На­скіль­ки скла­дно стя­гну­ти за­бор­го­ва­ність із іно­зем­но­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства?

Та­рас Ко­пій, стар­ший ра­дник ком­па­нії «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на», успі­шно за­вер­шив про­ект зі стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з турк­мен­сько­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства (2,5 млн до­ла­рів одні­єю тран­за­кці­єю)

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

До укра­їн­сько­го офі­су «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» звер­нув­ся ви­ро­бник те­пло­во­зів із за­явою про те, що Тур­кмен­ський Дер­жав­ний Кон­церн ( да­лі – ДК) не ви­ко­нав свої гро­шо­ві зо­бов’ яза­н­ня, а це 2,5 млн до­ла­рів США. Пі­сля швид­ко­го та які­сно­го ана­лі­зу па­ке­ту тор­го­вих до­ку­мен­тів вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, що за­трим­ка опла­ти ви­ни­кла з ви­ни са­мо­го по­ста­чаль­ни­ка. Остан­ній здій­снив від­прав­ле­н­ня то­ва­ру на два мі­ся­ці пі­зні­ше від за­зна­че­но­го в до­го­во­рі тер­мі­ну, що зго­дом при­зве­ло до не­мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня ДК кре­ди­ту в іно­зем­но­му бан­ку для опла­ти ці­єї по­став­ки.

Ви­ро­бник ви­рі­шив ком­пен­су­ва­ти втра­ти ча­су зна­чною зниж­кою. Та­ке рі­ше­н­ня за­до­воль­ни­ло турк­мен­сько­го за­мов­ни­ка. Однак стро­ки по­зов­ної дав­но­сті ми­на­ли й ДК ре­гу­ляр­но по­ру­шу­вав свої обі­цян­ки що­до опла­ти, уна­слі­док чо­го клі­єн­том бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про за­лу­че­н­ня ко­ман­ди юри­стів-пе­ре­го­вір­ни­ків для ви­рі­ше­н­ня си­ту­а­ції, що скла­ла­ся.

«Я те­ле­фо­ну­вав до офі­су ДК по 8-10 ра­зів що­дня. Про­тя­гом двох мі­ся­ців вза­га­лі ні­хто не під­ні­мав слу­хав­ку. У них є та­ке не­фор­маль­не пра­ви­ло – вза­га­лі не від­по­від­а­ти на не­за­пла­но­ва­ні дзвін­ки. Ли­ше зго­дом вда­ло­ся про­ве­сти пе­ре­го­во­ри з за­сту­пни­ком го­ло­ви прав­лі­н­ня та узго­ди­ти подаль­ші дії для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті про про­ве­де­н­ня низ­ки зу­стрі­чей із топ-ме­не­джмен­том та го­ло­вою прав­лі­н­ня під­при­єм­ства. Однак свої обі­цян­ки во­ни не до­три­ма­ли і біль­ше не від­по­від­а­ли на дзвін­ки», – зга­дує Та­рас Ко­пій.

Та­ка си­ту­а­ція три­ва­ла пів­ро­ку. ДК ігно­ру­вав аб­со­лю­тно всі спро­би про­ве­сти пе­ре­го­во­ри й не від­по­від­ав на офі­цій­ні пре­тен­зії. Юри­сти роз­ро­би­ли уні­каль­ну стра­те­гію стя­гне­н­ня бор­гу й ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня не­стан­дар­тних під­хо­дів до розв’яза­н­ня про­бле­ми та для до­ся­гне­н­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. З огля­ду на те, що бор­жни­ком ви­сту­па­ло дер­жав­не під­при­єм­ство, бу­ли спро­би на­ла­го­ди­ти кон­такт із про­філь­ни­ми мі­ні­стер­ства­ми, аби за­лу­чи­ти їх до ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктної си­ту­а­ції. Але й та­кі дії бу­ли без­ре­зуль­та­тни­ми.

На­сту­пним кро­ком ста­ло до­да­тко­ве роз­слі­ду­ва­н­ня ді­яль­но­сті ком­па­нії-де­бі­то­ра з ме­тою вста­нов­ле­н­ня всіх пар­тне­рів, кон­тр­аген­тів, клі­єн­тів, кре­ди­то­рів під­при­єм­ства та йо­го бор­жни­ків. Юри­сти під­го­ту­ва­ли офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня про де­фолт ДК і на­пра­ви­ли йо­го до всіх пар­тнер­ських ор­га­ні­за­цій, з яки­ми вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти зв’язок. Та­кі дії, мо­же, і на­шко­ди­ли ді­ло­вій ре­пу­та­ції ДК та від­вер­ну­ли но­ві де­фол­ти, але все одно не зму­си­ли ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства ви­йти на зв’язок для розв’яза­н­ня про­блем­но­го пи­та­н­ня.

Оскіль­ки всі на­сту­пні спро­би на­ла­го­дже­н­ня ді­ло­во­го кон­та­кту з ке­рів­ни­цтвом ком­па­нії бу­ли мар­ни­ми, юри­сти звер­ну­ли­ся до на­ціо­наль­них та між­на­ро­дних ЗМІ, які пред­став­ле­ні в Тур­кме­ні­ста­ні. Але аб­со­лю­тна біль­шість ма­сме­діа вза­га­лі від­мо­ви­ли­ся обго­во­рю­ва­ти будь-які пи­та­н­ня що­до пу­блі­ка­цій про де­фол­ти дер­жав­них під­при­ємств.

Бу­ло ви­рі­ше­но не зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му й по­ча­ти спів­пра­цю з опо­зи­цій­ни­ми ЗМІ. Во­ни з ра­ді­стю взя­ли­ся за на­да­ний їм ма­те­рі­ал та опу­блі­ку­ва­ли йо­го в сво­їх ви­да­н­нях. Ці стат­ті де­таль­но ви­сві­тли­ли не­ком­пе­тен­тність ви­що­го ке­рів­ни­цтва ДК та існую- чу кри­зо­ву фі­нан­со­ву си­ту­а­цію. Ба біль­ше, ана­ло­гі­чна ін­фор­ма­ція на­бу­ла роз­го­ло­су у Твіт­те­рі, а пу­блі­ка­ції ЗМІ з’яви­ли­ся в Кир­гиз­ста­ні, Ка­зах­ста­ні, Па­ки­ста­ні, Азер­бай­джа­ні.

Зро­зу­мів­ши, що про­бле­ма на­бу­ває ша­ле­но­го роз­го­ло­су се­ред су­спіль­ства й іно­зем­них пар­тне­рів, та усві­до­мив­ши не­по­хи­тність юри­стів, ке­рів­ни­цтво ухва­лює єди­не пра­виль­не рі­ше­н­ня – якнай­ско­рі­ше ви­ді­ли­ти ко­шти для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. ДК спла­ти­ло всю су­му за­бор­го­ва­но­сті одні­єю тран­за­кці­єю за ти­ждень пі­сля пер­шої пу­блі­ка­ції. Про­тя­гом одно­го дня по­ста­чаль­ник про­ду­кції під­твер­див отри­ма­н­ня ко­штів, а то­му за­дав­не­на про­бле­ма розв’яза­ла­ся са­ма со­бою.

« Ця си­ту­а­ція яскра­во де­мон­струє, що під час уре­гу­лю­ва­н­ня між­на­ро­дних ко­мер­цій­них спо­рів не­до­ста­тньо про­сто звер­та­ти­ся до ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них юри­стів­про­фе­сіо­на­лів. Ва­жли­во та­кож бу­ти впев­не­ни­ми в то­му, що Ва­ші по­ві­ре­ні зро­блять усе мо­жли­ве й не­мо­жли­ве для до­ся­гне­н­ня най­кра­що­го ре­зуль­та­ту. Для «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» не існує жо­дних пе­ре­шкод на шля­ху до до­ся­гне­н­ня ме­ти, а на­ші клі­єн­ти зав­жди за­до­во­ле­ні ви­ко­на­ною ро­бо­тою», – під­су­мо­вує Та­рас Ко­пій.

«Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» є пов­но­прав­ним чле­ном «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» – мі­жна­ро­дної ме­ре­жі юри­ди­чних ком­па­ній, за­сно­ва­ної у 1987 р., яка пред­став­ляє ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів у 145 кра­ї­нах сві­ту. Клю­чо­ва ком­пе­тен­ція ко­жно­го з 35 офі­сів та 110 агентств...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.