За­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни та ри­нок ка­пі­та­лу: змі­на ве­кто­ра роз­ви­тку

Yurydychna Gazeta - - АНА­ЛІ­ТИ­КА КОР­ПО­РА­ТИВ­НЕ ПРА­ВО - Юрій ВА­СА­ГА, адво­кат, ди­ре­ктор Юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту ПАТ «СЕБ КОР­ПО­РА­ТИВ­НИЙ БАНК»

Фор­му­ва­н­ня, а зго­дом і ре­гу­ляр­ні спро­би ре­фор­му­ва­н­ня ві­тчи­зня­но­го рин­ку ка­пі­та­лу, роз­по­ча­ли­ся з ча­су про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті на­шої кра­ї­ни. У цій стат­ті ми спро­бу­є­мо ви­сві­тли­ти остан­ні та най­більш акту­аль­ні нор­ма­тив­ні осо­бли­во­сті цьо­го про­це­су, спе­ци­фі­ку й шля­хи впли­ву но­во­вве­день в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві на стан фон­до­во­го рин­ку, а та­кож вка­за­ти на де­які аспе­кти по­зи­тив­но­го іно­зем­но­го до­сві­ду та мо­жли­ві пер­спе­кти­ви йо­го ім­пле­мен­та­ції в Укра­ї­ні.

Лі­стинг акцій укра­їн­ських емі­тен­тів в Укра­ї­ні

Перш за все, роз­гля­да­ю­чи ва­жли­ві для рин­ку ка­пі­та­лів нор­ма­тив­ні но­ве­ли, слід роз­по­ча­ти з при­пи­сів кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства. Так, ст. 24 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства» вста­нов­лює, що пу­блі­чне акціо­нер­не то­ва­ри­ство зо­бов’яза­не прой­ти про­це­ду­ру вклю­че­н­ня акцій до бір­жо­во­го ре­є­стру та за­ли­ша­ти­ся у ньо­му хо­ча б на одній фон­до­вій бір­жі в Укра­ї­ні. Бе­ру­чи до ува­ги, на­при­клад, що згі­дно зі ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність» бан­ки фор­маль­но ство­рю­ю­ться у фор­мі пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства або ко­опе­ра­тив­но­го бан­ку, а де-фа­кто – фун­кціо­ну­ють в Укра­ї­ні у фор­мі ли­ше пу­блі­чних акціо­нер­них то­ва­риств, вар­то за­ува­жи­ти, що за­зна­че­не ви­ще по­ло­же­н­ня сто­сов­но про­це­ду­ри вклю­че­н­ня акцій до бір­жо­во­го ре­є­стру та пе­ре­бу­ва­н­ня у ньо­му хо­ча б на одній фон­до­вій бір­жі в Укра­ї­ні ста­ло ім­пе­ра­тив­ним для ви­ко­на­н­ня, при­мі­ром, усі­ма бан­ка­ми. З ура­ху­ва­н­ням ви­ще­вка­за­них за­ко­но­дав­чих по­ло­жень, На­ціо­наль­на ко­мі­сія з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку вне­сла змі­ни до за­твер­дже­но­го Рі­ше­н­ням від 22.11.2012 р. №1688 По­ло­же­н­ня про фун­кціо­ну­ва­н­ня фон­до­вих бірж, пе­ред­ба­чив­ши від­по­від­ні умо­ви що­до вне­се­н­ня та пе­ре­бу­ва­н­ня цін­них па­пе­рів у пер­шо­му та дру­го­му рів­нях лі­стин­гу. Зокре­ма, для акцій, на які роз­по­ді­ля­є­ться ста­ту­тний ка­пі­тал ко­жно­го пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства, пе­ре­бу­ва­н­ня на пер­шо­му рів­ні лі­стин­гу здій­сню­є­ться за умо­ви до­три­ма­н­ня та­ких мі­ні­маль­них ви­мог: • емі­тент існує не мен­ше ніж 5 ро­ків; • вла­сний ка­пі­тал емі­тен­та ста­но­вить не мен­ше ніж 1 млрд грн;

• рі­чний чи­стий до­хід від ре­а­лі­за­ції то­ва­рів, ро­біт, по­слуг за остан­ній фі­нан­со­вий рік – не мен­ше ніж 1 млрд грн (крім бан­ків);

• се­ре­днє зна­че­н­ня рин­ко­вої ка­пі­та­лі­за­ції емі­тен­та акцій – не мен­ше ніж 1 млрд грн;

• мі­ні­маль­на час­тка акцій у віль­но­му обі­гу – не мен­ше ніж 25%, при цьо­му у двох ін­ве­сто­рів су­мар­но мо­же бу­ти не біль­ше ніж 50% від ці­єї час­тки;

• кіль­кі­сний склад акціо­не­рів емі­тен­та – не мен­ше ніж 500 акціо­не­рів;

• кіль­кість не­за­ле­жних чле­нів на­гля­до­вої ра­ди емі­тен­та – при­найм­ні 25% від кіль­кі­сно­го скла­ду ра­ди;

• в емі­тен­та за­про­ва­дже­но по­са­ду кор­по­ра­тив­но­го се­кре­та­ря;

• на­гля­до­ва ра­да емі­тен­та за­про­ва­ди­ла по­са­ду вну­трі­шньо­го ау­ди­то­ра (ство­ри­ла слу­жбу вну­трі­шньо­го ау­ди­ту);

• емі­тент про­во­дить що­рі­чну ау­ди­тор­ську пе­ре­вір­ку від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів ау­ди­ту за уча­стю не­за­ле­жно­го зов­ні­шньо­го ау­ди­то­ра (не мен­ше ніж 3 ро­ки);

• емі­тент роз­кри­ває фі­нан­со­ві зві­ти укра­їн­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми;

• емі­тент до­три­му­є­ться прин­ци­пів кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та між­на­ро­дних стан­дар­тів скла­да­н­ня фі­нан­со­вої зві­тно­сті;

• емі­тент уклав до­го­вір з мар­ке­тмей­ке­ром про під­трим­ку лі­кві­дно­сті акцій.

Вне­се­н­ня та пе­ре­бу­ва­н­ня акцій на дру­го­му рів­ні лі­стин­гу фон­до­вої бір­жі здій­сню­ю­ться у ра­зі до­три­ма­н­ня та­ких мі­ні­маль­них ви­мог: • емі­тент існує не мен­ше ніж 3 ро­ки; • вла­сний ка­пі­тал емі­тен­та ста­но­вить не мен­ше ніж 400 млн грн;

• рі­чний чи­стий до­хід від ре­а­лі­за­ції то­ва­рів, ро­біт, по­слуг за остан­ній фі­нан­со­вий рік – не мен­ше ніж 400 млн грн (крім бан­ків);

• се­ре­днє зна­че­н­ня рин­ко­вої ка­пі­та­лі­за­ції емі­тен­та – не мен­ше ніж 100 млн грн;

• мі­ні­маль­на час­тка акцій у віль­но­му обі­гу – не мен­ше ніж 10%, при цьо­му у двох ін­ве­сто­рів су­мар­но мо­же бу­ти не біль­ше ніж 50% від ці­єї час­тки (за ви­ня­тком акцій, що ма­ють обме­же­ний обіг; акцій, що на­ле­жать дер­жа­ві);

• кіль­кі­сний склад акціо­не­рів емі­тен­та – не мен­ше ніж 200 акціо­не­рів;

• в емі­тен­та за­про­ва­дже­но по­са­ду кор­по­ра­тив­но­го се­кре­та­ря;

• емі­тент про­во­дить що­рі­чну ау­ди­тор­ську пе­ре­вір­ку від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів ау­ди­ту за уча­стю не­за­ле­жно­го зов­ні­шньо­го ау­ди­то­ра (не мен­ше ніж 2 ро­ки);

• емі­тен­ту ре­ко­мен­до­ва­но до­три­му­ва­ти­ся прин­ци­пів кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та між­на­ро­дних стан­дар­тів скла­да­н­ня фі­нан­со­вої зві­тно­сті.

Оче­ви­дно, що при­пи­си сто­сов­но лі­стин­гу існу­ва­ли ще до вне­се­н­ня в укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­че­них ви­ще змін, однак во­ни бу­ли не та­ки­ми ви­мо­гли­ви­ми. На мою дум­ку, ви­мо­ги що­до акцій у лі­стин­гу, які сво­го ча­су та­кож з’яви­ли­ся в ін­ших пра­во­вих си­сте­мах (зокре­ма, в Поль­щі та Че­ській Ре­спу­блі­ці), вар­то роз­гля­да­ти як чер­го­ву спро­бу ре­гу­ля- то­рів ство­ри­ти пра­во­ві пе­ред­умо­ви та сти­му­лю­ва­ти віль­ний обіг і фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку цін­них па­пе­рів в Укра­ї­ні. На цей час та­ка спро­ба не зу­мо­ви­ла очі­ку­ва­них на­слід­ків: пу­блі­чні акціо­нер­ні то­ва­ри­ства, за ви­ня­тком бан­ків, на за­зна­че­ні но­ве­ли від­по­ві­ли ма­со­вою змі­ною ти­пу акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства з пу­блі­чно­го на при­ва­тне; за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні бан­ки, у то­му чи­слі з іно­зем­ним ка­пі­та­лом, на­ма­га­ю­ться пе­ре­ко­на­ти На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ну ко­мі­сію з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку (НКЦПФР), Вер­хов­ну ра­ду Укра­ї­ни в до­ціль­но­сті не­за­сто­су­ва­н­ня та (або) пом’якше­н­ня при­пи­сів що­до лі­стин­гу, зва­жа­ю­чи на ни­ні­шні вій­сько­во-по­лі­ти­чні, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чні, юри­ди­чні ре­а­лії.

Змі­на пра­вил ви­ку­пу акцій, її вплив на ри­нок акцій

Ін­шим ва­жли­вим ета­пом фор­му­ва­н­ня пра­во­во­го по­ля для рин­ку ка­пі­та­лу в Укра­ї­ні ста­ло від­обра­же­н­ня у нор­ма­тив­но-пра­во­вих актах та- ких пра­во­вих ін­сти­ту­тів, що успі­шно фун­кціо­ну­ють в еко­но­мі­чно роз­ви­не­них кра­ї­нах, як сел аут (sell out) і сквіз аут (squeeze out). Я вва­жаю що впро­ва­дже­н­ня цих но­во­вве­день ав­то­ма­ти­чно не обі­цяє роз­кві­ту укра­їн­сько­го фон­до­во­го рин­ку та ви­рі­ше­н­ня всіх фі­нан­со­вих про­блем, про­те в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві має по­зи­тив­но по­зна­чи­ти­ся на порт­фель­них ін­ве­сти­ці­ях. Для при­кла­ду, пра­во­ва ре­гла­мен­та­ція ме­ха­ні­змів сел-аут та сквіз-аут до­зво­ляє ци­ві­лі­зо­ва­ним шля­хом ви­рі­шу­ва­ти на­сту­пні про­бле­ми: • рей­дер­ські за­хо­пле­н­ня; • за­сто­су­ва­н­ня мі­но­ри­тар­ни­ми акціо­не­ра­ми не­га­тив­но­го впли­ву на ме­не­джмент (на­при­клад, у ви­пад­ку ПАТ «Уні­вер­маг «УКРА­Ї­НА»);

• склад акціо­не­рів, які че­рез рі­зні при­чи­ни не бе­руть жо­дної уча­сті в управ­лін­ні акціо­нер­ним то­ва­ри­ством.

Ме­ха­ні­зми сел-аут та сквіз-аут до­слі­дже­ні та де­таль­но опи­са­ні пред­став­ни­ка­ми прав­ни­чої спіль­но­ти, то­му не бу­де­мо зу­пи­ня­ти­ся на цьо­му за­над­то де­таль­но. Ли­ше від­зна­чи­мо, що пе­ред­ба­че­ний нор­ма­тив­но­пра­во­ви­ми акта­ми Укра­ї­ни по­ря­док ко­ре­лю­є­ться з при­пи­са­ми Ди­ре­кти­ви 2004/25/ЄС про про­по­зи­ції по­гли­на­н­ня і мі­стить на­сту­пні по­ло­же­н­ня, які ма­ють під­ви­щи­ти про­зо­рість вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів ку­пів­лі­про­да­жу акцій:

• на­ле­жне по­ві­дом­ле­н­ня НКЦПФР про укла­де­н­ня до­го­во­ру сто­сов­но акцій, вна­слі­док яко­го по­ку­пець ста­не вла­сни­ком до­мі­ну­ю­чо­го чи зна­чно­го кон­троль­но­го па­ке­та акцій, про­тя­гом ро­бо­чо­го дня пі­сля укла­де­н­ня та­ко­го до­го­во­ру;

• роз­мі­ще­н­ня акціо­нер­ним то­ва­ри­ством на сво­є­му веб-сай­ті по­ві­дом­ле­н­ня про на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на від­по­від­ний па­кет акцій;

• по­ві­дом­ле­н­ня по­ку­пцем най­ви­щої ці­ни, за яку він при­дба­вав акції про­тя­гом 12 мі­ся­ців до да­ти при­дба­н­ня до­мі­ну­ю­чо­го/зна­чно­го кон­троль­но­го па­ке­та акцій;

• за­твер­дже­н­ня на­гля­до­вою ра­дою (або ви­ко­нав­чим ор­га­ном, якщо

Зна­чним кро­ком ста­ло за­про­ва­дже­н­ня НБУ ва­лю­тних лі­цен­зій в еле­ктрон­ній фор­мі

утво­ре­н­ня на­гля­до­вої ра­ди не пе­ред­ба­че­но ста­ту­том то­ва­ри­ства) ці­ни акцій пі­сля отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про най­ви­щу ці­ну при­дба­н­ня акцій за остан­ні 12 мі­ся­ців та по­ві­дом­ле­н­ня про узго­дже­ну ці­ну по­ку­пцю;

• про­по­зи­ція по­ку­пця всім ін­шим акціо­не­рам при­дба­ти у них про­сті акції то­ва­ри­ства шля­хом над­си­ла­н­ня пу­блі­чної без­від­кли­чної офер­ти про­тя­гом 2-х ро­бо­чих днів пі­сля отри­ма­н­ня по­ку­пцем ці­ни, по­го­дже­ної на­гля­до­вою ра­дою то­ва­ри­ства. Офер­та над­си­ла­є­ться то­ва­ри­ству і НКЦПФР (а у ви­пад­ку з пу­блі­чни­ми акціо­нер­ни­ми то­ва­ри­ства­ми – ко­жній фон­до­вій бір­жі, де та­ке пу­блі­чне акціо­нер­не то­ва­ри­ство про­йшло про­це­ду­ру лі­стин­гу);

• обов’язок на­гля­до­вої ра­ди роз­мі­сти­ти офер­ту на веб-сай­ті то­ва­ри­ства про­тя­гом 7 ро­бо­чих днів з дня її отри­ма­н­ня та вста­нов­ле­н­ня стро­ку прийня­т­тя офер­ти – від 10 до 50 ро­бо­чих днів;

• обов’язок по­ку­пця на­ді­сла­ти змі­не­ну офер­ту з но­вою ці­ною при­дба­н­ня акцій, якщо пі­сля роз­мі­ще­н­ня пер­шої по­ку­пець при­дбав акції за ці­ною ви­щою, ніж за­зна­че­на в офер­ті, з ком­пен­са­ці­єю рі­зни­ці у ці­ні акцій тим акціо­не­рам, акції яких вже бу­ли при­дба­ні до цьо­го.

Ва­жли­вим та­кож є за­про­ва­дже­н­ня в на­ціо­наль­но­му за­ко­но­дав­стві по­нять до­го­во­ру ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня (escrow), осо­бли­во­го ста­ту­су та обме­жень що­до роз­по­ряд- жа­н­ня ко­шта­ми на ра­хун­ку умов­но­го збе­рі­га­н­ня. Без­пе­ре­чно, це є по­зи­тив­ним яви­щем для Укра­ї­ни, а та­кож ме­ха­ні­змом ада­пта­ції до пра­ва ЄС на ви­ко­на­н­ня від­по­від­ної Уго­ди про Асо­ці­а­цію.

Здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій в іно­зем­ні рин­ки при­ва­тни­ми осо­ба­ми

Зна­чним кро­ком, який та­кож на­бли­жає Укра­ї­ну до кра­їн із роз­ви­не­ни­ми рин­ка­ми ка­пі­та­лів, ста­ло за­про­ва­дже­н­ня На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни ва­лю­тних лі­цен­зій в еле­ктрон­ній фор­мі (По­ста­но­ва Прав­лі­н­ня НБУ №54 від 1506.2017 р.). Хо­ча об­сяг опе­ра­цій на під­ста­ві ва­лю­тних лі­цен­зій в еле­ктрон­ній фор­мі, за оцін­ка­ми НБУ, не ма­ти­ме сут­тє­во­го впли­ву на стан ва­лю­тно­го рин­ку і ста­ном на по­ча­ток сер­пня 2017 р. ви­мі­рю­є­ться су­мою, мен­шою ніж 1 млн до­ла­рів США, та­ка спро­ще­на си­сте­ма на­да­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них лі­цен­зій від 03.07.2017 р. по­лег­шує та до­зво­ляє про­ве­де­н­ня фі­зи­чни­ми осо­ба­ми від­по­від­них опе­ра­цій з цін­ни­ми па­пе­ра­ми іно­зем­них емі­тен­тів.

При цьо­му вар­то від­зна­чи­ти, що отри­му­ва­ти еле­ктрон­ні ін­ди­ві­ду­аль­ні лі­цен­зії (е-лі­цен­зіі) на пе­ре­ра­ху­ва­н­ня іно­зем­ної ва­лю­ти за кор­дон для здій­сне­н­ня окре­мих ва­лю­тних опе­ра­цій че­рез упов­но­ва­же­ні бан­ки мо­жуть фі­зи­чні осо­би, які не є під­при­єм­ця­ми. У про­це­сі об­слу­го­ву­ва­н­ня упов­но­ва­же­ний банк, за умо­ви від­по­від­но­сті по­да­ної за­яв­ни­ком ін­фор­ма­ції, над­си­лає до На­ціо­наль­но­го бан­ку за­пит в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді за­со­ба­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­ної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни «Ре­єстр ін­ди­ві­ду­аль­них лі­цен­зій на здій­сне­н­ня фі­зи­чни­ми осо­ба­ми ва­лю­тних опе­ра­цій» (AIC) для ви­да­чі е-лі­цен­зії фі­зи­чній осо­бі, яка звер­ну­ла­ся. На під­ста­ві та­ко­го за­пи­ту На­ціо­наль­ний банк в ав­то­ма­ти­зо­ва­но­му по­ряд­ку ви­дає фі­зи­чній осо­бі е-лі­цен­зію шля­хом вне­се­н­ня облі­ко­во­го за­пи­су до АІС, про що банк по­ві­дом­ляє клі­єн­та.

На під­ста­ві е-лі­цен­зій фі­зи­чна осо­ба змо­же про­тя­гом одно­го ка­лен­дар­но­го ро­ку пе­ре­ра­ху­ва­ти іно­зем­ну ва­лю­ту за кор­дон на за­галь­ну су­му до 50 тис. до­ла­рів США (в екві­ва­лен­ті).

Ско­ри­ста­ти­ся е-лі­цен­зі­я­ми в ме­жах вста­нов­ле­но­го лі­мі­ту фі­зи­чні осо­би змо­жуть для здій­сне­н­ня та­ких ви­дів опе­ра­цій: • ін­ве­сти­ції за кор­дон; • роз­мі­ще­н­ня ко­штів на вла­сних ра­хун­ках за ме­жа­ми Укра­ї­ни;

• з ме­тою ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань пе­ред не­ре­зи­ден­та­ми за до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя.

Щоб отри­ма­ти е-лі­цен­зію, фі­зи­чна осо­ба має звер­ну­ти­ся в будь-який упов­но­ва­же­ний банк, в яко­му во­на має від­кри­тий вла­сний ра­ху­нок, та по­да­ти та­кі до­ку­мен­ти (у па­пе­ро­вій або еле­ктрон­ній фор­мі): • за­яву до НБУ про ви­да­чу е-лі­цен­зії; • до­ку­мен­ти, що свід­чать про на­яв­ність у ці­єї фі­зи­чної осо­би до­хо­дів у су­мі, до­ста­тній для здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зу ко­штів на під­ста­ві е-лі­цен­зії;

• ори­гі­на­ли або ко­пії до­ку­мен­тів, що під­твер­джу­ють ме­ту здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зу з Укра­ї­ни (крім ви­пад­ку пе­ре­ка­зу ко­штів на вла­сний ра­ху­нок).

Під­су­мо­ву­ю­чи, хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти, що хо­ча ви­ще­за­зна­че­ні акти за­ко­но­дав­ства, ймо­вір­но, не спри­чи­нять не­гай­но­го пе­ре­тво­ре­н­ня укра­їн­сько­го рин­ку на про­від­ний ри­нок ка­пі­та­лу, однак ство­рю­ють по­зи­тив­ні умо­ви для по­ча­тку йо­го ре­аль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. У гро­ма­дян на­шої кра­ї­ни з’яви­ли­ся за­кон­ні ме­ха­ні­зми для при­ва­тних ін­ве­сти­цій за кор­дон, що є зви­чай­ною пра­кти­кою в США та ЄС. По­зи­тив­ні змі­ни під­твер­джує та­кож ві­до­мий ав­то­ру ре­аль­ний ін­те­рес до Укра­ї­ни одні­єї з 5-ти най­біль­ших сві­то­вих фон­до­вих бірж, ви­хід якої на укра­їн­ський ри­нок мо­же ма­ти зна­че­н­ня, спів­ви­мір­не з до­ко­рін­ним впли­вом, ска­жі­мо, на рин­ки кра­їн Бал­тії та Скан­ди­на­вії.

Во­дно­час вар­то на­го­ло­си­ти на не­об­хі­дно­сті подаль­шої ім­пле­мен­та­ції еко­но­мі­чних ре­форм та успі­шної транс­фор­ма­ції Укра­ї­ни, без яких Вар­шав­ська фон­до­ва бір­жа (Warsaw Stock Exchange) й на­да­лі за­ли­ша­ти­ме­ться основ­ним май­дан­чи­ком роз­мі­ще­н­ня акцій для ве­ли­ких під­при­ємств Укра­ї­ни, а при­ва­тні укра­їн­ські ін­ве­сто­ри про­дов­жу­ва­ти­муть втра­ча­ти вар­тість на­ко­пи­че­них гро­шо­вих ре­сур­сів у зв’яз­ку з фун­да­мен­таль­ним за­ко­ном вар­то­сті ко­штів у ча­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.