Ан­ти­рей­дер­ство: як за­хи­сти­ти су­ча­сний агро­бі­знес

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - ПАЕ). го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛТУХІН,

Цей но­мер ми ви­рі­ши­ли при­свя­ти­ти не про­сто пи­та­н­ням агро­бі­зне­су та зе­мель­но­го пра­ва. Основ­ний акцент спря­мо­ва­ний на акту­аль­ну про­бле­му су­ча­сно­сті – рей­дер­ство в аграр­но­му бі­зне­сі. Юри­сти кон­ста­ту­ють, що з ро­ку в рік все біль­ше агра­рі­їв стра­жда­ють від цьо­го яви­ща. На жаль, жо­ден агра­рій не має сто­від­со­тко­во­го за­хи­сту. Су­ча­сні кро­ки дер­жа­ви що­до про­ти­дії рей­дер­ству на пра­кти­ці є ду­же ма­ло­ефе­ктив­ни­ми та не від­по­від­а­ють ви­мо­гам сьо­го­де­н­ня. От­же, екс­пер­ти пе­ре­ко­на­ні, що су­ча­сний агро­бі­знес за­ли­ша­є­ться сам на сам з та­ким яви­щем як рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня. Ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з юри­ста­ми з ме­тою ді­зна­ти­ся про те, що са­ме по­трі­бно ро­би­ти, щоб за­хи­сти­ти свій бі­знес.

Ще одним акту­аль­ним для аграр­но­го се­кто­ру пи­та­н­ням, яке пе­ре­бу­ває у під­ві­ше­но­му ста­ні, є зня­т­тя мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі. До то­го ж на йо­го ви­рі­ше­н­ня че­кає не ли­ше Укра­ї­на, але й іно­зем­ні ін­ве­сто­ри та МВФ, з яким нам зов­сім не ви­гі­дно сва­ри­ти­ся. Згі­дно з екс­пер­тною оцін­кою, під дію мо­ра­то­рію в Укра­ї­ні під­па­да­ють 96% зе­мель. При цьо­му 68% пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті се­лян-па­йо­ви­ків, що за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ве­ли­ки­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми та ін­ши­ми під­при­єм­ства­ми для не­о­фі­цій­ної ку­пів­лі або орен­ди. Ми про­ана­лі­зу­ва­ли, як бу­дуть вре­гу­льо­ва­ні пи­та­н­ня не ли­ше ку­пів­лі-про­да­жу, а й обмі­ну, успад­ку­ва­н­ня та мі­ни ді­ля­нок зе­мель с/г при­зна­че­н­ня у ра­зі ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію.

Не­що­дав­но На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни опу­блі­ку­ва­ла онов­ле­ні Пра­ви­ла адво­кат­ської ети­ки (да­лі – Зокре­ма, за­про­по­но­ва­но за­про­ва­ди­ти від­по­від­аль­ність за кри­ти­ку ді­яль­но­сті, рі­шень та по­ряд­ку фор­му­ва­н­ня ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня; за при­ни­же­н­ня ав­то­ри­те­ту адво­ка­ту­ри, адво­кат­ської про­фе­сії та ста­ту­су адво­ка­та; за за­кли­ки до не­ви­ко­на­н­ня рі­шень ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Окрім то­го, в ПАЕ за­про­ва­дже­ні прин­ци­пи стри­ма­но­сті, ко­ре­ктно­сті, не­д­опу­ще­н­ня будь-яких про­я­вів дис­кри­мі­на­ції, то­ле­ран­тно­сті та тер­пи­мо­сті, кор­по­ра­тив­но­сті під час ви­ко­ри­ста­н­ня адво­ка­том со­ці­аль­них ме­реж, Ін­тер­нет-фо­ру­мів та ін­ших форм спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет. Та­кож ПАЕ за­бо­ро­ня­ють адво­ка­ту ви­кла­да­ти осо­би­сті су­дже­н­ня що­до по­зи­ції за­хи­сту у спра­ві, в якій він не бе­ре участь. Ми по­ці­ка­ви­ли­ся дум­ка­ми пра­во­вої спіль­но­ти з цьо­го при­во­ду та ви­кла­ли їх на сто­рін­ках но­ме­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.