AEQUO кон­суль­тує ЄБРР що­до на­да­н­ня грив­не­во­го фі­нан­су­ва­н­ня ТОВ «ОТП Лі­зинг»

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

AEQUO ви­сту­пи­ла юри­ди­чним ра­дни­ком Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку з пи­тань укра­їн­сько­го пра­ва у зв’яз­ку з на­да­н­ням про­від­ній укра­їн­ській лі­зин­го­вій ком­па­нії ТОВ «ОТП Лі­зинг» грив­не­во­го кре­ди­ту в екві­ва­лен­ті 20 млн до­ла­рів. Отри­ма­ні ко­шти бу­дуть спря­мо­ва­ні на роз­ши­ре­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­ських при­ва­тних ком­па­ній, в то­му чи­слі ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су (МСБ), в ме­жах про­гра­ми ЄБРР SME Local Currency. Отри­ма­н­ня грив­не­во­го кре­ди­ту до­зво­лить ТОВ «ОТП Лі­зинг» ско­ро­ти­ти роз­мір сво­єї фі­нан­со­вої за­бор­го­ва­но­сті в іно­зем­ній ва­лю­ті. Вар­то від­зна­чи­ти, що це був пер­ший кре­дит у грив­ні, ви­да­ний ЄБРР.

Юри­сти AEQUO взя­ли участь у роз­роб­ці стру­кту­ри за­без­пе­че­н­ня за уго­дою, під­го­тов­ці та по­го­джен­ні всі­єї транс­а­кцій­ної до­ку­мен­та­ції, а та­кож на­да­ли юри­ди­чний ви­сно­вок на ко­ристь ЄБРР для під­твер­дже­н­ня дій­сно­сті до­ку­мен­та­ції.

Ко­ман­да AEQUO пра­цю­ва­ла у скла­ді стар­шо­го юри­ста Де­ни­са Куль­га­во­го та юри­ста Ва­ле­рія Сав­ви, під ке­рів­ни­цтвом Юлії Кир­пи, пар­тне­ра та ке­рів­ни­ка пра­кти­ки бан­ків­сько­го й фі­нан­со­во­го пра­ва.

«Для нас ве­ли­ка честь пред­став­ля­ти ЄБРР у пер­шо­му успі­шно­му та дов­го­о­чі­ку­ва­но­му про­е­кті, ре­а­лі­зо­ва­но­му в Укра­ї­ні в ме­жах про­гра­ми SME Local Currency. Зав­дя­ки сво­є­му ста­ту­су мі­жна­ро­дної фі­нан­со­вої уста­но­ви, ЄБРР мо­же актив­но за­до­воль­ня­ти по­тре­би сво­їх клі­єн­тів у фі­нан­су­ван­ні те­пер і у грив­ні. Це зна­чна під­трим­ка для ком­па­нії «ОТП Лі­зинг», що на­дає їй змо­гу роз­ши­ри­ти свій лі­зин­го­вий порт­фель, не бе­ру­чи жо­дних ва­лю­тних ри­зи­ків. За­зна­че­на уго­да є ва­жли­вою ві­хою як на лі­зин­го­во­му, так і на фі­нан­со­во­му рин­ку Укра­ї­ни за­га­лом», – ко­мен­тує Юлія Кир­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.