Ан­ти­рей­дер­ство: як за­хи­сти­ти су­ча­сний агро­бі­знес

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ЕКСПЕРТА - Ген­на­дій ПОДВЕЗЬКО, ра­дник Alexandrov&Partners

Сто­сов­но за­хи­сту зе­мель­них пра­во­від­но­син вже бу­ло ду­же ба­га­то ви­слов­лю­вань, ко­мен­та­рів та по­рад від ав­то­ри­те­тних фа­хів­ців юри­ди­чної спіль­но­ти. Однак цьо­го ра­зу я хо­чу при­свя­ти­ти на­шу роз­мо­ву сер­йо­зній та акту­аль­ній про­бле­мі су­ча­сно­сті – рей­дер­ству в аграр­но­му бі­зне­сі. З ро­ку в рік все біль­ше агра­рі­їв стра­жда­ють від цьо­го яви­ща. Рей­дер­ство в аграр­но­му бі­зне­сі ста­ло справ­жнім ли­хом, а пра­кти­ка по­ка­зує, що жо­ден агра­рій не має сто­від­со­тко­во­го за­хи­сту.

Що ми зна­є­мо про та­ку за­гро­зу для агро­бі­зне­су? Які при­чи­ни ви­ни­кне­н­ня рей­дер­ства? Як ді­ють рей­де­ри? Чи мо­жна за­хи­сти свій бі­знес від рей­дер­сько­го на­па­ду? На ці та ін­ші те­ми про­по­ную по­го­во­ри­ти від­вер­то.

Остан­ні кіль­ка ро­ків агро­про­ми­сло­вий ком­плекс по­сі­дає 3 мі­сце в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни. Тем­пи ро­сту ду­же вра­жа­ють, то­му ві­до­мі іно­зем­ні та на­ціо­наль­ні ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ють подаль­ше зро­ста­н­ня аграр­но­го се­кто­ру, про­ро­ку­ю­чи йо­му ви­хід на прі­о­ри­те­тні по­зи­ції еко­но­мі­ки Укра­ї­ни.

Зав­дя­ки на­по­ле­гли­вій пра­ці сіль­го­спви­ро­бни­ків, Укра­ї­на по­сі­дає 1 мі­сце у сві­ті з екс­пор­ту зер­но­вих куль­тур, олії та ін. При­єм­но усві­дом­лю­ва­ти, що на­ша дер­жа­ва го­дує 174 кра­ї­ни сві­ту. За остан­ні 3 ро­ки Укра­ї­на на­ро­щує кіль­кість ви­го­тов­ле­ної та екс­пор­то­ва­ної про­ду­кції. Зро­зумі­ло, що за ци­ми фа­кта­ми сто­їть ба­га­то­рі­чна на­по­ле­гли­ва пра­ця, бо­роть­ба за своє ді­ло, пов­на са­мо­від­да­ча укра­їн­ських агра­рі­їв, зав­дя­ки чо­му бі­знес, на­сам­пе­ред, ви­жив, а по­тім став на­би­ра­ти обер­тів, за­без­пе­чу­ю­чи ста­біль­не зро­ста­н­ня.

Сьо­го­дні на­ціо­наль­ний агра­рій зна­чно від­рі­за­є­ться від агра­рія, який по­чи­нав свій бі­знес у 90-ті ро­ки. Сьо­го­дні агро­бі­знес – це су­ча­сне ви­ро­бни­цтво, яке має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні ба­га­то­міль­йон­ні акти­ви: сіль­гос­пте­хні­ка, те­хно­ло­гії, на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал, спо­ру­ди, обі­го­ві ко­шти то­що.

На пер­ший по­гляд, зда­є­ться, що укра­їн­сько­го агра­рія, який по­до­лав та­кий не­лег­кий шлях у бі­зне­сі, вже ні­чим не зди­ву­єш. Ри­зи­ки, яки­ми на­пов­не­ний агар­ний бі­знес, вла­сни­кам ві­до­мі, то­му до них ви­ро­бник звик, має до­свід їх за­по­бі­га­н­ня та з ко­жним ро­ком вдо­ско­на­лює свою ді­яль­ність.

У та­кий си­ту­а­ції рей­дер­ські на­па­ди є ні­чим ін­шим як «уда­ром у спи­ну», до яко­го агро­ви­ро­бни­ки, як по­ка­зує пра­кти­ка, зов­сім не го­то­ві. Вив­ча­ю­чи цю про­бле­ма­ти­ку, ми ді­йшли до ви­снов­ку, що у су­ча­сно­го агра­рія вза­га­лі від­су­тній за­хист від та­ко­го ви­ду по­ся­га­н­ня. То­му укра­їн­ський агро­бі­знес є ду­же при­ва­бли­вим шма­то­чком для осіб, охо­чих до швид­ко­го зба­га­че­н­ня.

Зро­зу­мій­те, та­ку іде­аль­ну (з по­зи­ції рей­де­ра) мо­дель існу­ва­н­ня су­ча­сно­го укра­їн­сько­го агро­бі­зне­су важ­ко ще десь уяви­ти. З одно­го бо­ку, це су­ча­сне ви­ро­бни­цтво, яке во­ло­діє ба­га­то­міль­йон­ни­ми цін­но­стя­ми, а з ін­шо­го – во­но не має ні за­хи­сту, ні си­сте­ми про­ти­дії рей­дер­ським на­па­дам.

Бе­зу­мов­но, по­си­лює при­ва­бли­вість по­ши­ре­н­ня рей­дер­ства та­ке яви­ще як пов­на без­кар­ність цих осіб з бо­ку дер­жа­ви. По­де­ку­ди ми зі­штов­ху­є­мо­ся з від­кри­тою до­по­мо­гою в про­ве­де­ні рей­дер­ських на­па­дів з бо­ку чи­нов­ни­ків та пра­во­охо­рон­ців. Рі­вень ко­ру­пції в пра­во­охо­рон­них ор­га­нах та су­до­вій вла­ді та­кож не до­дає за­хи­сту на­ціо­наль­ним агро­ви­ро­бни­кам.

Су­ча­сні кро­ки дер­жа­ви що­до про­ти­дії рей­дер­ству на пра­кти­ці є ду­же ма­ло­ефе­ктив­ни­ми та не від­по­від­а­ють ви­мо­гам сьо­го­де­н­ня. То­му чин­не за­ко­но­дав­ство має ду­же ба­га­то «бі­лих плям», які ви­ко­ри­сто­ву­ють рей­де­ри з ме­тою на­да­н­ня «пра­во­вих» під­став для здій­сне­н­ня на­па­дів. От­же, по­трі­бно ви­зна­ти, що су­ча­сний агро­бі­знес за­ли­ша­є­ться сам на сам з та­ким яви­щем як рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня.

Чо­му не пра­цює ста­ра си­сте­ма за­хи­сту?

На­сам­пе­ред, не­об­хі­дно змі­ни­ти свою сві­до­мість що­до си­сте­ми за­хи­сту бі­зне­су. Про що йде мо­ва? Ще з по­ча­тку фор­му­ва­н­ня агро­бі­зне­су го­лов­ною за­гро­зою був тиск з бо­ку або за до­по­мо­гою дер­жав­них ор­га­нів та пра­во­охо­рон­ців. То­му агро­бі­зне­сме­ни-по­ча­тків­ці ба­жа­ли за­ру­чи­ти­ся «дру­жбою» з пра­во­охо­рон­ця­ми або ке­рів­нім скла­дом чи­нов­ни­ків. На­справ­ді, на це бу­ли об’єктив­ні під­ста­ви. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків пра­во­від­но­си- ни з дер­жа­вою не бу­ли оформ­ле­ні з ви­мо­га­ми за­ко­но­дав­ства, то­му та­ка мо­дель «спів­пра­ці» бу­ла ду­же по­ши­ре­ною, пра­цю­ва­ла та да­ва­ла вза­єм­ні ви­го­ди. Про­те ча­си змі­ню­ва­ли­ся, змі­ню­ва­ли­ся й ві­дно­си­ни з дер­жа­вою. В дер­жа­ві ви­ни­ка­ли ін­ші про­це­си. Агро­бі­знес сфор­му­вав ци­ві­лі­зо­ва­не облич­чя, а в прі­о­ри­те­ті ста­ли стан­дар­ти єв­ро­пей­сько­го роз­ви­тку. З та­ки­ми змі­на­ми ста­ло зро­зумі­ло, що ві­ді­бра­ти кві­ту­чий бі­знес за до­по­мо­гою ста­рих ме­то­дів бу­де не­мо­жли­во. До то­го ж агар­ний бі­знес вже і са­мо­стій­но міг успі­шно за­хи­ща­ти се­бе та про­ти­сто­я­ти ти­ску з бо­ку дер­жа­ви.

Однак для ро­зу­мі­н­ня су­ча­сно­го рей­дер­ства не­об­хі­дно за­ува­жи­ти, що та­кі за­хо­пле­н­ня про­во­дять не ли­ше лю­ди у ма­сках та зі збро­єю в ру­ках. Всі рей­дер­ські на­па­ди ма­ють пра­во­ве під­ґрун­тя! Остан­нім ча­сом ми спо­сте­рі­га­є­мо, що рей­де­ри що­ра­зу вдо­ско­на­лю­ють мо­жли­во­сті на­да­ти сво­їм ді­ям як най­біль­ше «пра­во­вих під­став». Я маю на ува­зі, що за ко­жним рей­дер­ським на­па­дом сто­їть або «кор­по­ра­тив­ний», або «ци­віль­ний» спір.

Ко­ли рей­де­ри з’яв­ля­ю­ться на під­при­єм­стві, во­ни зав­жди ма­ють на ру­ках рі­ше­н­ня су­ду, ви­ко­нав­чі до­ку­мен­ти, но­та­рі­аль­ні на­пи­си то­що. Са­ме то­ді з’яв­ля­ю­ться осо­би спор­тив­ної ста­ту­ри у су­про­во­ді юри­стів. Ці осо­би по­ві­дом­ля­ють вла­сни­кам, що во­ни вже не вла­сни­ки, ке­рів­ни­цтво вже ін­ше, а під­при­єм­ство має ду­же ве­ли­кий борг, у зв’яз­ку з чим май­но та гро­ші під­при­єм­ства бу­дуть пе­ре­да­ні ін­шим осо­бам, про існу­ва­н­ня яких вла­сни­ки на­віть не пі­до­зрю­ва­ли.

На­ве­де­ний при­клад є май­же стан­дар­тним сце­на­рі­єм по­ча­тку рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня, що тра­пля­є­ться остан­ні­ми ро­ка­ми. Вла­сни­ки весь цей час, по­ки від­бу­ва­ли­ся су­до­ві за­сі­да­н­ня, ре­є­стра­цій­ні дії та ін­ше, за­йма­ли­ся по­то­чни­ми спра­ва­ми та пе­ре­бу­ва­ли у пов­но­му не­зна­ні. Опи­нив­шись у та­кій си­ту­а­ції, роз­гу­бле­ний вла­сник, перш за все, тер­мі­но­во звер­та­є­ться до сво­їх «дру­зів» – пра­во­охо­рон­ців та чи­нов­ни­ків. Однак яке ж йо­го очі­кує роз­ча­ру­ва­н­ня, ко­ли «дру­зі» по­ві­дом­ля­ють, що у цих не­зна­йо­мих осіб є до­ку­мен­ти, на під­ста­ві яких во­ни ма­ють пов­не пра­во так вчи­ня­ти. Цей при­клад я на­во­джу на під­ста­ві ре­аль­них по­дій, які від­бу­ли­ся на Кі­ро­во­град­щи­ні на по­ча­тку лі­та цьо­го ро­ку. На жаль, та­кі сце­на­рії не по­оди­но­кі. Як ми ба­чи­мо, ста­ра си­сте­ма за­хи­сту в та­кій си­ту­а­ції не спра­цю­ва­ла, а ін­шої про­сто не бу­ло.

Як за­хи­сти свій бі­знес від рей­дер­сько­го на­па­ду?

Сьо­го­дні по­трі­бно зро­зу­мі­ти, що не­об­хі­дно са­мо­стій­но та ду­же від­по­від­аль­но бу­ду­ва­ти та­ку си­сте­му за­хи­сту сво­го бі­зне­су. Си­сте­ма за­хи­сту агро­під­при­ємств мо­же бу­ти по­бу­до­ва­на з на­бо­ру тих пра­во­вих ва­же­лів, які на­ра­зі існу­ють. То­му си­сте­му за­хи­сту агро­під­при­єм­ства мо­жна по­ді­ли­ти на дві ча­сти­ни: пре­вен­тив­ні за­хо­ди та за­хо­ди, які за­сто­со­ву­ю­ться під час здій­сне­н­ня рей­дер­ської ата­ки.

Тор­ка­ю­чись те­ми по­пе­ре­дже­н­ня або пре­вен­тив­них за­хо­дів без­пе­ки, хо­чу на­го­ло­си­ти, що гар­ний ме­не­джер – це той, хто ке­рує сво­ї­ми ри­зи­ка­ми. З огля­ду на це, пер­ше, що по­трі­бно зро­би­ти вла­сни­кам або ке­рів­ни­цтву агро­під­при­ємств – ви­яви­ти ри­зи­ки, зав­дя­ки яким мо­жуть бу­ти ство­ре­ні умо­ви при­ва­бли­во­сті для рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня. Для цьо­го по­трі­бно бу­де про­ве­сти пра­во­вий ау­дит ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Це ду­же гли­бо­ка та ре­тель­на ро­бо­та що­до ана­лі­зу ста­ну під­при­єм­ства, йо­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. Під час про­ве­де­н­ня ау­ди­ту від­бу­ва­є­ться пов­на пе­ре­вір­ка від мо­мен­ту утво­ре­н­ня під­при­єм­ства та скла­ду за­снов­ни­ків до вза­є­мо­від­но­син з пай­щи­ка­ми та кон­тр­аген­та­ми. Про­ве­де­н­ня та­ко­го ау­ди­ту має де­кіль­ка по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів. Пі­сля йо­го за­вер­шен- ня вла­сник має сто­рон­ню, не­за­ле­жну оцін­ку ста­ну го­тов­но­сті та спро­мо­жно­сті про­ти­ді­я­ти рей­де­рам, яка є більш об’єктив­ною та не­упе­ре­дже­ною. Та­кож з ви­снов­ків мо­жна оці­ни­ти фа­кти­чний стан справ на під­при­єм­стві, під час до­слі­дже­н­ня яких ін­ко­ли ви­пли­ва­ють про­бле­ми, які мо­гли за­ли­ша­ти­ся по­за ува­гою, але по­тре­бу­ють тер­мі­но­во­го ви­рі­ше­н­ня. Однак го­лов­не, що ви­явив­ши ри­зи­ки, мо­жна чі­тко ни­ми ке­ру­ва­ти.

З вла­сно­го ана­лі­зу рей­дер­ських на­па­дів ми вста­но­ви­ли, що до то­го мо­мен­ту, ко­ли на дво­рі під­при­єм­ства з’яв­ля­ю­ться пред­став­ни­ки «ін­шої сто­ро­ни», про­хо­дить ду­же три­ва­лий час. Рей­дер ре­тель­но го­ту­є­ться до на­па­ду (не мен­ше ніж пів­ро­ку).

До ре­чі, до­слі­джу­ю­чи ста­ти­сти­ку, бу­ло ви­яв­ле­но, що най­більш по­ши­ре­ни­ми се­ред рей­де­рів є на­па­ди на сіль­го­спви­ро­бни­ків із зе­мель­ним бан­ком від 3 тис. га до 10 тис. га.

Най­го­лов­ні­шим для рей­де­рів є отри­ма­н­ня до­сту­пу до ін­фор­ма­ції під­при­єм­ства і до­ку­мен­тів що­до ор­га­ні­за­ції та ді­яль­но­сті. Ця ін­фор­ма­ція ви­ко­ри­сто­ву­є­ться з ме­тою ви­яв­ле­н­ня ре­аль­них пра­во­вих про­га­лин у ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Та­ки­ми мо­жуть бу­ти не­за­ре­є­стро­ва­ні до­го­во­ри орен­ди або вза­га­лі від­су­тні пра­во­ві під­ста­ви ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі, то­ді як на цих ді­лян­ках ви­ро­щу­є­ться вро­жай.

То­му, пе­ред­усім, по­трі­бно при­ве­сти у від­по­від­ність всі пра­во­ві під­ста­ви для фун­кціо­ну­ва­н­ня під­при­єм­ства.

Та­кож я ра­джу агра­рі­ям при­ді­ли­ти ува­гу за­без­пе­чен­ню збе­рі­га­н­ня ори­гі­на­лів уста­нов­чих до­ку­мен­тів, роз­роб­ці нор­ма­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня що­до облі­ку до­ку­мен­то­обі­гу та за­без­пе­чен­ню збе­ре­же­н­ня ко­мер­цій­ної ін­фор­ма­ції. З ме­тою за­по­бі­га­н­ня здій­сне­н­ня ін­ши­ми осо­ба­ми ре­є­стра­цій­них дій, вве­сти обме­же­н­ня на здій­сне­н­ня ре­є­стра­цій­них дій ли­ше пев­ною осо­бою. По­си­ли­ти цей за­хід мо­жна за до-

Су­ча­сні кро­ки дер­жа­ви що­до про­ти­дії рей­дер­ству на пра­кти­ці є ду­же ма­ло­ефе­ктив­ни­ми

по­мо­гою ви­ко­ри­ста­н­ня по­слу­ги «СМС-Ма­як». Цю по­слу­гу ду­же про­сто отри­ма­ти на сай­ті Мі­ні­стер­ства Юсти­ції Укра­ї­ни. Та­кий ме­тод до­по­мо­же вла­сни­ку або ке­рів­ни­ку під­при­єм­ства в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су отри­му­ва­ти по­ві­дом­ле­н­ня що­до здій­сне­н­ня ре­є­стра­цій­них дій або дій з не­ру­хо­мі­стю.

По­стій­ний мо­ні­то­ринг дер­жав­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень до­по­мо­же лі­кві­ду­ва­ти мо­жли­вість про­ве­де­н­ня су­до­вих про­це­сів без ва­шої уча­сті, які так лю­блять ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рей­де­ри (осо­бли­во в ін­ших ре­гіо­нах кра­ї­ни).

Вар­то на­го­ло­си­ти, що сам по со­бі про­ве­де­ний пра­во­вий ау­дит

не за­хи­стить від рей­дер­сько­го на­па­ду, оскіль­ки за­хист – це по­слі­дов­ність пев­них дій, які по­стій­но по­вин­ні здій­сню­ва­ти­ся на під­при­єм­стві. Ли­ше та­ким чи­ном мо­жна збіль­ши­ти кон­троль над ри­зи­ка­ми та по­си­ли­ти свій за­хист від рей­дер­сько­го на­па­ду.

На­ро­дна му­дрість го­во­рить: «Ба­жа­єш ми­ру – го­туй­ся до вій­ни». У цьо­му кон­текс­ті за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству ви­гля­дає так, що вла­сни­кам агро­під­при­ємств по­трі­бно про­во­ди­ти по­стій­ну ро­бо­ту з па­йо­ви­ка­ми з ме­тою на­ла­го­дже­н­ня до­бро­зи­чли­вих сто­сун­ків. Нор­маль­ні та по­зи­тив­ні сто­сун­ки з па­йо­ви­ка­ми бу­дуть за­по­ру­кою не ли­ше під­трим­ки агра­рі­їв, а са­ме во­ни є рі­шу­чою та ма­со­вою си­лою, яка про­ти­сто­їть рей­де­рам, по­до­ла­ти яку май­же не­мо­жли­во.

У про­це­сі по­бу­до­ви си­сте­ми за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству бу­де ду­же акту­аль­ним за­зда­ле­гідь ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до фі­зи­чної охо­ро­ни під­при­єм­ства. Не­об­хі­дно ре­тель­но пі­ді­йти до від­бо­ру охо­рон­ної стру­кту­ри, яка змо­же ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до си­ло­во­го про­ти­сто­я­н­ня та мо­жли­во­сті взя­ти під фа­кти­чний кон­троль май­но під­при­єм­ства у ра­зі та­кої на­го­ди. Я вва­жаю, що по­трі­бно про­во­ди­ти від­бір за кри­те­рі­єм про­фе­сій­ної під­го­тов­ки, на­яв­но­сті до­сві­ду в по­ді­бних си­ту­а­ці­ях.

Що ро­би­ти, ко­ли на­пад все ж та­ки від­був­ся?

Якщо на­пад все ж та­ки від­був­ся, не­об­хі­дно ді­я­ти за пев­ним ал­го­ри­тмом, який та­кож по­трі­бно ма­ти за­зда­ле­гідь. Тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що рей­дер не при­йшов за вас ро­би­ти бі­знес. Йо­го го­лов­на ме­та – швид­ко отри­ма­ти до­ступ до акти­вів під­при­єм­ства, а по­тім та­кож швид­ко йо­го пе­ре­о­фор­ми­ти на ін­ших осіб з ме­тою подаль­шо­го пе­ре­про­да­жу або від­кри­то ним за­во­ло­ді­ти. То­му, перш за все, по­трі­бно зу­пи­ни­ти швид­кий на­ступ рей­де­рів. Якщо рей­дер­ські дії бу­ли про­ве­де­ні за до­по­мо­гою ре­є­стра­цій­них дій, слід звер­ну­ти­ся до Ан­ти­рей­дер­ської ко­мі­сії при Мі­ні­стер­стві Юсти­ції Укра­ї­ни. Якщо вам ві­до­мо, що ре­є­стра­цій­ні дії про­ве­де­ні ли­ше за до­по­мо­гою під­ро­бле­них до­ку­мен­тів, то не гай­те ча­су, цей за­хід не до­по­мо­же.

Не­гай­но оскар­жуй­те всі уго­ди, які від ва­шо­го під­при­єм­ства укла­ли рей­де­ри. В рам­ках ці­єї дії не­об­хі­дно отри­ма­ти за­без­пе­че­н­ня по­зов­них ви­мог у ви­гля­ді за­бо­ро­ни від­чу­же­н­ня май­на, ко­штів, що на­ле­жать під­при­єм­ству.

З ме­тою по­си­ле­н­ня сво­го за­хи­сту не­гай­но звер­ні­ться до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів із за­явою про ско­є­ний зло­чин. По­зи­ція в кри­мі­наль­но­му про­ва­дже­ні на­дасть мо­жли­вість слід­чи­ми ді­я­ми отри­ма­ти під­ро­бле­ні до­ку­мен­ти, до­по­мо­же ви­йти на осіб, які ор­га­ні­зу­ва­ли або до­по­ма­га­ли у здій­сне­ні рей­дер­сько­го на­па­ду. Та­кож цей за­хід по­си­лить збе­ре­же­н­ня май­на під­при­єм­ства за до­по­мо­гою за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня в кри­мі­наль­но­му про­ва­дже­ні.

Я акцен­тую ува­гу чи­та­чів, що за­про­ва­джу­ю­чи за­хо­ди­ти за­хи­сту від здій­сне­но­го рей­дер­сько­го на­па­ду, по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що го­лов­не – це час. Рей­дер вже ви­пе­ре­див ата­ко­ва­не під­при­єм­ство, то­му ді­я­ти по­трі­бно швид­ко, рі­шу­че та па­ра­лель­ни­ми на­прям­ка­ми. То­ді си­стем­ність до­по­мо­же за­галь­му­ва­ти дії рей­де­рів.

Під час рей­дер­сько­го на­па­ду, по­ки ве­де­ться бо­роть­ба у пра­во­вій пло­щи­ні, по­стає пи­та­н­ня про те, як фа­кти­чно збе­рег­ти май­но під­при­єм­ства. Са­ме у та­кі мо­мен­ти не­об­хі­дно не­гай­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­гра­му що­до фі­зи­чно­го за­хи­сту май­на, до­лу­чив­ши ви­ня­тко­во про­фе­сіо­на­лів.

Ду­же не­при­єм­но, але наш вла­сний до­свід по­ка­зує, що осо­би, які здій­сню­ють рей­дер­ський на­пад, отри­му­ють «не­гла­сну» під­трим­ку з бо­ку чи­нов­ни­ків та пра­во­охо­рон­ців. У зв’яз­ку з цим, за­хи­ща­ю­чи агра­рі­їв, зі­штов­ху­є­шся з про­ти­ді­єю у ви­гля­ді за­тя­гу­ва­н­ня з від­кри­т­тям кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, а по­тім ду­же по­віль­не роз­слі­ду­ва­н­ня. В ор­га­нах су­до­вої вла­ди це про­яв­ля­є­ться у за­тя­гу­ван­ні роз­гля­ду по­зов­них за­яв та не­об­хі­дних за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня. Ін­ко­ли це вза­га­лі пе­ре­тво­рю­є­ться на пов­не ігно­ру­ва­н­ня та­ких вар­вар­ських по­дій з бо­ку пред­став­ни­ків вла­ди.

У бо­роть­бі з та­ки­ми ви­пад­ка­ми є по­зи­тив­ний до­свід зі спіль­ною вза­є­мо­ді­єю із за­со­ба­ми ма­со­вої ін­фор­ма­ції. По­трі­бно не­гай­но про­во­ди­ти прес-кон­фе­рен­ції, ви­сві­тлю­ва­ти зло­чин­ні по­дії, а та­кож фа­кти про­ти­дії за­хи­сту в дру­ко­ва­них або ін­тер­нет-ви­да­н­нях кра­ї­ни. Пі­ді­йма­ти ін­фор­ма­цій­ну хви­лю, фор­му­ва­ти су­спіль­не ба­че­н­ня на всі­ля­кі спіль­ні про­я­ви рей­дер­ства та пред­став­ни­ків вла­ди, ви­ма­га­ти по­ка­ра­н­ня та звіль­не­н­ня з по­сад осіб, які до­по­ма­га­ють вті­лю­ва­ти­ся за­гар­бни­цьким ді­ям. За до­по­мо­гою пай­щи­ків та тру­до­во­го ко­ле­кти­ву в та­ких ви­пад­ках не­об­хі­дно про­во­ди­ти мі­тин­ги, акції про­те­сту. Ме­та – при­вер­ну­ти ува­гу до рей­дер­сько­го на­па­ду та по­зба­ви­ти рей­де­рів будь-якої під­трим­ки з бо­ку пред­став­ни­ків вла­ди. Та­кі дії обов’яз­ко­во при­во­дять до то­го, що рей­де­ри втра­ча­ють ло­бі­ю­ва­н­ня. З цьо­го мо­мен­ту в рей­дер­сько­му на­па­ді на­стає пе­ре­лом­ний мо­мент та по­дії по­чи­на­ють те­кти у зво­ро­тньо­му на­прям­ку.

Зви­чай­но, в іде­а­лі, са­ме дер­жа­ва по­вин­на за­без­пе­чи­ти нас чі­тки­ми та ефе­ктив­ни­ми за­хо­да­ми за­хи­сту від рей­дер­ських по­ся­гань. Са­ме на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні має бу­ти ство­ре­на си­сте­ма швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня на зло­чин­ні дії рей­де­рів. Однак ще раз вар­то на­го­ло­си­ти, що ко­жен су­ча­сний агра­рій має мо­жли­вість за­хи­сти­ти се­бе са­мо­стій­но, не че­ка­ю­чи на­го­ди. Ке­руй­те сво­єю спра­вою!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.