Ре­є­стра­ція яхт та зру­чні пра­по­ри

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У 2004 р. Interlegal пер­шою з-по­між укра­їн­ських юри­ди­чних фірм від­кри­ла яхто­ву пра­кти­ку.

Ви­бір пра­по­ра для сво­єї яхти та її ре­є­стра­ція – пи­та­н­ня, які не­о­дмін­но по­ста­ють пе­ред усі­ма вла­сни­ка­ми яхт. При цьо­му са­ме ре­є­стра­ція в Дер­жав­но­му су­дно­во­му ре­є­стрі Укра­ї­ни є клю­чо­вим мо­мен­том, з яко­го по­чи­на­є­ться існу­ва­н­ня яхти як суб’єкта пра­ва.

Основ­ни­ми фа­кто­ра­ми, які за­без­пе­чи­ли ін­тер­на­ціо­на­лі­за­цію су­ча­сно­го су­дно­плав­ства за­га­лом та яхтин­гу зокре­ма, є гну­чка су­дно­плав­на по­лі­ти­ка кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться, а та­кож ре­є­стра­ція су­ден під «зру­чни­ми» пра­по­ра­ми.

Ре­є­стра­ція яхти – це умо­ва при­дба­н­ня яхтою на­ціо­наль­ної при­на­ле­жно­сті та пра­ва пла­ва­н­ня під пра­по­ром пев­ної дер­жа­ви. У вла­сни­ків яхт мо­же ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня: «Ре­є­стра­ція – це пра­во чи обов’язок вла­сни­ка?».

Слід за­зна­чи­ти, що в між­на­ро­дно­му мор­сько­му пра­ві від­су­тні пра­во­ві нор­ми, які пря­мо вка­зу­ють на не­об­хі­дність ре­є­стра­ції яхти. Те­о­ре­ти­чно яхта мо­же бу­ти не­за­ре­є­стро­ва­ною в жо­дно­му су­дно­во­му ре­є­стрі та не ма­ти на­ціо­наль­ної при­на­ле­жно­сті. Та­ка яхта не мо­же бу­ти ав­то­ма­ти­чно ви­зна­на пі­рат­ською або вин­ною в по­ру­шен­ні між­на­ро­дно­го пра­во­по­ряд­ку, про­те ця яхта не від­чу­ва­ти­ме се­бе спо­кій­но на­віть у від­кри­то­му мо­рі. Від­су­тність дер­жав­но­го пра­по­ра на що­глі свід­чить про те, що жо­дна дер­жа­ва сві­то­вої спіль­но­ти не кон­тро­лює цю яхту. Та­ка яхта пе­ре­бу­ва­ти­ме фа­кти­чно по­за за­ко­ном на під­ста­ві ст. 90-92 Кон­вен­ції ООН з мор­сько­го пра­ва 1982 р. (ЮНКЛОС).

То­му від­по­відь на по­став­ле­не ви­ще пи­та­н­ня мо­же бу­ти ли­ше одна – яхту обов’яз­ко­во по­трі­бно ре­є­стру­ва­ти.

Пи­та­н­ня ви­бо­ру пра­по­ра для яхти та об­ґрун­ту­ва­н­ня та­ко­го ви­бо­ру вже дав­но не є про­бле­мою. По­пу­ляр­ни­ми за­ли­ша­ю­ться кла­си­чні «зру­чні» пра­по­ри, а са­ме: Па­на­ма, Джер­сі, Герн­сі, Ка­йма­но­ві остро­ви, Маль­та, Кіпр. Де­які з яких ми до­кла­дні­ше ро­з­гля­не­мо ниж­че.

Пе­ре­ва­га­ми «зру­чно­го» пра­по­ра є від­су­тність по­да­тків при ку­пів­лі, кон­фі­ден­цій­ність во­ло­ді­н­ня, швид­кий та які­сний сер­віс, від­су­тність бю­ро­кра­ти­чної тя­га­ни­ни.

Та­кож вар­то від­зна­чи­ти, що якщо вла­сни­ком яхти ви­сту­па­ти­ме не­ре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, то у ра­зі за­хо­ду на ми­тну те­ри­то­рію ЄС та оформ­ле­н­ня ре­жи­му тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня від­су­тнє зо­бов’яза­н­ня спла­ти ім­порт­но­го ПДВ.

При­ва­бли­ві юрис­ди­кції для ре­є­стра­ції яхт

Бри­тан­ська ко­рон­на зем­ля – острів Джер­сі

Джер­сі – один з най­більш по­пу­ляр­них пра­по­рів для ре­є­стра­ції про­гу­лян­ко­вих яхт, який вхо­дить до гру­пи бри­тан­ських пра­по­рів «the Red Ensign Group». Джер­сі вне­се­ний до бі­ло­го спи­ску Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку (ОЕСР) як про­зо­рий та до­бре ре­гу­льо­ва­ний офшор­ний центр.

Ре­єстр Джер­сі про­по­нує тим­ча­со­ву ре­є­стра­цію (тер­мі­ном дії 3 мі­ся­ці) та по­стій­ну ре­є­стра­цію (тер­мі­ном дії 10 ро­ків без зо­бов’яза­н­ня спла­ти що­рі­чних збо­рів). Під час ре­є­стра­ції яхти у Джер­сі оформ­лю­є­ться ра­діо­лі­цен­зія в бри­тан­ській ор­га­ні­за­ції OFCOM. Лі­цен­зія на­справ­ді без­стро­ко­ва: че­рез 10 ро­ків по­трі­бно під­твер­ди­ти, що за­зна­че­ні в лі­цен­зії да­ні є акту­аль­ни­ми. У ра­зі до­уком­пле­кту­ва­н­ня/пе­ре­о­бла­дна­н­ня лі­цен­зію мо­жна до­пов­ни­ти.

У Су­дно­во­му ре­є­стрі Джер­сі існу­ють обме­же­н­ня з тон­на­жу для ре­є­стро­ва­них яхт. У Джер­сі мо­жуть бу­ти за­ре­є­стро­ва­ні про­гу­лян­ко­ві та ко­мер­цій­ні яхти за­галь­ної ва­ло­вою міс­ткі­стю до 400 БРТ. То­му для ре­є­стра­ції яхти в ре­є­стрі Джер­сі обов’яз­ко­вим є отри­ма­н­ня То­на­жно­го сер­ти­фі­ка­та (Tonnage Certificate), який по­ви­нен бу­ти ви­да­ний кла­си­фі­ка­цій­ним то­ва­ри­ством зі спи­ску, за­твер­дже­но­го Ре­є­стром (на­при­клад, Bureau Veritas, Rina), а та­кож про­ве­де­н­ня обов’яз­ко­во­го мар­ку­ва­н­ня яхти.

Вла­сни­ком яхти, за­ре­є­стро­ва­ної під пра­по­ром Джер­сі, мо­же бу­ти юри­ди­чна або фі­зи­чна осо­ба, за­ре­є­стро­ва­на в Бри­тан­ській Спів­дру­жно­сті або ЄС.

Па­на­ма

На сьо­го­дні Па­на­ма по­сі­дає про­від­не мі­сце у сві­ті за кіль­кі­стю тор­го­вель­них су­ден, за­ре­є­стро­ва­них під її пра­по­ром. Та­кож Па­на­ма ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ре­є­стра­ції про­гу­лян­ко­вих та ко­мер­цій­них яхт.

Про­це­ду­ра ре­є­стра­ції яхти під пра­по­ром Па­на­ми пе­ред­ба­чає тим­ча­со­ву та по­стій­ну ре­є­стра­цію. Для тим­ча­со­вої ре­є­стра­ції про­гу­лян­ко­вої яхти до­ста­тньо на­да­ти до Ре­є­стру ін­фор­ма­цію про яхту, її ра­діо­уста­тку­ва­н­ня, ко­пію до­ві­ре­но­сті на аген­та та ко­пію за­яви про не­ко­мер­цій­не ви­ко­ри­ста­н­ня яхти. Для по­стій­ної ре­є­стра­ції пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів є шир­шим.

Тим­ча­со­ві до­ку­мен­ти ді­ють 6 мі­ся­ців. Про­тя­гом дії тим­ча­со­вих до­ку­мен­тів за­вер­шу­ю­ться фор­маль­но­сті з під­го­тов­ки до­ку­мен­тів для по­стій­ної ре­є­стра­ції. По­стій­ні ре­є­стра­цій­ні до­ку­мен­ти (як на про­гу­лян­ко­ву, так і на ко­мер­цій­ну яхту) ви­да­ю­ться тер­мі­ном на 2 ро­ки з пра­вом по­дов­же­н­ня на на­сту­пний пе­рі­од за умо­ви спла­ти від­по­від­них ре­є­стра­цій­них збо­рів.

В Па­на­мі не­має ви­мог до кла­си­фі­ка­ції та сер­ти­фі­ка­ції про­гу­лян­ко­вих су­ден. Від­по­від­но, не­має по­тре­би на­да­ва­ти сві­до­цтво кла­си­фі­ка­цій­но­го то­ва­ри­ства й за­мов­ля­ти сюр­ве­єр­ські огля­ди. В Па­на­мі від­су­тні обме­же­н­ня що­до ві­ку та тон­на­жу яхт, що ре­є­стру­ю­ться.

Вла­сни­ком яхти, за­ре­є­стро­ва­ної під пра­по­ром Па­на­ми, мо­же бу­ти будь-яка юри­ди­чна або фі­зи­чна осо­ба, не­за­ле­жно від на­ціо­наль­но­сті.

Маль­та

Вла­сни­ком яхти, за­ре­є­стро­ва­ної на Маль­ті, мо­же бу­ти як фі­зи­чна, так і юри­ди­чна осо­ба. При цьо­му яхта, за­ре­є­стро­ва­на на Маль­ті, мо­же на­ле­жа­ти:

•гро­ма­дя­ни­ну Маль­ти або гро­ма­дя­ни­ну ін­шої кра­ї­ни-чле­на Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (та­кий гро­ма­дя­нин зо­бов’яза­ний но­мі­ну­ва­ти офі­цій­но­го за­ре­є­стро­ва­но­го аген­та на Маль­ті);

•ком­па­нії, за­ре­є­стро­ва­ній на Маль­ті, або іно­зем­ній ком­па­нії (та­ка ком­па­нія по­вин­на бу­ти окре­мо за­ре­є­стро­ва­на як «іно­зем­ний вла­сник» в Дер­жав­но­му су­дно­во­му ре­є­стрі Маль­ти й так са­мо, як іно­зем­ний гро­ма­дя­нин, но­мі­ну­ва­ти офі­цій­но­го пред­став­ни­ка ком­па­нії на Маль­ті).

Вар­то за­зна­чи­ти, що за­ле­жно від то­го, хто є вла­сни­ком яхти, від­рі­зня­ю­ться ви­мо­ги до до­ку­мен­тів та ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дної для ре­є­стра­ції яхти.

На Маль­ті пе­ред­ба­че­на тим­ча­со­ва та по­стій­на ре­є­стра­ції яхти. Як і в Па­на­мі, на Маль­ті, обов’яз­ко­вим є спо­ча­тку про­хо­дже­н­ня про­це­ду­ри тим­ча­со­вої ре­є­стра­ції, а ли­ше по­тім – отри­ма­н­ня по­стій­них ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів.

За ви­мо­га­ми до до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для ре­є­стра­ції, Маль­ту мо­жна по­рів­ня­ти з Джер­сі. Адже окрім за­галь­ної ін­фор­ма­ції про яхту, вста­нов­ле­не на ній ра­діо­уста­тку­ва­н­ня, Ре­є­стри обох остро­вів ви­ма­га­ють на­да­ти То­на­жний сер­ти­фі­кат (Tonnage Certificate). Ві­дмін­ність по­ля­гає ли­ше у то­му, що в Джер­сі То­на­жний сер­ти­фі­кат не­об­хі­дно на­да­ти у ра­зі по­стій­ної ре­є­стра­ції, а Маль­тій­ські ор­га­ни ви­ма­га­ють ко­пію сер­ти­фі­ка­та вже у про­це­сі тим­ча­со­вої ре­є­стра­ції яхти дов­жи­ною по­над 24 ме­три.

Тим­ча­со­ві ре­є­стра­цій­ні до­ку­мен­ти мо­жуть бу­ти отри­ма­ні на яхту тер­мі­ном на 6 мі­ся­ців. Цей тер­мін мо­же бу­ти по­дов­же­ний на на­сту­пні 6 мі­ся­ців за умо­ви, що до Ре­є­стру бу­дуть на­да­ні ори­гі­на­ли Сер­ти­фі­ка­та про ви­клю­че­н­ня яхти з по­пе­ре­дньо- го Ре­є­стру (Deletion Certificate) та Ку­пчої (Bill of Sale), якщо яхта не но­ва, або Бу­ді­вель­но­го сер­ти­фі­ка­та, якщо яхта но­ва, а та­кож По­ві­дом­ле­н­ня про мар­ку­ва­н­ня яхти (Carving and Marking Note). При цьо­му По­ві­дом­ле­н­ня про мар­ку­ва­н­ня яхти обов’яз­ко­во по­вин­но бу­ти під­твер­дже­но ви­зна­ним сюр­ве­є­ром або Маль­тій­ським адво­ка­том.

Усі за­зна­че­ні до­ку­мен­ти та­кож на­да­ю­ться для подаль­шої по­стій­ної ре­є­стра­ції яхти. До­да­є­ться ли­ше ви­мо­га на­да­ти ори­гі­нал То­на­жно­го сер­ти­фі­ка­та (Tonnage Certificate) та по­вер­ну­ти Сер­ти­фі­кат про тим­ча­со­ву ре­є­стра­цію яхти. То­на­жний Сер­ти­фі­кат по­ви­нен бу­ти ви­да­ний ви­зна­ним кла­си­фі­ка­цій­ним то­ва­ри­ством або під­твер­дже­ним дер­жав­ним сюр­ве­є­ром. Якщо ж ре­є­стру­є­ться яхта дов­жи­ною по­над 24 ме­три, окре­мо на­да­ю­ться То­на­жний сер­ти­фі­кат (Tonnage Certificate) та Сер­ти­фі­кат про огляд яхти (Certificate of Survey). Сер­ти­фі­кат про по­стій­ну ре­є­стра­цію яхти на Маль­ті онов­лю­є­ться що­рі­чно.

От­же, ви­бір пра­по­ра для яхти по­ля­гає у ви­вчен­ні ком­пле­ксу пи­тань: по­чи­на­ю­чи з ре­пу­та­ції та пре­сти­жно­сті то­го чи ін­шо­го пра­по­ра і за­вер­шу­ю­чи вар­ті­стю під­трим­ки ре­є­стра­ції.

Іри­на ВОЄВОДІНА, пар­тнер Мі­жна­ро­дної юри­ди­чної слу­жби Interlegal

Кі­рі­на РЯШЕНЦЕВА, стар­ший юрист Мі­жна­ро­дної юри­ди­чної слу­жби Interlegal

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.