«Ди­сци­плі­нар­на від­по­від­аль­ність за Like, Share та Repost *»

НААУ опу­блі­ку­ва­ла онов­ле­ні Пра­ви­ла адво­кат­ської ети­ки, зокре­ма, що­до по­ве­дін­ки в со­цме­ре­жах. Ми ви­рі­ши­ли ді­зна­ти­ся дум­ку юри­стів з цьо­го при­во­ду.

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ар­тур АВЕТЯН,

«Най­більш про­гре­сив­ною но­ве­лою но­вих пра­вил адво­кат­ської ети­ки, на на­шу дум­ку, є вве­де­н­ня прин­ци­пів по­ве­дін­ки адво­ка­та у со­ці­аль­них ме­ре­жах, Ін­тер­не­тфо­ру­мах та ін­ших фор­мах спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет.

Ва­жли­во від­зна­чи­ти, що та­кі прин­ци­пи не обме­жу­ють та до­пу­ска­ють спіл­ку­ва­н­ня на за­зна­че­них май­дан­чи­ках, однак ви­су­ва­ють ви­мо­ги що­до до­три­ма­н­ня за­галь­но­прийня­тих стан­дар­тів по­ве­дін­ки адво­ка­та, від­по­від­аль­но­сті й по­ва­ги до ау­ди­то­рії, ко­лег та адво­ка­ту­ри за­га­лом.

Ми вва­жа­є­мо, що ці но­во­вве­де­н­ня є ви­прав­да­ни­ми та не­об­хі­дни­ми, з ура­ху­ва­н­ням зна­чу­що­сті та­ких за­со­бів по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції, а та­кож у зв’яз­ку з не­по­оди­но­ки­ми ви­пад­ка­ми ви­ко­ри­ста­н­ня адво­ка­та­ми в ме­ре­жі не­ко­ре­ктних ви­слов­лю­вань, про­я­вів агре­сії та обра­зли­вої по­ве­дін­ки на адре­су ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, опо­нен­тів, ко­лег то­що.

Однак, мір­ку­ю­чи про роз­гляд по­тен­цій­ної скар­ги на адво­ка­та за по­ру­ше­н­ня за­зна­че­них прин- ци­пів, по­стає пи­та­н­ня про до­ве­де­н­ня пе­ред ква­лі­фі­ка­цій н оди­сци­плі­нар­ни­ми ор­га­на­ми або су­дом фа­кту здій­сне­н­ня адво­ка­том ті­єї чи ін­шої пу­блі­ка­ції, яка що­най­мен­ше мо­же бу­ти ви­да­ле­на са­мим адво­ка­том, а та­кож іден­ти­фі­ка­ції адво­ка­та в ро­лі ав­то­ра та­кої пу­блі­ка­ції чи вла­сни­ка про­фі­лю в со­ці­аль­ній ме­ре­жі, оскіль­ки остан­ній мо­же бу­ти ство­ре­ний будь-якою ін­шою осо­бою з ви­ко­ри­ста­н­ням прі­зви­ща адво­ка­та.

Та­ким чи­ном, вва­жа­є­мо, що з ме­тою за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­сті при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до від­по­від­аль­но­сті за не­до­три­ма­н­ня но­вих прин­ци­пів ма­ють бу­ти роз­ро­бле­ні ме­ха­ні­зми до­ве­де­н­ня фа­кту здій­сне­н­ня пу­блі­ка­ції адво­ка­том, а та­кож вста­нов­ле­н­ня зв’яз­ку між со­ці­аль­ним або ін­шим про­фі­лем з адво­ка­том (на­при­клад, шля­хом за­свід­че­н­ня но­та­рі­у­сом ви­тя­гів (скрін­шо­тів) з ме­ре­жі Ін­тер­нет, вне­се­н­ня ві­до­мо­стей про офі­цій­ний про­філь в тій чи ін­шій ме­ре­жі до ре­є­стру адво­ка­тів)».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.