Бі­знес в Укра­ї­ні – Doing чи ні?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ПІДПРИЄМНИЦТВО -

За остан­ні 6 ро­ків Укра­ї­на до­ся­гла най­біль­шо­го про­гре­су в рей­тин­гу з лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су «Doing Business» се­ред усіх кра­їн пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру. Про це по­ві­дом­ляє Financial Times. Згі­дно зі зві­том Сві­то­во­го бан­ку, з 2010 р. пост­ра­дян­ські дер­жа­ви по­кра­щи­ли своє бі­знес-се­ре­до­ви­ще біль­ше, ніж ре­шта кра­їн.

Та­кий роз­ви­ток мо­же зда­ти­ся див­ним, якщо вра­ху­ва­ти ши­ро­ке за­не­по­ко­є­н­ня що­до впли­ву дер­жав­них суб’єктів на пра­во­ву си­сте­му та тра­ди­ції олі­гар­ха­ту на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу.

Про­те ана­ліз FT що­до да­них Сві­то­во­го бан­ку по­чи­на­ю­чи з 2010 р. по­ка­зує, що біль­шість кра­їн, які, як ствер­джу­є­ться, по­кра­щи­ли свою лег­кість ве­де­н­ня бі­зне­су, є ко­ли­шні­ми ко­му­ні­сти­чни­ми дер­жа­ва­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.