Від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Чо­го очі­ку­ва­ти?

Yurydychna Gazeta - - LEGAL OPINION - Ро­ман ОКСАНИЧ, ке­рів­ник пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, ра­дник адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

» Не­до­бро­со­ві­сні по­зи­чаль­ни­ки не змо­жуть ви­во­ди­ти об’єкти з-під іпо­те­ки че­рез ре­кон­стру­кцію

До пар­ла­мен­ту на­ді­йшов за­ко­но­про­ект №6027-д від 31.07.2017 р. «Про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня». На сьо­го­дні за­ко­но­про­ект на­прав­ле­но до ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті.

Ме­тою за­ко­но­про­е­кту є сти­му­лю­ва­н­ня актив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня як фі­нан­со­во­го ін­стру­мен­ту та зни­же­н­ня вар­то­сті кре­ди­тних ре­сур­сів для спро­ще­н­ня до­сту­пу суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня і фі­зи­чних осіб до кре­ди­тів. Та­кож, як на­го­ло­шує за­ко­но­да­вець, ме­тою за­ко­но­про­е­кту є лі­кві­да­ція за­ко­но­дав­чих про­га­ли­ни, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться бор­жни­ка­ми для уни­кне­н­ня від спла­ти кре­ди­тів. У свою чер­гу, Асо­ці­а­ція укра­їн­ських бан­ків ствер­джує, що цей за­ко­но­про­ект до­по­мо­же зна­чно зни­зи­ти став­ки за кре­ди­та­ми як для бі­зне­су, так і для на­се­ле­н­ня, адже кре­ди­тні ри­зи­ки та­кож ста­нуть зна­чно мен­ши­ми.

Від­по­від­но до по­ясню­валь­ної за­пи­ски, за­ко­но­про­ект має 5 основ­них зав­дань, а са­ме:

• змен­ши­ти фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня на по­зи­чаль­ни­ків, що спри­я­ти­ме від­нов­лен­ню еко­но­мі­ки та акти­ві­за­ції кре­ди­ту­ва­н­ня фі­зи­чних осіб (пе­ред­усім, для по­кра­ще­н­ня жи­тло­вих умов);

• усу­ну­ти схе­ми не­за­кон­но­го ви­ве­де­н­ня май­на з-під об­тя­же­н­ня кре­ди­то­ра;

• спро­сти­ти про­цес та змен­ши­ти ви­тра­ти бор­жни­ків і кре­ди­то­рів (стя­гу­ва­чів) при вре­гу­лю­ван­ні бор­гу шля­хом вдо­ско­на­ле­н­ня по­за­су­до­вих ін­стру­мен­тів;

• вре­гу­лю­ва­ти про­га­ли­ни що­до по­га­ше­н­ня кре­ди­тів у ра­зі ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою та низ­ку ін­ших пи­тань у про­це­сі спад­ку­ва­н­ня;

• узго­ди­ти нор­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність», а та­кож ча­сти­ну підза­кон­них нор­ма­тив­них актів що­до по­ряд­ку до­три­ма­н­ня прав спад­ко­єм­ців з по­ло­же­н­ня­ми Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

На мою дум­ку, за­ко­но­про­ект мі­стить як по­зи­тив­ні, так і не­га­тив­ні по­ло­же­н­ня.

З-по­між по­зи­тив­них мо­мен­тів, вар­то від­зна­чи­ти, що за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но роз­ме­жу­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб пі­сля по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня, що сто­су­є­ться пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на за­став­не май­но. Для фі­зи­чних осіб про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти, що пі­сля за­вер­ше­н­ня по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня будь-які на­сту­пні ви­мо­ги іпо­те­ко­дер­жа­те­ля що­до ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком-фі­зи­чною осо­бою основ­но­го зо­бов’яза­н­ня є не­дій­сни­ми, якщо ін­ше не ви­зна­че­но до­го­во­ром іпо­те­ки, до­го­во­ром про на­да­н­ня кре­ди­ту чи до­го­во­ром про за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля. Для юри­ди­чних осіб пі­сля за­вер­ше­н­ня по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня будь-які на­сту­пні ви­мо­ги іпо­те­ко­дер­жа­те­ля що­до ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня є дій­сни­ми, якщо ін­ше не ви­зна­че­но до­го­во­ром іпо­те­ки, до­го­во­ром про на­да­н­ня кре­ди­ту чи до­го­во­ром про за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля. Від­по­від­ні змі­ни про­по­ну­є­ться вне­сти до ЗУ «Про іпо­те­ку».

Та­кож від­те­пер не­до­бро­со­ві­сні по­зи­чаль­ни­ки не змо­жуть ви­во­ди­ти об’єкти з-під іпо­те­ки че­рез ре­кон­стру­кцію або че­рез про­ве­де­н­ня са­мо­чин­но­го бу­дів­ни­цтва. Пла­ну­є­ться по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність фі­нан­со­вих уста­нов, які отри­ма­ли від­по­від­ну лі­цен­зію на на­да­н­ня ко­штів у по­зи­ку (в то­му чи­слі на умо­вах фі­нан­со­во­го кре­ди­ту) та здій­сню­ють кре­ди­ту­ва­н­ня на рів­них з бан­ка­ми пра­вах. То­му біль­шість з по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту сто­су­є­ться всіх ви­зна­че­них за­ко­ном кре­ди­то­дав­ців.

Ва­жли­вим но­во­вве­де­н­ням є те, що за­про­по­но­ва­но пе­ред­ба­чи­ти обов’язок іпо­те­ко­дер­жа­те­ля (кре­ди­то­ра) звіль­ня­ти іпо­те­чне май­но від на­кла­де­них ним об­тя­жень не пі­зні­ше ніж че­рез 14 днів з дня пов­но­го по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті іпо­те­ко­дав­цем (бор­жни­ком). На пра­кти­ці ду­же ча­сто зу­стрі­ча­є­ться зло­вжи­ва­н­ня кре­ди­то­ра­ми у по­ді­бних пра­во­від­но­си­нах.

Без змін за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня від­со­тко­вої став­ки за кре­ди­том, а са­ме якщо у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня змі­ню­ва­ної про­цен­тної став­ки у кре­ди­тно­му до­го­во­рі по­ви­нен ви­зна­ча­ти­ся ма­кси­маль­ний роз­мір про­цен­тної став­ки.

Сто­сов­но не­га­тив­них мо­мен­тів, то пла­ну­ю­ться змі­ни до Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до зо­бов’язань по­ру­чи­те­ля. Так, на сьо­го­дні у ра­зі змі­ни зо­бов’яза­н­ня без зго­ди по­ру­чи­те­ля, вна­слі­док чо­го збіль­шив­ся об­сяг від­по­від­аль­но­сті бор­жни­ка, та­кий по­ру­чи­тель не­се від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня зо­бов’я- за­н­ня бор­жни­ком ви­клю­чно в об­ся­зі, що існу­вав до та­кої змі­ни зо­бов’яза­н­ня. Во­дно­час про­по­ну­є­ться чі­тко вста­но­ви­ти, що по­ру­ка при­пи­ня­є­ться пов­ним ви­ко­на­н­ням основ­но­го зо­бов’яза­н­ня, або якщо кре­ди­тор про­тя­гом стро­ку за­галь­ної по­зов­ної дав­но­сті не пред’явить по­зо­ву до по­ру­чи­те­ля. По­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті по­ру­чи­те­лів за кре­ди­та­ми, на мою дум­ку, спро­во­ко­ва­не су­до­вою пра­кти­кою, яка на сьо­го­дні скла­ла­ся у сфе­рі кре­ди­тних спо­рів.

Слід звер­ну­ти ува­гу на на­да­н­ня до­да­тко­вих пов­но­ва­жень кре­ди­то­рам під час ви­да­чі кре­ди­тних ко­штів. Зокре­ма, пе­ред­ба­ча­є­ться на­да­ти до­ступ бан­кам до Дер­жав­но­го ре­є­стру актів ци­віль­но­го ста­ну. Пла­ну­є­ться на­да­ти до­да­тко­ві пра­ва, які за­без­пе­чать бан­кам мо­жли­вість пе­ре­вір­ки у Дер­жав­но­му ре­є­стрі актів ци­віль­но­го ста­ну гро­ма­дян на­да­ної по­тен­ці­аль­ни­ми по­зи­чаль­ни­ка­ми-фі­зи­чни­ми осо­ба­ми ін­фор­ма­ції, що впли­ває на спро­мо­жність ви­ко­на­н­ня осо­бою вла­сних зо­бов’язань, а та­кож пе­ре­вір­ки фа­кту смер­ті бор­жни­ка бан­ку для подаль­шої ро­бо­ти зі спад­ко­єм­ця­ми. Окрім то­го, за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­ча­є­ться обов’язок Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­без­пе­чи­ти на­да­н­ня бан­кам та фі­нан­со­вим уста­но­вам, що від­по­від­но до за­ко­ну на­да­ють кре­ди­ти, до­сту­пу для отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді до низ­ки ре­є­стрів.

Та­кож зву­же­на нор­ма що­до обов’яз­ку спад­ко­єм­ця звер­ну­ти­ся за сві­до­цтвом про пра­во на спад­щи­ну. Про­по­ну­є­ться за­сто­су­ва­ти та­кий обов’язок ли­ше для об­тя­же­но­го май­на, ана­ло­гі­чно до чин­но­го обов’яз­ку звер­ну­ти­ся за сві­до­цтвом про пра­во на спад­щи­ну, якщо до її скла­ду вхо­дить не­ру­хо­ме май­но. Звер­таю ува­гу, що ро­бо­та зі спад­ко­єм­ця­ми у сфе­рі кре­ди­тних пра­во­від­но­син має пев­ні тон­ко­щі, то­му та­кі но­во­вве­де­н­ня є ціл­ком очі­ку­ва­ни­ми.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ска­за­ти, що від­по­від­ний за­ко­но­про­ект мо­же ста­ти ін­стру­мен­том лі­кві­да­ції най­по­ши­ре­ні­ших про­га­лин у сфе­рі кре­ди­тних пра­во­від­но­син. Однак, на мою дум­ку, за­зна­че­ним за­ко­но­про­е­ктом біль­шою мі­рою за­хи­ще­но пра­ва кре­ди­то­рів, що не бу­де зна­чним руй­нів­ним чин­ни­ком у від­нов­лен­ні кре­ди­ту­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.