Швед­ський суд роз’яснив осо­бли­во­сті пу­блі­ка­ції ори­гі­наль­них ілю­стра­цій в Ін­тер­не­ті

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО -

Суд Шве­ції з па­тен­тів і тор­гів­лі 06.07.2017 р. ви­ніс рі­ше­н­ня на ко­ристь то­ва­ри­ства ав­тор­ських прав на ві­зу­аль­ні тво­ри Bildupphovsrätt у спра­ві про­ти ком­па­нії Wikimedia Sweden, яка адмі­ні­струє швед­ську ін­тер­не­тен­ци­кло­пе­дію Ві­кі­пе­дія.

Суд по­ста­но­вив, що он­лайн­пу­блі­ка­ція ба­зи всіх ори­гі­наль­них ілю­стра­цій у Ві­кі­пе­дії та й в усій Ін­тер­не­ті-ме­ре­жі за­бо­ро- не­на без по­пе­ре­дньо­го до­зво­лу пра­во­вла­сни­ків. По­ста­но­ва су­ду та­кож по­яснює юри­ди­чні осо­бли­во­сті пу­блі­ка­ції по­си­лань в Ін­тер­не­ті, зокре­ма бу­ло за­яв­ле­но на­сту­пне: за­бо­ро­не­но пу­блі­ку­ва­ти по­си­ла­н­ня на ав­тор­ські ілю­стра­ції без зго­ди ав­то­ра, на­віть якщо ро­бо­ти зна­хо­дя­ться у віль­но­му до­сту­пі без будь-яких обме­жень на ін­ших сай­тах, які отри­ма­ли до­звіл ав­то­ра на пу­блі­ка­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.