ви­кли­кає сер­йо­зних тру­дно­щів. Вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну ТОВ по­тре­бує отри­ма­н­ня зго­ди від за­галь­них збо­рів уча­сни­ків, якщо су­ма пра­во­чи­ну пе­ре­ви­щує по­ро­го­ве зна­че­н­ня, вста­нов­ле­не ста­ту­том ТОВ. Та­кож ва­жли­во пам’ята­ти про де­я­кі ін­ші ню­ан­си, вста­нов­ле­ні за­ко­но­дав­ством для ТОВ. Да­лі в цій стат­ті мо­ва пі­де про ню­ан­си прийня­т­тя кор­по­ра­тив­них по­го­джень для акціо­нер­них то­ва­риств (да­лі – оскіль­ки са­ме для них цей про­цес є най­більш скла­дним. Як пра­ви­ло, біль­шість фі­нан­со­вих угод пе­ре­ви­щу­ють ма­кси­маль­ні зна­че­н­ня, вста­нов­ле­ні за­ко­ном та ста­ту­том. Від­по­від­но, та­кі уго­ди по­тре­бу­ють по­го­дже­н­ня від за­галь­них збо­рів акціо­не­рів як зна­чних пра­во- чи­нів, а та­кож, за­ле­жно від об­ста­вин, мо­жуть вва­жа­ти­ся пра­во­чи­на­ми із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю, для яких пе­ред­ба­че­на осо­бли­ва про­це­ду­ра по­го­дже­н­ня.

Скли­ка­н­ня за­галь­них збо­рів акціо­не­рів

Про­цес на­да­н­ня за­галь­ни­ми збо­ра­ми зго­ди на вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну роз­по­чи­на­є­ться з їх скли­ка­н­ня. За за­галь­ним пра­ви­лом, рі­ше­н­ня про скли­ка­н­ня за­галь­них збо­рів при­ймає на­гля­до­ва ра­да (у ра­зі її від­су­тно­сті – ви­ко­нав­чий ор­ган). В окре­мих ви­пад­ках за­галь­ні збо­ри мо­жуть бу­ти скли­ка­ні акціо­не­ра­ми. Ва­жли­во пам’ята­ти, що рі­ше­н­ня про скли­ка­н­ня за­галь­них збо­рів по­вин­но мі­сти­ти про­ект по­ряд­ку ден­но­го (в то­му чи­слі про­е­кти від­по­від­них рі­шень). Якщо скли­ка­н­ня збо­рів про­во­ди­ти­ме­ться за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою, то мо­жли­во­сті змі­ню­ва­ти про­ект по­ряд­ку ден­но­го пі­сля йо­го за­твер­дже­н­ня на­гля­до­вою ра­дою не бу­де. У та­ко­му ви­пад­ку фор­му­лю­ва­н­ня рі­ше­н­ня за­галь­них збо­рів не­об­хі­дно фі­на­лі­зу­ва­ти вже на ета­пі їх скли­ка­н­ня.

До­три­ма­н­ня про­це­ду­ри скли­ка­н­ня та про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів має сут­тє­ве зна­че­н­ня. Адже по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­ну та/або уста­нов­чих до­ку­мен­тів під час їх скли­ка­н­ня та про­ве­де­н­ня мо­жуть бу­ти під­ста­вою для ви­зна­н­ня не­дій­сним рі­ше­н­ня за­галь­них збо­рів.

По­ві­дом­ле­н­ня акціо­не­рів та пу­блі­ка­ції

АТ по­вин­но за­вча­сно по­ві­до­ми­ти акціо­не­рів та зро­би­ти пу­блі­ка­цію про про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів в офі­цій­но­му ви­дан­ні (на­при­клад, в офі­цій­но­му ві­сни­ку НКЦПФР), а та­кож роз­мі­сти­ти по­ві­дом­ле­н­ня на сво­їй веб-сто­рін­ці (да­лі ра­зом – по­ві­дом­ле­н­ня). Окрім то­го, пу­блі­чні АТ та­кож над­си­ла­ють по­ві­дом­ле­н­ня про про­ве­де­н­ня збо­рів фон­до­вій бір­жі. За стан­дар­тною про­це­ду­рою по­ві­дом­ле­н­ня по­вин­ні бу­ти здій­сне­ні не менш ніж за 30 (ка­лен­дар­них) днів до про­ве­де­н­ня збо­рів.

Ско­ро­че­на про­це­ду­ра

Якщо цьо­го ви­ма­га­ють ін­те­ре­си АТ, скли­ка­н­ня по­за­чер­го­вих за­галь­них збо­рів АТ мо­же про­во­ди­ти­ся за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою з над­си­ла­н­ням по­ві­дом­лень не пі­зні­ше ніж за 15 (ка­лен­дар­них) днів до да­ти збо­рів. Для цьо­го на­гля­до­ва ра­да у рі­шен­ні про скли­ка­н­ня збо­рів вста­нов­лює, що по­ві­дом­ле­н­ня здій­сню­ва­ти­му­ться за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою, та за­твер­джує по­ря­док ден­ний. До ско­ро­че­ної про­це­ду­ри за­сто­со­ву­ю­ться та­кі ж ви­мо­ги що­до здій­сне­н­ня по­ві­дом­лень, як і до стан­дар­тної про­це­ду­ри. Ві­дмін­ність по­ля­гає ли­ше у стро­ках та, у ра­зі ско­ро­че­ної про­це­ду­ри, у від­су­тно­сті в акціо­не­рів пра­ва вно­си­ти про­по­зи­ції до по­ряд­ку ден­но­го пі­сля йо­го за­твер­дже­н­ня.

Єди­ною пе­ред­умо­вою ви­ко­ри­ста­н­ня ско­ро­че­ної про­це­ду­ри є на­яв­ність ін­те­ре­су (по­тре­би) в АТ, що є суб’єктив­ною ка­те­го­рі­єю. От­же, оцін­ка то­го, чи ви­ма­га­ють ін­те­ре­си АТ скли­ка­ти за­галь­ні збо­ри за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою, за­ли­ша­є­ться на роз­суд са­мо­го АТ. На пра­кти­ці АТ до­сить ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють са­ме ско­ро­че­ну про­це­ду­ру скли­ка­н­ня збо­рів.

Пи­та­н­ня кон­фі­ден­цій­но­сті

Ва­жли­во пам’ята­ти, що по­ві­дом­ле­н­ня, яке роз­си­ла­є­ться акціо­не­рам

та пу­блі­ку­є­ться на веб-сай­ті АТ, по­вин­но мі­сти­ти про­е­кти рі­шень збо­рів, в яких мо­жуть бу­ти ко­мер­цій­ні де­та­лі тран­за­кції. У тих ви­пад­ках, ко­ли тран­за­кція є кон­фі­ден­цій­ною для тре­тіх осіб, опри­лю­дне­ні по­ві­дом­ле­н­ня мо­жуть при­зве­сти до роз­кри­т­тя не­ба­жа­ної ін­фор­ма­ції та за­шко­ди­ти тран­за­кції. З огля­ду на це, вар­то про­ду­ма­ти на­пе­ред, в які стро­ки бу­дуть пу­блі­ку­ва­ти­ся по­ві­дом­ле­н­ня, а та­кож, за мо­жли­во­сті, під­ла­што­ву­ва­ти здій­сне­н­ня від­по­від­них пу­блі­ка­цій під анон­су­ва­н­ня уго­ди на рин­ку.

Зна­чні пра­во­чи­ни

Якщо вар­тість уго­ди пе­ре­ви­щує ви­зна­че­не за­ко­ном гра­ни­чне зна­че­н­ня, то рі­ше­н­ня про на­да­н­ня зго­ди на її вчи­не­н­ня має при­йма­ти­ся з до­три­ма­н­ням про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня зна­чних пра­во­чи­нів. В ін­шо­му ви­пад­ку, на­віть якщо зго­да бу­де на­да­на за­галь­ни­ми збо­ра­ми, але з по­ру­ше­н­ням про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня зна­чних пра­во­чи­нів, пра­во­чин вва­жа­ти­ме­ться та­ким, що не по­ро­джує прав та обов’яз­ків для АТ.

Від­по­від­но до за­ко­ну про АТ, пра­во­чин є зна­чним, якщо рин­ко­ва вар­тість май­на, що є йо­го пре­дме­том, ста­но­вить 10% і біль­ше від вар­то­сті акти­вів АТ, за да­ни­ми остан­ньої рі­чної фі­нан­со­вої зві­тно­сті. На до­да­ток до вар­ті­сно­го (основ­но­го) кри­те­рію, вста­нов­ле­но­го в за­ко­ні, ста­ту­том АТ мо­жуть бу­ти ви­зна­че­ні до­да­тко­ві кри­те­рії для від­не­се­н­ня пра­во­чи­ну до зна­чно­го. От­же, щоб пе­ре­ві­ри­ти, чи по­тра­пляє пра­во­чин у ка­те­го­рію зна­чних, по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти остан­ню рі­чну фі­нан­со­ву зві­тність АТ, а та­кож пе­ре­ві­ри­ти ста­тут що­до на­яв­но­сті до­да­тко­вих кри­те­рі­їв.

За­ле­жно від від­со­тко­во­го зна­че­н­ня вар­то­сті пре­дме­та пра­во­чи­ну що­до вар­то­сті акти­вів АТ, рі­ше­н­ня про на­да­н­ня зго­ди на йо­го вчи­не­н­ня при­йма­є­ться або на­гля­до­вою ра­дою (від 10% до 25%), або за­галь­ни­ми збо­ра­ми за по­да­н­ням на­гля­до­вої ра­ди (25% і ви­ще). Якщо вар­тість пре­дме­та пра­во­чи­ну пе­ре­ви­щує 50% від вар­то­сті акти­вів АТ, рі­ше­н­ня при­йма­є­ться ква­лі­фі­ко­ва­ною біль­ші­стю акціо­не­рів (біль­ше ніж 50% го­ло­сів акціо­не­рів від їх за­галь­ної кіль­ко­сті).

За­ко­но­дав­ство не ви­зна­чає, в яко­му об­ся­зі у рі­шен­ні про на­да­н­ня зго­ди на вчи­не­н­ня зна­чно­го пра­во­чи­ну має бу­ти де­та­лі­зо­ва­но ін­фор­ма­цію про пра­во­чин. До­ціль­но опи­су­ва­ти ін­фор­ма­цію, що мо­же ма­кси­маль­но ін­ди­ві­ду­а­лі­зу­ва­ти кон­кре­тну уго­ду. Що­най­мен­ше, не­об­хі­дно вка­за­ти істо­тні умо­ви пра­во­чи­ну (на­при­клад, су­му кре­ди­ту, про­цен­тну став­ку, строк по­вер­не­н­ня кре­ди­ту то­що) та ін­фор­ма­цію про кон­тр­аген­та(-ів).

Пра­во­чи­ни із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю

Справ­жнім го­лов­ним бо­лем для рин­ку ста­ли но­ві кри­те­рії та пра­ви­ла за­твер­дже­н­ня пра­во­чи­нів, що­до вчи­не­н­ня яких є за­ін­те­ре­со­ва­ність, які на­бу­ли чин­но­сті з 01.05.2016 р. Згі­дно з но­ви­ми пра­ви­ла­ми, акціо- не­ри, які вва­жа­ю­ться за­ін­те­ре­со­ва­ни­ми у вчи­нен­ні пра­во­чи­ну, не ма­ють пра­ва го­ло­су в го­ло­су­ван­ні про на­да­н­ня зго­ди на вчи­не­н­ня та­ко­го пра­во­чи­ну. Во­дно­час жо­дним чи­ном не вре­гу­льо­ва­на си­ту­а­ція для ви­пад­ків, ко­ли у вчи­нен­ні пра­во­чи­ну за­ін­те­ре­со­ва­ні всі акціо­не­ри. Що­прав­да, си­ту­а­ція де­що по­кра­щи­ли­ся для при­ва­тних АТ. З 04.06.2017 р. на­бу­ли чин­но­сті змі­ни, від­по­від­но до яких за­зна­че­не обме­же­н­ня не за­сто­со­ву­є­ться до при­ва­тних АТ, якщо во­ни пря­мо пе­ред­ба­чи­ли це у сво­є­му ста­ту­ті.

Для ква­лі­фі­ка­ції за­ін­те­ре­со­ва­но­сті не­об­хі­дне до­три­ма­н­ня одно­ча­сно кіль­кох кри­те­рі­їв. До ува­ги бе­ре­ться вар­ті­сний по­ка­зник пра­во­чи­ну – пра­во­чи­ном із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю мо­же ста­ти ли­ше той, рин­ко­ва вар­тість пре­дме­та яко­го ста­но­вить біль­ше ніж 1% від вар­то­сті акти­вів АТ (за да­ни­ми йо­го остан­ньої рі­чної фі­нан­со­вої зві­тно­сті). При цьо­му, якщо вар­тість пра­во­чи­ну пе­ре­ви­щує 10% від вар­то­сті акти­вів, рі­ше­н­ня про йо­го вчи­не­н­ня по­вин­но при­йма­ти­ся за­галь­ни­ми збо­ра­ми. Крім то­го, За­ко­ном про АТ пе­ред­ба­че­но пе­ре­лік осіб, які мо­жуть вва­жа­ти­ся за­ін­те­ре­со­ва­ни­ми (по­са­до­ві осо­би АТ, акціо­не­ри з 25% і біль­ше акцій то­що), та пе­ре­лік під­став, за яки­ми ці осо­би вва­жа­ти­му­ться за­ін­те­ре­со­ва­ни­ми. Ви­чер­пний пе­ре­лік та­ких під­став пе­ред­ба­че­но за­ко­ном про АТ, однак у ста­ту­ті АТ та­кож мо­жуть бу­ти пе­ред­ба­че­ні до­да­тко­ві під­ста­ви. Зокре­ма, осо­ба вва­жа­ти­ме­ться за­ін­те­ре­со­ва­ною у вчи­нен­ні пра­во­чи­ну, якщо во­на ви­сту­па­ти­ме сто­ро­ною та­ко­го пра­во­чи­ну. От­же, будь-які до­го­во­ри, в яких сто­ро­на­ми одно­ча­сно є АТ та йо­го акціо­не­ри, мо­жуть під­па­да­ти під по­ня­т­тя пра­во­чи­нів із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю.

Якщо бу­де по­ру­ше­но по­ря­док на­да­н­ня зго­ди на вчи­не­н­ня АТ зна­чно­го пра­во­чи­ну або пра­во­чи­ну із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю, пра­во­чин вва­жа­ти­ме­ться та­ким, що не ство­рює жо­дних прав та обов’яз­ків для АТ. У та­ко­му ви­пад­ку ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію мо­жна бу­де ли­ше шля­хом подаль­шо­го схва­ле­н­ня пра­во­чи­ну з до­три­ма­н­ням по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­го для на­да­н­ня по­пе­ре­дньої зго­ди.

От­же, отри­ман­ню не­об­хі­дних кор­по­ра­тив­них по­го­джень вар­то при­ді­ли­ти осо­бли­ву ува­гу ще на ета­пі стру­кту­ру­ва­н­ня тран­за­кції. Зва­жа­ю­чи на сти­слі стро­ки та зна­чну кіль­кість уча­сни­ків, ва­жли­вим еле­мен­том отри­ма­н­ня та­ких по­го­джень є своє­ча­сність. При цьо­му по­трі­бно ре­тель­но до­три­му­ва­ти­ся всіх за­ко­но­дав­чих ви­мог, зокре­ма ви­мог що­до скли­ка­н­ня та про­ве­де­н­ня збо­рів, а та­кож пра­виль­но ква­лі­фі­ку­ва­ти пра­во­чи­ни як зна­чні чи пра­во­чи­ни із за­ін­те­ре­со­ва­ні­стю, ко­ли це не­об­хі­дно. На до­да­ток до за­ко­но­дав­чих ви­мог зав­жди по­трі­бно пам’ята­ти про уста­нов­чі до­ку­мен­ти ком­па­ній, які мо­жуть мі­сти­ти «сюр­при­зи» у ви­гля­ді до­да­тко­вих ви­мог що­до про­це­ду­ри прийня­т­тя кор­по­ра­тив­них по­го­джень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.