АО Suprema Lex за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­тів у спра­ві про оскар­же­н­ня ре­зуль­та­тів при­дба­н­ня аре­што­ва­них квар­тир

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА -

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си гру­пи клі­єн­тів у ме­жах су­до­во­го про­це­су що­до оскар­же­н­ня бор­жни­ком ре­зуль­та­тів при­дба­н­ня аре­што­ва­но­го не­ру­хо­мо­го май­на (квар­тир) з еле­ктрон­них тор­гів у ме­жах ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

Так, в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку бу­ло ска­со­ва­но не­за­кон­не рі­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го су­ду пер­шої ін­стан­ції про ска­су­ва­н­ня ре­зуль­та­тів еле­ктрон­них тор­гів, яким по­збав­ле­но пра­во вла­сно­сті на жи­тло (10 квар­тир) на­ших клі­єн­тів. Та­ким чи­ном Адво­кат­сько­му об’єд­нан­ню вда­ло­ся за­хи­сти­ти кон­сти­ту­цій­ні пра­ва клі­єн­тів та їхніх сі­мей від подаль­шо­го про­це­су ви­се­ле­н­ня і від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків за при­дба­не май­но.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ли фа­хів­ці пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex в осо­бі мо­лод­ших юри­стів Оле­ксан­дра Ро­здо­ро­жно­го, Яро­сла­ва Шкіль­ня­ка, ра­дни­ка адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня, ке­рів­ни­ка пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва Ро­ма­на Окса­ни­ча, ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Ві­кто­ра Мо­ро­за.

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex є уні­вер­саль­ною юри­ди­чною фір­мою, що на­дає клі­єн­там ком­пле­ксні ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.