Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд: яким він має бу­ти?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ЕКСПЕРТА -

Май­же рік в Укра­ї­ні три­ває су­до­ва ре­фор­ма. Вже до­бі­гає кін­ця кон­курс на 120 суд­дів­ських крі­сел в онов­ле­но­му Вер­хов­но­му Су­ді. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що во­се­ни, пі­сля ухва­ле­н­ня всіх не­об­хі­дних за­ко­но­дав­чих змін, він пов­ні­стю за­пра­цює. Роз­по­ча­то кон­курс на 600 по­сад мі­сце­вих суд­дів. Про­те є одне пи­та­н­ня, яке до­сі не вре­гу­льо­ва­не – ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної су­до­вої ін­сти­ту­ції, що пе­ред­ба­че­но за­ко­ном «Про су­до­устрій та ста­тус суд­дів», прийня­тим ра­зом з ухва­ле­н­ням змін до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні пра­во­су­д­дя.

Очі­ку­є­ться, що та­ка ін­сти­ту­ція мо­же бу­ти ство­ре­на вже цьо­го ро­ку. В яко­му во­на бу­де ви­гля­ді – спе­ці­а­лі­зо­ва­ної па­ла­ти у Вер­хов­но­му Су­ді, а та­кож ан­ти- ко­ру­пцій­ної спе­ці­а­лі­за­ції в апе­ля­цій­но­му су­ді пер­шої ін­стан­ції, або це бу­де окре­мий суд – пи­та­н­ня дис­ку­сії. На­ра­зі в пар­ла­мен­ті за­ре­є­стро­ва­но два від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти, що від­рі­зня­ю­ться у під­хо­ді до ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної су­до­вої ін­сти­ту­ції.

Якщо го­во­ри­ти про мо­жли­вий окре­мий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд, який вза­га­лі від­окрем­ле­ний від су­до­вої си­сте­ми й де-фа­кто є мо­но­поль­ним, то це су­пе­ре­чить Кон­сти­ту­ції. Во­дно­час ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти в ни­ні­шній си­сте­мі пра­во­су­д­дя чи ство­ре­н­ня окре­мо­го Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, який бу­де ін­те­гро­ва­ний в не­за­ле­жну су­до­ву си­сте­му, від­по­від­а­ти­ме Основ­но­му За­ко­ну.

Ро­зу­мі­ю­чи ва­жли­вість ство­ре­н­ня та­кої ан­ти­ко­ру­пцій­ної ін­сти­ту­ції, ду­же хо­че­ться, щоб в ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ді не по­ру­шу­вав­ся прин­цип ін­сти­ту­цій­но­сті, щоб рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції бу­та­фор­но не оскар­жу­ва­ло­ся в апе­ля­цій­ній ін­стан­ції в су­сі­дньо­му ка­бі­не­ті. Згі­дно із за­про­по­но­ва­ним за­ко­но­про­е­ктом що­до ав­то­ном­но­го су­ду, від­су­тній апе­ля­цій­ний суд, а є ли­ше дві па­ла­ти в одно­му і то­му ж су­ді. Обов’яз­ко­во по­вин­ні бу­ти окре­мі ін­стан­ції, оскіль­ки це пра­во на за­хист, га­ран­то­ва­не Кон­сти­ту­ці­єю. Крім то­го, в та­ких ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дах вза­га­лі не ди­ви­ти­му­ться на пра­кти­ку Вер­хов­но­го Су­ду з ан­ти­ко­ру­пцій­них справ, адже во­на, на від­мі­ну від ін­ших ка­те­го­рій справ, про­сто бу­де від­су­тньою, то­му су­ди­ти­муть якось окре­мо, що та­кож тро­хи див­но.

Та­кож прин­ци­по­во ва­жли­вим є пи­та­н­ня що­до рів­но­сті та не­за­ле­жно­сті суд­дів, не­зва­жа­ю­чи на спе­ці­а­лі­за­цію справ, які во­ни роз­гля­да­ють. Не мо­же бу­ти більш не­за­ле­жних чи менш не­за­ле­жних, чи рів­ні­ших пе­ред за­ко­ном суд­дів. Я ду­же не хо­чу, щоб ко­ли по­ста­ва­ти­ме пи­та­н­ня при­тя­гне­н­ня суд­ді до від­по­від­аль­но­сті, то що­до всіх суд­дів пи­та­н­ня роз­гля­да­ла Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя, яка скла­да­є­ться не ли­ше з суд­дів, ай з пред­став­ни­ків рі­зних сфер, а що­до суд­дів ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду – ли­ше збо­ри ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Це вже кор­по­ра­тив­ний за­хист, який шту­чно ство­рює окре­му ка­сту.

Що ж сто­су­є­ться до­бо­ру суд­дів для роз­гля­ду ан­ти­ко­ру­пцій­них справ, то тут у на­го­ді мо­же ста­ти до­свід фор­му­ва­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду, ко­ли до уча­сті в кон­кур­сі бу­ла за­лу­че­на гро­мад­ськість у ви­гля­ді Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті. Во­ни не ли­ше ви­вча­ли до­сьє ко­жно­го кан­ди­да­та, а й ма­ли без­по­се­ре­дній вплив на ре­зуль­тат кон­кур­су – 40% пре­тен­ден­тів, які отри­ма­ли не­га­тив­ний ви­сно­вок ГРД, при­пи­ни­ли участь у кон­кур­сі.

Є ще один аспект, що ле­жить біль­ше в мо­раль­ній, аніж юри­ди­чній пло­щи­ні. Якщо ство­рю­ва­ти окре­мий суд під окре­му ка­те­го­рію справ, ви­хо­ди­ти­ме, що у нас існує за­ле­жна та не­че­сна су­до­ва си­сте­ма, і при цьо­му є якийсь ін­ший суд, не­за­ле­жний від су­до­вої си­сте­ми та більш че­сний. Тоб­то пе­ре­сі­чний гро­ма­дя­нин має звер­та­ти­ся до не­че­сно­го су­ду, де пра­во­су­д­дя менш які­сне, а спра­ви ко­ру­пціо­не­рів роз­гля­да­ти­муть че­сні та не­за­ан­га­жо­ва­ні суд­ді? Та­ко­го не мо­же бу­ти. У нас єди­на су­до­ва си­сте­ма, яка по­вин­на бу­ти які­сною та не­за­ле­жною, не­зва­жа­ю­чи на спе­ці­а­лі­за­цію справ, що роз­гля­да­ю­ться. Не­за­ле­жно від то­го, чи звер­ну­ла­ся лю­ди­на по­хи­ло­го ві­ку, якій не­до­пла­чу­ють пен­сію, чи впі­йма­ли ви­со­ко­по­са­дов­ця – пра­во­су­д­дя має здій­сню­ва­ти­ся за єди­ни­ми стан­дар­та­ми.

Я ви­сту­паю за ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, але на кон­сти­ту­цій­них за­са­дах не­за­ле­жно­сті су­до­вої си­сте­ми та про­зо­ро­сті. Це і ста­не за­по­ру­кою йо­го ефе­ктив­но­сті та не­за­ан­га­жо­ва­но­сті.

Cер­гій АЛЄКСЄЄВ, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.