Чи ети­чно адво­ка­ту скар­жи­ти­ся на адво­ка­та?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Ми про­дов­жу­є­мо ці­ка­ви­ти­ся дум­ка­ми юри­стів/адво­ка­тів що­до онов­ле­них Пра­вил адво­кат­ської ети­ки. Ма­є­мо пра­кти­чну си­ту­а­цію, ко­ли Адво­ка­т_1 по­скар­жив­ся до КДКА (яка прийня­ла від­по­від­ну за­яву) на Адво­ка­та_2 за те, що той у со­цме­ре­жі на­зи­вав йо­го обра­зли­ви­ми сло­ва­ми з ви­ко­ри­стан- ням не­нор­ма­тив­ної ле­кси­ки. Адво­ка­т_2 звер­нув­ся до су­ду про­ти КДКА. З огля­ду на онов­ле­ні ПАЕ, ми по­про­си­ли прав­ни­ків про­ко­мен­ту­ва­ти цю си­ту­а­цію, а та­кож да­ти від­по­відь на пи­та­н­ня про те, на­скіль­ки ети­чною є по­ве­дін­ка адво­ка­та, який скар­жи­ться на ко­ле­гу че­рез обра­зу в со­цме­ре­жі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.