Ро­бо­та для іно­зем­ців: осо­бли­во­сті за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Ан­на СИНИЦЯ, адво­кат, юрист ЮФ «СИТНИК І ПАР­ТНЕ­РИ» За­кон), До­звіл). По­ря­док),

Остан­нім ча­сом спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до збіль­ше­н­ня об­ся­гів іно­зем­них ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. За­зви­чай, вкла­да­ю­чи свої ко­шти в укра­їн­ські ком­па­нії, іно­зем­ні ін­ве­сто­ри хо­чуть ба­чи­ти на клю­чо­вих по­са­дах са­ме іно­зем­них пра­ців­ни­ків. При цьо­му слід пам’ята­ти, що пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні, як і в ін­ших кра­ї­нах, має пев­ні осо­бли­во­сті.

Про­це­ду­ра пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні зна­хо­ди­ться у про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня та за­знає зна­чних змін з ме­тою по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту. Так, 26.06.2017 р. Пре­зи­дент під­пи­сав За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до змен­ше­н­ня бар’єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій (що­до ска­су­ва­н­ня ре­є­стра­ції іно­зем­них ін­ве­сти­цій та вне­се­н­ня змін до пра­вил пра­це­вла­шту­ва­н­ня та тим­ча­со­во­го про­жи­ва­н­ня іно­зем­ців)» (да­лі –

який зна­чно спро­щує про­це­ду­ру ви­да­чі до­зво­лів на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства (да­лі – За­кон на­бу­де чин­но­сті 27.09.2017 р.

От­же, що по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, при­йма­ю­чи на ро­бо­ту в укра­їн­ську ком­па­нію іно­зем­но­го гро­ма­дя­ни­на до на­бу­т­тя За­ко­ном чин­но­сті?

На­сам­пе­ред, вар­то за­ува­жи­ти, що іно­зем­ці не мо­жуть при­зна­ча­ти­ся на по­са­ду або за­йма­ти­ся тру­до­вою ді­яль­ні­стю, якщо при­зна­че­н­ня на від­по­від­ну по­са­ду або про­ва­дже­н­ня від­по­від­но­го ви­ду ді­яль­но­сті, згі­дно із за­ко­но­дав­ством, пов’яза­не з на­ле­жні­стю до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми Укра­ї­ни, зго­да на обов’яз­ко­вість яких на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

Під­ста­вою для прийня­т­тя на ро­бо­ту іно­зем­ця є До­звіл, ви­да­ний ро- бо­то­дав­цю те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­ном Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті за йо­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ням, тоб­то ра­йон­ним цен­тром зайня­то­сті. От­же, са­ме на ро­бо­то­дав­ця по­кла­да­є­ться обов’язок отри­ма­н­ня та­ко­го До­зво­лу.

На час пу­блі­ка­ції ці­єї стат­ті діє По­ря­док ви­да­чі про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства (да­лі – за­твер­дже­ний по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 27.05.2013 р. №437 (з подаль­ши­ми змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми) в ре­да­кції від 18.01.2017 р., який ви­зна­чає про­це­ду­ру ви­да­чі, про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців.

У біль­шо­сті ви­пад­ків для отри­ма­н­ня До­зво­лу, що дає пра­во ро­бо­то­дав­цю про­тя­гом ви­зна­че­но­го стро­ку за­сто­со­ву­ва­ти пра­цю іно­зем­ців, не пі­зні­ше ніж за 15 ка­лен­дар­них днів до да­ти звер­не­н­ня для отри­ма­н­ня До­зво­лу ро­бо­то­да­вець по­дає те­ри­то­рі­аль­но­му ор­га­но­ві Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті (ра­йон­но­му цен­тру зайня­то­сті) ін­фор­ма­цію про по­пит на ро­бо­чу си­лу (ва­кан­сії) – зві­тність за фор­мою 3-ПН, в якій ви­зна­ча­ю­ться основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки від­кри­тої ва­кан­сії та ви­мо­ги до пре­тен­ден­тів. Та­ким чи­ном дер­жа­ва спри­яє у пра­це­вла­шту­ван­ні гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни та ре­гу­лює рі­вень без­ро­бі­т­тя в кра­ї­ні.

Якщо іно­зе­мець пре­тен­дує на зайня­т­тя по­са­ди ке­рів­ни­ка або ін­шої ке­рів­ної по­са­ди, при цьо­му він є за­снов­ни­ком або уча­сни­ком під­при­єм­ства; пре­тен­дує на зайня­т­тя по­са­ди, основ­ний тру­до­вий обов’язок за якою по­ля­гає у ство­рен­ні об’єктів ав­тор­сько­го пра­ва та (або) су­мі­жних прав; пре­тен­дує на зайня­т­тя по­са­ди ке­рів­ни­ка, роз­ро­бни­ка об­чи­слю­валь­них си­стем, роз­ро­бни­ка комп’ютер­них про­грам або те­хні­ка­про­гра­мі­ста у суб’єкта ін­ду­стрії про­грам­ної про­ду­кції; має ди­плом про ви­щу осві­ту одно­го з на­вчаль­них за­кла­дів, від­не­се­них до пер­шої со­тні в одно­му з та­ких сві­то­вих рей­тин­гів як Таймс Хайер Едью­кейшн (Times Higher Education) за від­по­від­ною ка­те­го­рі­єю про­фе­сії, Ака­де­мік Рен­кінг ов Волд Юні­вер­си­тіз, під­го­тов­ле­ний Цен­тром уні­вер­си­те­тів сві­то­во­го кла­су при Шан­хай­сько­му уні­вер­си­те­ті Цзяо Тун (Academic Ranking of World Universities by the Center for World-Class Universities at Shanghai Jiao Tong University), Кью­Ес Волд Юні­вер­си­ті Рен­кін­гз бай Фе­кел­ті (QS World University Rankings by Faculty), Ве­бо­ме­трікс Рен­кінг ов Волд Юні­вер­си­тіз (Webometrics Ranking of World Universities), то зві­тність за фор­мою 3-ПН не по­да­є­ться.

Та­кож не­має по­тре­би по­да­ва­ти ін­фор­ма­цію про по­пит на ро­бо­чу си­лу для та­ких ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків:

• іно­зем­ців, які на­прав­ле­ні за­кор­дон­ним ро­бо­то­дав­цем в Укра­ї­ну для ви­ко­на­н­ня пев­но­го об­ся­гу ро­біт (по­слуг) на під­ста­ві до­го­во­ру (кон­тра­кту), укла­де­но­го між ві­тчи­зня­ним та іно­зем­ним суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, за умо­ви, що від­со­ток ква­лі­фі­ко­ва­них іно­зем­ців, які за­лу­ча­ю­ться в ме­жах та­ко­го до­го­во­ру (кон­тра­кту), не пе­ре­ви­щує по­ло­ви­ни за­галь­ної чи­сель­но­сті осіб, що пра­цю­ва­ти­муть на умо­вах до­го­во­ру (кон­тра­кту);

• іно­зем­ців, які на­ле­жать до ка­те­го­рії «вну­трі­шньо­кор­по­ра­тив­ні це­сіо­на­рії»;

• іно­зем­ців, сто­сов­но яких прийня­то рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до ви­зна­н­ня бі­жен­цем або осо­бою, яка по­тре­бує до­да­тко­во­го за­хи­сту.

До за­яви про ви­да­чу До­зво­лу до­да­ю­ться на­сту­пні до­ку­мен­ти від іно­зем­ця:

• ко­пія сто­рі­нок па­спорт­но­го до­ку­мен­та з осо­би­сти­ми да­ни­ми; • ко­пія до­ку­мен­тів про осві­ту; • до­ку­мент, ви­да­ний лі­ку­валь­но­про­фі­ла­кти­чним за­кла­дом про те, що осо­ба не хво­ра на хро­ні­чний ал­ко­го­лізм, то­кси­ко­ма­нію, нар­ко­ма­нію або ін­ші ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня, пе­ре­лік яких ви­зна­че­но МОЗ;

• до­від­ка МВС чи упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня (пе­ре­бу­ва­н­ня), за­ле­жно від мі­сце­зна­хо­дже­н­ня іно­зем­ця на мо­мент по­да­чі за­яви, про те, що іно­зе­мець не від­бу­ває по­ка­ра­н­ня за ско­є­н­ня зло­чи­ну та сто­сов­но ньо­го не здій­сню­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня;

• дві ко­льо­ро­ві фо­то­кар­тки роз­мі­ром 3,5 х 4,5 см.

Де­таль­ний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, що до­да­ю­ться до за­яви про ви­да­чу До­зво­лу, ви­зна­че­ний п. 6-8 По­ряд­ку.

Не­об­хі­дно пам’ята­ти, що всі до­ку­мен­ти, ви­да­ні за ме­жа­ми Укра­ї­ни, по­вин­ні бу­ти за­свід­че­ні в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку (бу­ти ле­га­лі­зо­ва­ни­ми, мі­сти­ти апо­стиль, а в де­яких ви­пад­ках до­ста­тньо ко­пії, за­свід­че­ної но­та­рі­аль­но). Як са­ме має бу­ти за­свід­че­ний до­ку­мент, за­ле­жить від кра­ї­ни йо­го ви­да­чі та на­яв­но­сті між­на­ро­дних до­го­во­рів між Укра­ї­ною і та­кою кра­ї­ною. За­зна­че­ні до­ку­мен­ти по­да­ю­ться ра­зом із пе­ре­кла­дом укра­їн­ською мо­вою.

Те­ри­то­рі­аль­ний ор­ган Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті при­ймає рі­ше­н­ня що­до ви­да­чі До­зво­лу про­тя­гом 7 днів з дня ре­є­стра­ції за­яви. Та­ке рі­ше­н­ня над­си­ла­є­ться ро­бо­то­дав­цю ра­зом із за­зна­че­н­ням пла­ті­жних ре­кві­зи­тів для здій­сне­н­ня пла­ти за ви­да­чу До­зво­лу.

Ро­бо­то­да­вець пе­ре­ра­хо­вує ко­шти у су­мі 6,4 тис. грн на за­зна­че­ний те­ри­то­рі­аль­ним цен­тром зайня­то­сті ра­ху­нок Фон­ду за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни на ви­па­док без­ро­бі­т­тя про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів з дня отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня про ви­да­чу До­зво­лу. Нев­не­се­н­ня та­кої пла­ти про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів є під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня про ви­да­чу До­зво­лу.

Про­тя­гом 3 ро­бо­чих днів з мо­мен­ту за­ра­ху­ва­н­ня ко­штів ро­бо­то­да­вець по­ви­нен пи­сьмо­во звер­ну­ти­ся до те­ри­то­рі­аль­но­го цен­тру зайня­то­сті з про­ха­н­ням ви­да­ти До­звіл та до­да­ти до звер­не­н­ня пла­ті­жне до­ру­че­н­ня чи кви­тан­цію, що під­твер­джує спла­ту ко­штів за ви­да­чу та­ко­го До­зво­лу.

Крім цьо­го, ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний не пі­зні­ше ніж че­рез 90 ка­лен­дар­них днів по­чи­на­ю­чи з да­ти дії до­зво­лу укла­сти з іно­зем­цем тру­до­вий до­го­вір (кон­тракт) та не пі­зні­ше ніж че­рез 10 ка­лен­дар­них днів по­чи­на­ю­чи з да­ти укла­де­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту) по­да­ти йо­го ко­пію, за­свід­че­ну ро­бо­то­дав­цем, те­ри­то­рі­аль­но­му цен­тру зайня­то­сті. Не­по­да­н­ня ко­пії тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту) про­тя­гом ви­зна­че­но­го тер­мі­ну є під­ста­вою для ану­лю­ва­н­ня ви­да­но­го До­зво­лу.

До­звіл ви­да­є­ться на строк до 1 ро­ку, про­те тер­мін йо­го дії мо­же бу­ти про­дов­же­ний не­о­бме­же­ну кіль­кість ра­зів на та­кий са­мий строк.

Всі про­фе­сії ва­жли­ві, всі про­фе­сії по­трі­бні…

По­мил­ко­вим є сте­ре­о­тип, що для пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ну при­їжджа­ють ви­ня­тко­во ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні пра­ців­ни­ки, то­му отри­му­ва­ти До­зво­ли не­об­хі­дно ли­ше для них.

Не­за­ле­жно від то­го, які са­ме тру­до­ві фун­кції ви­ко­ну­ва­ти­ме на­йма­ний іно­зем­ний пра­ців­ник (ке­ру­ва­ти­ме ком­па­ні­єю чи тор­гу­ва­ти­ме кві­та­ми), ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний отри­ма­ти До­звіл для пра­це­вла­шту­ва­н­ня та­ко­го пра­ців­ни­ка.

«Пі­дво­дне ка­мі­н­ня» у про­це­сі отри­ма­н­ня До­зво­лу

Під час оформ­ле­н­ня па­ке­та до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня До­зво­лу не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти не­зна­чні, на пер­ший по­гляд, але ва­жли­ві ню­ан­си:

• У про­це­сі під­го­тов­ки ін­фор­ма­ції про по­пит на ро­бо­чу си­лу (ва­кан­сії) не­об­хі­дно при­ді­ли­ти ува­гу ха­ра­кте­ри­сти­ці від­кри­тої ва­кан­сії та ви­мо­гам до пре­тен­ден­тів, оскіль­ки на­яв­ність ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків в Укра­ї­ні (ре­гіо­ні), які мо­жуть бу­ти пра­це­вла­што­ва­ні на за­яв­ле­ну ро­бо­то­дав­цем ва­кан­сію і від­по­від­а­ють ви­мо­гам, за­зна­че­ним ро­бо­то­дав­цем в ін­фор­ма­ції про по­пит на ро­бо­чу си­лу (ва­кан­сії), та від­мо­ви ро­бо­то­дав­ця у пра­це­вла­шту­ван­ні гро­ма­дян Укра­ї­ни, які бу­ли на­прав­ле­ні те­ри­то­рі­аль­ни­ми ор­га­на­ми для пра­це­вла­шту­ва­н­ня, є під­ста­вою для від­мо­ви у ви­да­чі До­зво­лу. За­зви­чай, ва­кан­сія роз­мі­щу­є­ться з ха­ра­кте­рис- ти­ка­ми та ви­мо­га­ми, яким від­по­від­ає іно­зем­ний пре­тен­дент (на­при­клад, рі­вень осві­ти, до­свід ро­бо­ти, ре­а­лі­за­ція між­на­ро­дних про­е­ктів, зна­н­ня іно­зем­них мов то­що);

• Отри­му­ю­чи ме­ди­чні до­від­ки за кор­до­ном, не­об­хі­дно кон­суль­ту­ва­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми цен­тру зайня­то­сті що­до то­чних фор­му­лю­вань і форм до­від­ок, оскіль­ки на пра­кти­ці ча­сто по­стає пи­та­н­ня не­від­по­від­но­сті іно­зем­них ме­ди­чних до­від­ок ви­мо­гам МОЗ Укра­ї­ни. Так, від­по­від­но до ін­фор­ма­ції, роз­мі­ще­ної на офі­цій­но­му сай­ті Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру зайня­то­сті, та­ки­ми, що від­по­від­а­ють ви­мо­гам, є на­сту­пні до­від­ки: Сер­ти­фі­кат про про­хо­дже­н­ня про­фі­ла­кти­чно­го нар­ко­ло­гі­чно­го огля­ду за фор­мою № 140/о та ме­ди­чні до­від­ки що­до від­су­тно­сті ту­бер­ку­льо­зу (актив­на фор­ма), ВІЛ та ін­ших ін­фе­кцій­них хво­роб за фор­мою пер­вин­ної облі­ко­вої до­ку­мен­та­ції №028/о «Кон­суль­та­цій­ний ви­сно­вок спе­ці­а­лі­ста»;

• Не­об­хі­дно пам’ята­ти, що отри­ма­ний До­звіл не дає пра­во іно­зем­цю пе­ре­бу­ва­ти на те­ри­то­рії Укра­ї­ни 365 днів на рік, але він є під­ста­вою для оформ­ле­н­ня по­свід­ки на тим­ча­со­ве пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні, яка за­без­пе­чує та­ке пра­во.

«Усе пли­не, усе змі­ню­є­ться…»

Про­це­ду­ра пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців за­знає зна­чних змін з на­бу­т­тям чин­но­сті ЗУ «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до змен­ше­н­ня бар’єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій (що­до ска­су­ва­н­ня ре­є­стра­ції іно­зем­них ін­ве­сти­цій та вне­се­н­ня змін до пра­вил пра­це­вла­шту­ва­н­ня та тим­ча­со­во­го про­жи­ва­н­ня іно­зем­ців)». За­ко­ном пе­ред­ба­ча­ю­ться та­кі до­ко­рін­ні змі­ни:

• ско­ро­че­н­ня пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів, які по­да­ю­ться ра­зом із за­явою про отри­ма­н­ня До­зво­лу (зокре­ма, іно­зем­ці не бу­дуть по­да­ва­ти ме­ди­чні до­від­ки та до­від­ки про від­су­тність су­ди­мо­сті);

• вве­де­н­ня но­вих ка­те­го­рій іно­зем­ців, які мо­жуть отри­ма­ти До­звіл (іно­зем­ні ІТ-про­фе­сіо­на­ли, іно­зем­ні ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли, іно­зем­ні пра­ців­ни­ки твор­чої про­фе­сії);

• вста­нов­ле­н­ня рів­ня мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат для рі­зних ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків;

• ви­да­ча до­зво­лів зі стро­ком дії до 3 ро­ків для ви­зна­че­них ка­те­го­рій іно­зем­ців;

• ди­фе­рен­ці­а­ція роз­мі­рів пла­ти за ви­да­чу та про­дов­же­н­ня дії До­зво­лу за­ле­жно від стро­ку дії та­ко­го До­зво­лу;

• пе­ре­ве­де­н­ня іно­зем­них пра­ців­ни­ків на ін­шу по­са­ду без отри­ма­н­ня но­во­го До­зво­лу.

От­же, ро­бо­то­дав­цям по­трі­бно три­ма­ти ру­ку на пуль­сі та від­слід­ко­ву­ва­ти змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться в за­ко­но­дав­стві, вра­хо­ву­ва­ти всі ню­ан­си та ви­мо­ги до оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів під час їхньої під­го­тов­ки до по­да­чі для отри­ма­н­ня До­зво­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.