Всі на Кіпр!

Про мо­жли­ві змі­ни в за­ко­но­дав­стві Ре­спу­блі­ки Кіпр що­до ско­ро­че­н­ня тер­мі­нів пе­ре­бу­ва­н­ня осо­би на те­ри­то­рії Кі­пру для ви­зна­н­ня її по­да­тко­вим ре­зи­ден­том

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ - Ва­ле­рія МИТЮШІНА, юрист LEMAN International Law Group, екс­перт пра­кти­ки між­на­ро­дно­го опо­да­тку­ва­н­ня

У кін­ці черв­ня 2017 р. до пар­ла­мен­ту Ре­спу­блі­ки Кіпр на­ді­йшла за­ко­но­дав­ча іні­ці­а­ти­ва з бо­ку Фі­нан­со­во­го ко­мі­те­ту про ско­ро­че­н­ня тер­мі­нів пе­ре­бу­ва­н­ня осо­би на те­ри­то­рії Кі­пру для ви­зна­н­ня її по­да­тко­вим ре­зи­ден­том Ре­спу­блі­ки.

Так, у ме­жах за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­є­ться зни­зи­ти ни­ні­шній «ценз» зі 183 днів у ро­ці, які по­ви­нен про­ве­сти іно­зем­ний гро­ма­дя­нин на Кі­прі, до 60 днів. Та­ким чи­ном, якщо цей за­кон бу­де прийня­тий, іно­зем­ці отри­ма­ють на­справ­ді уні­каль­ну мо­жли­вість ста­ти по­да­тко­ви­ми ре­зи­ден­та­ми Кі­пру про­тя­гом усьо­го ли­ше 2-х мі­ся­ців.

Для отри­ма­н­ня по­да­тко­вої ре­зи­ден­тно­сті по­трі­бно бу­де від­по­від­а­ти трьом кри­те­рі­ям, які по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся у су­ку­пно­сті:

• пе­ре­бу­ва­ти на те­ри­то­рії Кі­пру про­тя­гом що­най­мен­ше 60 днів у по­да­тко­во­му ро­ці;

• ве­сти ко­мер­цій­ну ді­яль­ність та/ або ма­ти офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня, та/або ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця для ре­зи­ден­тів Кі­пру про­тя­гом будь-яко­го пе­рі­о­ду в цьо­му по­да­тко­во­му ро­ці;

• ма­ти мі­сце для про­жи­ва­н­ня (вла­сне або орен­до­ва­не) на те­ри­то­рії Кі­пру.

Очі­ку­є­ться, що за­зна­че­ний за­кон на­бу­де чин­но­сті вже з 01.01.2018 р. Но­во­вве­де­н­ня спря­мо­ва­не пе­ре­ва­жно на осіб, які не про­жи­ва­ють у пев­но­му мі­сці по­над 183 дні, а от­же, не є по­да­тко­ви­ми ре­зи­ден­та­ми жо­дної дер­жа­ви.

Однак з огля­ду на пе­ре­ва­ги, які на­дає Кіпр сво­їм ре­зи­ден­там, не ли­ше їм бу­де ці­ка­вий спро­ще­ний ре­жим. Се­ред укра­їн­ців ця дер­жа­ва та­кож є одні­єю з най­більш по­пу­ляр­них при ви­бо­рі ре­зи­ден­тно­сті.

Які ж пе­ре­ва­ги зда­тний за­про­по­ну­ва­ти Кіпр по­тен­цій­ним ре­зи­ден­там?

На­сам­пе­ред, ця дер­жа­ва має про­гре­сив­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­ду фі­зи­чних осіб, яка пе­ред­ба­чає став­ку 0% для до­хо­ду, що не пе­ре­ви­щує 19 500 єв­ро на рік. Для осіб, які ра­ні­ше не бу­ли ре­зи­ден­та­ми Кі­пру, пе­ред­ба­че­ні по­да­тко­ві сти­му­ли:

• 50% до­хо­ду осо­би від тру­до­вої ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії Кі­пру, що пе­ре­ви­щує 100 тис. єв­ро на рік, звіль­не­ні від опо­да­тку­ва­н­ня на 10-рі­чний пе­рі­од (тоб­то про­тя­гом пер­ших 10 ро­ків пі­сля отри­ма­н­ня ре­зи­дент- но­сті Кі­пру по­да­ток бу­де стя­гу­ва­ти­ся ли­ше з по­ло­ви­ни за­ро­бле­но­го);

• 8 550 єв­ро або 20% до­хо­ду (за­ле­жно від то­го, яка із за­зна­че­них сум мен­ше) осо­би від тру­до­вої ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії Кі­пру звіль­не­ні від опо­да­тку­ва­н­ня на 5-рі­чний пе­рі­од (про­те ця нор­ма при­пи­нить свою дію у 2020 р.).

Та­кож ре­зи­ден­ти Кі­пру, які не ма­ють кі­пр­сько­го до­мі­ци­лія, звіль­не­ні від спла­ти спе­ці­аль­но­го вне­ску на обо­ро­ну з ін­ве­сти­цій­но­го до­хо­ду (ди­ві­ден­дів, від­со­тків, до­хо­ду від зда­чі май­на в орен­ду). Ди­ві­ден­ди, від­со­тки та до­хід, отри­ма­ний від при­ро­сту ка­пі­та­лу (про­да­жу акцій), не об­кла­да­є­ться по­да­тком на при­бу­ток фі­зи­чних осіб. Окрім то­го, є піль­ги при опо­да­тку­ван­ні пен­сій­но­го до­хо­ду, а та­кож ба­га­то ін­ших.

Не ви­клю­че­но, що за­ко­но­про­ект бу­де до­о­пра­цьо­ву­ва­ти­ся, адже на­ра­зі він про­хо­дить ли­ше пер­ші ета­пи за­ко­но­дав­чої про­це­ду­ри. З ура­ху­ва­н­ням то­го, що вла­да Кі­пру пра­гне по­лі­пши­ти імідж остро­ва з ме­тою за­лу­че­н­ня іно­зем­но­го ка­пі­та­лу та за­кор­дон­них ін­ве­сто­рів, ці до­о­пра­цю­ва­н­ня, най­імо­вір­ні­ше, бу­дуть спря­мо­ва­ні на спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня по­да­тко­вої ре­зи­ден­тно­сті Кі­пру. Та­ким чи­ном, у бі­зне­су та при­ва­тних ін­ве­сто­рів, у то­му чи­слі укра­їн­ських, з’яви­ться ще один сти­мул зро­би­ти ви­бір на ко­ристь Кі­пру з йо­го спри­я­тли­вим по­да­тко­вим клі­ма­том.

Окрім ни­ні­шньо­го «цен­зу» у 183 дні, які по­ви­нен про­ве­сти іно­зе­мець на Кі­прі, бу­ло вве­де­но 60-ден­ний лі­міт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.