Пра­во­ві ню­ан­си аре­шту май­на юри­ди­чної осо­би в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ЕКСПЕРТА - Ві­ктор МОРОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Suprema Lex» КПК Укра­ї­ни).

З ме­тою за­по­бі­га­н­ня і по­до­ла­н­ня не­га­тив­них об­ста­вин, що пе­ре­шко­джа­ють або мо­жуть пе­ре­шко­джа­ти ви­рі­шен­ню зав­дань кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, в кри­мі­наль­но­му про­це­сі ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться за­хо­ди при­му­со­во­го ха­ра­кте­ру, ві­до­мі як за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня.

Одним з най­по­ши­ре­ні­ших за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня є арешт май­на, тоб­то тим­ча­со­ве по­збав­ле­н­ня пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го або осіб, які від­по­від­но до за­ко­ну не­суть ци­віль­ну від­по­від­аль­ність за шко­ду, зав­да­ну ді­я­н­ня­ми пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го або не­о­су­дної осо­би, яка вчи­ни­ла су­спіль­но не­без­пе­чне ді­я­н­ня, мо­жли­во­сті від­чу­жу­ва­ти пев­не йо­го май­но за ухва­лою слід­чо­го суд­ді або су­ду до ска­су­ва­н­ня аре­шту май­на у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му Кри­мі­наль­ним про­це­су­аль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни (да­лі – Згі­дно з ви­мо­га­ми КПК, арешт май­на та­кож мо­же пе­ред­ба­ча­ти за­бо­ро­ну для осо­би, на май­но якої на­кла­де­но арешт, ін­шої осо­би, у во­ло­дін­ні якої пе­ре­бу­ває май­но, роз­по­ря­джа­ти­ся та­ким май­ном будь-яким чи­ном та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го.

В ме­жах ці­єї пу­блі­ка­ції про­во­ди­ться ана­ліз пра­во­вих ню­ан­сів аре­шту май­на юри­ди­чної осо­би в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, який все ча­сті­ше зу­стрі­ча­є­ться у пра­во­за­сто­сов­ній пра­кти­ці.

Вар­то за­зна­чи­ти, що арешт мо­же на­кла­да­ти­ся з ме­тою за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів, спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції, кон­фі­ска­ції май­на як за­хо­ду кри­мі­наль­но-пра­во­во­го ха­ра­кте­ру що­до юри­ди­чної осо­би, від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, зав­да­ної вна­слі­док кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня (ци­віль­ний по­зов), чи стя­гне­н­ня з юри­ди­чної осо­би отри­ма­ної не­пра­во­мір­ної ви­го­ди. Ко­жна із за­зна­че­них під­став аре­шту май­на в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні має низ­ку осо­бли­во­стей.

Так, з ме­тою збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів арешт мо­же бу­ти на­кла­де­но на май­но будь-якої юри­ди­чної осо­би (за на­яв­но­сті до­ста­тніх під­став вва­жа­ти, що во­но від­по­від­ає кри­те­рі­ям, за­зна­че­ним у ст. 98 КПК Укра­ї­ни).

Від­по­від­но до по­ло­жень ст. 98 КПК Укра­ї­ни, ре­чо­ви­ми до­ка­за­ми є ма­те­рі­аль­ні об’єкти, які бу­ли зна­ря­д­дям вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, збе­ре­гли на со­бі йо­го слі­ди або мі­стять ін­ші ві­до­мо­сті, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні як до­каз фа­кту чи об­ста­вин, що вста­нов­лю­ю­ться під час кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, в то­му чи­слі пре­дме­ти, ко­трі бу­ли об’єктом кри­мі­наль­но-про­ти­прав­них дій, гро­ші, цін­но­сті та ін­ші ре­чі, на­бу­ті кри­мі­наль­но-про­ти­прав­ним шля­хом або отри­ма­ні юри­ди­чною осо­бою вна­слі­док вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня.

За умо­ви аре­шту май­на юри­ди­чної осо­би з ме­тою збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів, не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на на­яв­ність про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів що­до ви­зна­н­ня від­по­від­них ма­те­рі­аль­них об’єктів ре­чо­ви­ми до­ка­за­ми. За від­су­тно­сті та­ких про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів, зокре­ма по­ста­но­ви про­ку­ро­ра про ви­зна­н­ня пев­но­го ма­те­рі­аль­но­го об’єкта ре­чо­вим до­ка­зом, існу­ють під­ста­ви для від­мо­ви в аре­шті май­на, а якщо та­кий арешт бу­ло на­кла­де­но, від­по­від­на ухва­ла слід­чо­го суд­ді (су­ду) про арешт май­на ви­зна­є­ться та­кою, що прийня­та без­під­став­но та не­о­б­ґрун­то­ва­но.

Во­дно­час, якщо пев­ний ма­те­рі­аль­ний об’єкт на­був про­це­су­аль­но­го ста­ту­су ре­чо­во­го до­ка­зу, для йо­го аре­шту не ви­ма­га­є­ться на­яв­но­сті в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні пі­до­зрю­ва­но­го або обви­ну­ва­че­но­го, що є обов’яз­ко­вою умо­вою для ін­ших під­став на­кла­ден- ня аре­шту. З одно­го бо­ку, це до­зво­ляє опе­ра­тив­но за­без­пе­чу­ва­ти збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів на по­ча­тко­вих ета­пах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, а з ін­шо­го – мо­же бу­ти під­ста­вою для зло­вжи­вань з бо­ку слід­чо­го та про­ку­ро­ра, які ча­сто-гу­сто на­кла­да­ють арешт на май­но, яке жо­дним чи­ном не сто­су­є­ться кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Що­прав­да, остан­нім ча­сом по­ча­ла фор­му­ва­ти­ся пра­кти­ка, ко­ли слід­чі суд­ді не до­зво­ля­ють слід­чим та про­ку­ро­рам злов­жи­ва­ти про­це­су­аль­ною мо­жли­ві­стю на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но з ме­тою за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів, ви­ма­га­ю­чи на­да­н­ня на­ле­жно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня не­об­хі­дно­сті та­ко­го аре­шту.

Ін­ші під­ста­ви на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но (за­без­пе­че­н­ня спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції, кон­фі­ска­ції май­на та ци­віль­но­го по­зо­ву) ви­ма­га­ють обов’яз­ко­вої на­яв­но­сті в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні пі­до­зрю­ва­но­го (осо­би, якій у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му КПК Укра­ї­ни, по­ві­дом­ле­но про пі­до­зру, або яка за­три­ма­на за пі­до­зрою у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня) або обви­ну­ва­че­но­го (осо­ба, обви­ну­валь­ний акт що­до якої пе­ре­да­но до су­ду в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му ст. 291 КПК Укра­ї­ни). То­му, як за­зна­чив Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ в Уза­галь­нен­ні су­до­вої пра­кти­ки що­до роз­гля­ду слід­чим суд­дею кло­по­тань про за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня від 07.02.2014 р., пра­виль­ною є пра­кти­ка, ко­ли слід­чі суд­ді ви­зна­ють кло­по­та­н­ня про на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но пе­ред­ча­сни­ми та від­мов­ля­ють у їх за­до­во­лен­ні, оскіль­ки на мо­мент їх роз­гля­ду осо­бам, про май­но яких йде­ться у кло­по­тан­ні, не по­ві­дом­ле­но про пі­до­зру.

Слід пам’ята­ти, що сто­ро­на кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, яка по­дає кло­по­та­н­ня про арешт май­на, зо­бов’яза­на на­ве­сти під­ста­ви, у зв’яз­ку з яки­ми по­трі­бно здій­сни­ти арешт май­на (пра­во­ву ква­лі­фі­ка­цію пра­во­по­ру­ше­н­ня, що пе­ред­ба­чає мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції або при­зна­че­н­ня по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді кон­фі­ска­ції май­на, до­ка­зи фа­кту зав­да­н­ня шко­ди та роз­мі­ру ці­єї шко­ди).

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­ну ме­ту аре­шту май­на, вар­тість май­на, яке на­ле­жить аре­шту­ва­ти з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ци­віль­но­го по­зо­ву, має бу­ти спів­мір­ною з роз­мі­ром шко­ди, зав­да­ної кри­мі­наль­ним пра­во­по­ру­ше­н­ням. Якщо ме­тою аре­шту май­на є за­без­пе­че­н­ня кон­фі­ска­ції (спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції), то вар­тість аре­што­ва­но­го май­на має узго­джу­ва­ти­ся із сан­кці­єю стат­ті, яка пе­ред­ба­чає по­ка­ра­н­ня за зло­чин, у вчи­нен­ні яко­го пі­до­зрю­є­ться чи обви­ну­ва­чу­є­ться осо­ба.

Вар­тість май­на, яке на­ле­жить аре­шту­ва­ти з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ци­віль­но­го по­зо­ву, має бу­ти спів­мір­ною з роз­мі­ром шко­ди

Та­кож вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що арешт мо­же бу­ти на­кла­де­ний на май­но, на яке ра­ні­ше бу­ло на­кла­де­но арешт від­по­від­но до ін­ших актів за­ко­но­дав­ства. У та­ко­му ви­пад­ку ви­ко­нан­ню під­ля­гає ухва­ла слід­чо­го суд­ді, су­ду про на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но від­по­від­но до КПК Укра­ї­ни.

Вра­ху­ва­н­ня за­зна­че­них пра­во­вих ню­ан­сів до­зво­лить ви­зна­чи­ти пра­во­мір­ність аре­шту май­на та ді­йти ви­снов­ку про мо­жли­вість оскар­же­н­ня від­по­від­ної ухва­ли слід­чо­го суд­ді або іні­ці­ю­ва­н­ня ска­су­ва­н­ня аре­шту, пра­во­ві осо­бли­во­сті яких бу­дуть роз­гля­ну­ті в на­сту­пній стат­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.