Адво­ка­ту на за­мі­тку

Ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня в кри­мі­наль­но­му про­це­сі

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ - Во­ло­ди­мир КЛОЧКОВ, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Клочков та пар­тне­ри»

Ана­лі­зу­ю­чи осо­бли­во­сті ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня в кри­мі­наль­но­му про­це­сі, са­ме з по­зи­ції дій адво­ка­та, най­більш до­ціль­но го­во­ри­ти про це в кон­текс­ті осо­бли­во­стей по­бу­до­ви стра­те­гії за­хи­сту та спосо­бів від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, зав­да­ної вчи­не­н­ням зло­чи­ну.

Ви­хо­дя­чи із за­галь­них по­ло­жень те­о­рії кри­мі­наль­но­го про­це­су, під спосо­ба­ми від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди ми ро­зу­мі­є­мо від­по­від­ну си­сте­му про­це­су­аль­них дій, спря­мо­ва­них на за­хист та від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них зло­чи­ном май­но­вих і не­май­но­вих прав фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би.

Ком­пле­ксний ана­ліз по­ло­жень Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го та Ци­віль­но­го ко­де­ксів дає мо­жли­вість ді­йти ви­снов­ку про те, що стя­гне­н­ня та­кої шко­ди в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня здій­сню­є­ться в по­ряд­ку За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», оскіль­ки дія цьо­го за­ко­ну по­ши­рю­є­ться на всі пу­блі­чно­пра­во­ві від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у сфе­рі при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів, у то­му чи­слі що­до при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень про від­шко­ду­ва­н­ня мо­раль­ної та май­но­вої шко­ди, зав­да­ної вчи­не­н­ням зло­чи­нів.

Та­кож про це йде­ться у ч. 3 ст. 535 КПК Укра­ї­ни, яка ви­зна­чає, що у ра- зі, якщо су­до­ве рі­ше­н­ня або йо­го ча­сти­на під­ля­гає ви­ко­нан­ню ор­га­на­ми дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, суд ви­дає ви­ко­нав­чий лист, який звер­та­є­ться до ви­ко­на­н­ня в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му за­ко­ном про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня.

Від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, зав­да­ної вна­слі­док вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, у ро­зу­мін­ні ст. 127 КПК Укра­ї­ни мо­же здій­сню­ва­ти­ся:

• зі сто­ро­ни пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го, а та­кож за йо­го зго­дою будь-якою ін­шою фі­зи­чною або юри­ди­чною осо­бою на будь-якій ста­дії кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня;

• за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду ци­віль­но­го по­зо­ву в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня на під­ста­ві від­по­від­но­го су­до­во­го рі­ше­н­ня;

• ко­шта­ми з Дер­жав­но­го бю­дже­ту у ви­пад­ках, ви­зна­че­них за­ко­ном.

Тут мо­ва йде про при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня що­до від­шко­ду­ва­н­ня зав­да­ної шко­ди, ухва­ле­но­го в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні на під­ста­ві пред’яв­ле­но­го сто­ро­ною кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня (по­тер­пі­лим) ци­віль­но­го по­зо­ву.

Вар­то за­зна­чи­ти, що та­кий по­зов мо­же бу­ти по­да­ний як у ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, так і окре­мо (в по­ряд­ку по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня з під­став вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­ка­ра­но­го ді­я­н­ня).

Про­те як у пер­шо­му, так і в дру­го­му ви­пад­ку ефе­ктив­ність ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду за на­слід­ка­ми роз­гля­ду ци­віль­но­го по­зо­ву про від­шко­ду­ва­н­ня май­но­вої або мо­раль­ної шко­ди, зав­да­ної вна­слі­док вчи­не­н­ня зло­чи­ну, зна­чною мі­рою за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки своє­ча­сно і пов­но вжи­то за­хо­ди для за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня.

Тру­дно­щі ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня, як пра­ви­ло, ви­ни­ка­ють че­рез те, що ор­га­ни до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня не­своє­ча­сно або вза­га­лі не вжи­ва­ють за­хо­дів що­до на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но пі­до­зрю­ва­них/обви­ну­ва­че­них, що дає мо­жли­вість при­хо­ва­ти (ви­ве­сти) та­ке май­но, на яке в май­бу­тньо­му мо­же бу­ти звер­не­но стя­гне­н­ня.

У цьо­му ви­пад­ку по­тер­пі­ла сто­ро­на – це са­ме та сто­ро­на, що­до якої час грає не на її ко­ристь, оскіль­ки в будь-який мо­мент осо­ба, яка за­вда­ла шко­ду, мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти своє май­но, в то­му чи­слі фі­ктив­но, чим бу­де зве­де­но до мі­ні­му­му мо­жли­вість подаль­шо­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня про стя­гне­н­ня мо­раль­ної та май­но­вої шко­ди.

Для ма­кси­маль­но ефе­ктив­но­го ре­зуль­та­ту сто­ро­ні по­тер­пі­ло­го, з ме­тою за­хи­сту сво­їх май­но­вих ін­те­ре­сів, не­об­хі­дно чі­тко ви­бу­ду­ва­ти стра­те­гі­єю за­хи­сту та стру­кту­ру­ва- ти свою ро­бо­ту не ли­ше у на­прям­ку при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті ви­ну­ва­тця, а й ство­ре­н­ня умов для за­без­пе­че­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня остан­нім зав­да­ної май­но­вої та мо­раль­ної шко­ди. Се­ред актив­них дій, які по­тер­пі­ло­му вар­то вчи­ни­ти, мо­жна від­зна­чи­ти на­сту­пні:

• роз­шук акти­вів пі­до­зрю­ва­но­го/ обви­ну­ва­че­но­го;

• іні­ці­ю­ва­н­ня на­кла­де­н­ня на них аре­шту;

• іні­ці­ю­ва­н­ня при­му­со­во­го стя­гне­н­ня су­ми, ви­зна­че­ної в су­до­во­му рі­шен­ні.

Сво­є­ча­сна ор­га­ні­за­ція роз­шу­ку май­на пі­до­зрю­ва­но­го/обви­ну­ва­че­но­го та іден­ти­фі­ка­ція та­ко­го май­на є не­об­хі­дною пе­ред­умо­вою для подаль­шо­го на­кла­де­н­ня аре­шту на та­ке май­но та звер­не­н­ня на ньо­го стя­гне­н­ня. Не див­ля­чись на те, що по­ло­же­н­ня ч. 3 ст. 171 КПК Укра­ї­ни не вста­нов­лює обов’яз­ко­вої ви­мо­ги до кло­по­та­н­ня про на­кла­де­н­ня аре­шту що­до вка­зів­ки на май­но, на­ле­жне пі­до­зрю­ва­но­му/обви­ну­ва­че­но­му, на яке по­трі­бно на­кла­да­ти арешт, на пра­кти­ці су­ди, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня про на­кла­де­н­ня аре­шту, від­мов­ля­ють у за­до­во­лен­ні кло­по­тань за від­су­тно­сті ін­фор­ма­ції, що під­твер­джує на­яв­ність та­ко­го май­на у роз­по­ря­джен­ні або на пра­ві вла­сно­сті пі­до­зрю­ва­но­го/ обви­ну­ва­че­но­го.

Роз­шу­кав­ши май­но (акти­ви), на­ле­жне пі­до­зрю­ва­но­му/обви­ну­ва­че­но­му, не­об­хі­дно якнай­швид­ше пе­ре­хо­ди­ти до на­сту­пної ста­дії – звер­не­н­ня з ци­віль­ним по­зо­вом та іні­ці­ю­ва­н­ня за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня ци­віль­но­го по­зо­ву, за­бло­ку­вав­ши пі­до­зрю­ва­но­му/ обви­ну­ва­че­но­му мо­жли­вість роз­по­ря­дже­н­ня цим май­ном.

Окрім то­го, слід звер­ну­ти ува­гу, що за­яви­ти ци­віль­ний по­зов у ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня по­тер­пі­лий мо­же як на ста­дії до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, так і під час су­до­во­го роз­гля­ду. Про­те, як по­ка­зує пра­кти­ка, най­кра­ще це зро­би­ти одра­зу, тоб­то пі­сля на­бу­т­тя про­це­су­аль­но­го ста­ту­су по­тер­пі­ло­го в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні. За­я­вив­ши ци­віль­ний по­зов, який при­єд­ну­є­ться до ма­те- рі­а­лів кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, по­тер­пі­ла сто­ро­на по­ряд із про­це­су­аль­ним ста­ту­сом по­тер­пі­ло­го ав­то­ма­ти­чно на­бу­ває ста­ту­су ци­віль­но­го по­зи­ва­ча та ко­ри­сту­є­ться до­да­тко­вим про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми.

Вста­но­вив­ши до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію про на­ле­жність май­на пі­до­зрю­ва­но­му/обви­ну­ва­че­но­му або осо­бі, яка за за­ко­ном не­се юри­ди­чну від­по­від­аль­ність за шко­ду, зав­да­ну ді­я­н­ня­ми остан­ньо­го, та пред’явив­ши ци­віль­ний по­зов, ци­віль­ний по­зи­вач має пра­во кло­по­та­ти пе­ред су­дом (слід­чим суд­дею) про вжи­т­тя за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня пред’яв­ле­но­го ним по­зо­ву.

До за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня ци­віль­но­го по­зо­ву в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні на­ле­жать на­сту­пні:

• тим­ча­со­ве ви­лу­че­н­ня май­на пі­до­зрю­ва­но­го під час вчи­не­н­ня окре­мих слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій (ст. 167-169);

• арешт май­на пі­до­зрю­ва­но­го/ обви­ну­ва­че­но­го або осіб, які в ме­жах за­ко­ну не­суть ци­віль­ну від­по­від­аль­ність за шко­ду, зав­да­ну їхні­ми ді­я­ми (ст. 170-175);

• пе­ре­да­ча май­на, на яке на­кла­де­но арешт, на збе­рі­га­н­ня.

В ре­зуль­та­ті, у ра­зі по­ста­нов­ле­н­ня обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку су­ду та за­до­во­ле­н­ня ци­віль­но­го по­зо­ву по­тер­пі­ла сто­ро­на звер­та­є­ться до дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця з ви­ко­нав­чим ли­стом про при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня. На­да­лі про­це­ду­ра при­му­со­во­го стя­гне­н­ня здій­сню­єть- ся у зви­чай­но­му по­ряд­ку і ні­чим не від­рі­зня­є­ться від ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів у спо­рах в по­ряд­ку ци­віль­но­го су­до­чин­ства.

От­же, дії адво­ка­та що­до за­хи­сту прав та ін­те­ре­сів по­тер­пі­ло­го в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні спря­мо­ва­ні, на­сам­пе­ред, на фор­му­ва­н­ня під­ґрун­тя до подаль­шо­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду в ча­сти­ні стя­гне­н­ня гро­шо­вих сум за­для від­шко­ду­ва­н­ня мо­раль­ної та май­но­вої шко­ди. Та­ким чи­ном, сво­є­ча­сна та по­слі­дов­на ро­бо­та адво­ка­та на ета­пі до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня є за­по­ру­кою успі­ху на ста­дії ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня.

Тру­дно­щі ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня, як пра­ви­ло, ви­ни­ка­ють че­рез не­своє­ча­сне вжи­т­тя за­хо­дів що­до на­кла­де­н­ня аре­шту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.