Ва­ле­рія КОЛОМІЄЦЬ,

адво­кат, го­ло­ва від­ді­ле­н­ня у Львів­ській обла­сті, пар­тнер пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­во­во­го за­хи­сту АО «Ба­чин­ський, Коломієць та пар­тне­ри»

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

«Як нам ві­до­мо, під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті, се­ред ін­шо­го, є не­до­три­ма­н­ня норм ПАЕ. Обов’язок уни­ка­ти ви­пад­ків по­ши­ре­н­ня не­та­ктов­них та при­ни­зли­вих ви­сло­вів (у то­му чи­слі шля­хом пу­блі­ка­цій у со­цме­ре­жах), які при­ни­жу­ють честь та гі­дність, а та­кож гань­блять ін­шо­го адво­ка­та – пря­мо пе­ред­ба­че­ний чин­ною ре­да­кці­єю Пра­вил. У свою чер­гу, мо­жли­вість звер­не­н­ня з від­по­від­ною скар­гою до КДКА є одні­єю з форм ре­а­гу­ва­н­ня адво­ка­та на не­е­ти­чну по­ве­дін­ку ко­ле­ги. На мою дум­ку, звер­не­н­ня адво­ка­та зі скар­гою до КДКА на ко­ле­гу, чиї обра­зли­ві ви­слов­лю­ва­н­ня та не­нор­ма­тив­на ле­кси­ка, ви­слов­ле­ні у со­цме­ре­жі, спа­плю­жи­ли й при­ни­зи­ли йо­го честь та гі­дність, є пра­вом адво­ка­та, який вва­жає, що йо­го при­ни­зи­ла та обра­зи­ли.

Ін­ше пи­та­н­ня, чи звер­тав­ся скар­жник по­пе­ре­дньо до ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня з ме­тою по­лю­бов­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, а та­кож чи є пи­сьмо­ві до­ка­зи то­го, що перш ніж іні­ці­ю­ва­ти пи­тан- ня про при­тя­гне­н­ня ко­ле­ги до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті, він вда­вав­ся до пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. У ра­зі отри­ма­н­ня та­кої скар­ги са­ме пе­ре­вір­ка за­зна­че­них фа­ктів є обов’яз­ком КДКА. Оскіль­ки ли­ше за умо­ви до­три­ма­н­ня цих норм рі­ше­н­ня про від­кри­т­тя ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня бу­де за­кон­ним та об­ґрун­то­ва­ним. В ін­шо­му ви­пад­ку єди­ним ва­рі­ан­том оскар­же­н­ня не­о­б­ґрун­то­ва­но­сті та­ко­го рі­ше­н­ня є звер­не­н­ня до су­ду або до ВДКДА (що і бу­ло зро­бле­но).

Ди­сци­плі­нар­на пра­кти­ка що­до по­ве­дін­ки адво­ка­тів у со­цме­ре­жах по­ча­ла фор­му­ва­ти­ся ще до на­бу­т­тя чин­но­сті но­вою ре­да­кці­єю ПАЕ. З огля­ду на неї, пер­шим пи­та­н­ням, яке по­ста­не пе­ред ко­мі­сі­єю, що роз­гля­да­ти­ме по­ді­бну скар­гу, бу­де іден­ти­фі­ка­ція кон­кре­тно­го адво­ка­та як ав­то­ра пев­них по­стів та ви­слов­лю­вань. Адже на сьо­го­дні ар­гу­мент: «Це не моя сто­рін­ка в ме­ре­жі, я не знаю, хто її ве­де», – вже став під­ста­вою для від­мо­ви у при­тя­гне­н­ня до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті одно­го з адво­ка­тів сто­ли­ці».

Ар­мен НЕРСЕСЯН, адво­кат

«У си­ту­а­ції, що роз­гля­да­є­ться, слід ви­окре­ми­ти дві най­ва­жли­ві­ші об­ста­ви­ни. Пер­ша – це пу­блі­чне ви­ко­ри­ста­н­ня адво­ка­том не­нор­ма­тив­ної ле­кси­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Пу­блі­чне, оскіль­ки на­ра­зі кі­бер­про­стір (осо­бли­во со­ці­аль­ні ме­ре­жі) фа­кти­чно є скла­до­вою ча­сти­ною су­спіль­ства. Без­пе­ре­чно, не­нор­ма­тив­на ле­кси­ка не ли­ше не при­кра­шає адво­ка­та, але й зав­дає шко­ди адво­ка­ту­рі за­га­лом. Так са­мо, до ре­чі, як і ви­ко­ри­ста­н­ня еле­мен­тів кри­мі­наль­но­го жар­го­ну (на­при­клад, ві­та­н­ня, по­ши­ре­ні у кри­мі­наль­ній суб­куль­ту­рі).

Дру­га об­ста­ви­на – це обра­за одним з адво­ка­тів сво­го ко­ле­ги. Тут спра­ва не у фор­мі (з ви­ко­ри­ста­н­ням не­нор­ма­тив­ної ле­кси­ки чи без неї), а у су­ті ді­я­н­ня. Дій­сно, в ПАЕ ви­зна­че­но, що адво­кат не по­ви­нен до­пу­ска­ти сто­сов­но ін­шо­го адво­ка­та ви­слов­лю­вань, що при­ни­жу­ють йо­го честь та гі­дність, зав­да­ють шко­ди йо­го ді­ло­вій ре­пу­та­ції, не­та­ктов­них та при­ни­зли­вих ви­сло­вів.

От­же, у цьо­му ви­пад­ку йде­ться про по­ся­га­н­ня на честь та гі­дність кон­кре­тно­го адво­ка­та, а та­кож на імідж адво­ка­ту­ри за­га­лом. Яке стя­гне­н­ня у цьо­му ви­пад­ку за­сто­су­ва­ти КДКА – пи­та­н­ня скла­дне й не­о­дно­зна­чне та за­ле­жить від кон­кре­тних об­ста­вин про­сту­пку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.