Ми­ро­сла­ва САВЧУК, стар­ший й юрист AEQUO

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ПІДПРИЄМНИЦТВО -

За остан­ні 6 ро­ків Укра­ї­на до­ся­гла най­біль­шо­го про­гре­су в рей­тин­гу Doing Business. Та­ке зро­ста­н­ням є на­слід­ком дії низ­ки фа­кто­рів: від ці­ле­спря­мо­ва­них зу­силь уря­ду до ме­то­до­ло­гі­чних змін у рей­тин­гу.

Пе­ред­усім, та­ке зро­ста­н­ня не є див­ним, з ура­ху­ва­н­ням чи­ма­лих зу­силь дер­жав­них ор­га­нів та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, спря­мо­ва­них на по­кра­ще­н­ня по­зи­ції Укра­ї­ни в рей­тин­гу Doing Business. Як при­клад, у 2015 р. Ка­бі­нет мі­ні­стрів прийняв спе­ці­аль­ний План дій що­до ім­пле­мен­та­ції кра­щих пра­ктик які­сно­го та ефе­ктив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня, від­обра­же­них у ме­то­до­ло­гії рей­тин­гу Doing Business. По­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту та під­ви­ще­н­ня по­зи­ції в рей­тин­гу бу­ло ча­сти­ною Пла­ну прі­о­ри­те­тних дій уря­ду на 2016 р.

Час­тко­во та­ке зро­ста­н­ня мо­жна по­ясни­ти тим, що в кра­ї­нах пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру та в Украї ні еко­но­мі­ка й умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су за­ли­ша­ли­ся над­зви­чай­но за­ре­гу­льо­ва­ни­ми. Та­кі зви­чай­ні мо­мен­ти як ре­є­стра­ція ком­па­нії бу­ли не­ви­прав­да­но три­ва­ли­ми та скла­дни­ми, що є не­прийня­тним для бі­зне­су ХХІ ст. Ба­зо­ва де­ре­гу­ля­ція низ­ки та­ких ар­ха­ї­чних про­це­дур бу­ла не­ми­ну­чою та при­зве­ла до під­ви­ще­н­ня по­зи­ції Укра­ї­ни в рей­тин­гу. Не­зна­чні по­зи­тив­ні змі­ни бу­ли спри­чи­не­ні не вла­сне ре­фор­ма­ми, а пла­но­ви­ми змі­на­ми ме­то­до­ло­гії рей­тин­гу, що впро­ва­джу­ва­ли­ся про­тя­гом остан­ніх ро­ків.

Під­ви­ще­н­ня Укра­ї­ни ще на кіль­ка пун­ктів очі­ку­є­ться вже у жов­тні цьо­го ро­ку, ко­ли бу­де опу­блі­ко­ва­ний онов­ле­ний рей­тинг, оскіль­ки він вра­хує змі­ни, які вже бу­ли прийня­ті та не­що­дав­но по­ча­ли пра­цю­ва­ти. До то­го ж у на­сту­пно­му ро­ці очі­ку­є­ться, що Укра­ї­на під­ні­ме­ться в цьо­му рей­тин­гу ще ви­ще зав­дя­ки прийня­т­тю но­вих за­ко­нів, спря­мо­ва­них на по­кра­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, що бу­ли під­го­тов­ле­ні з ура­ху­ва­н­ням ме­то­до­ло­гії Сві­то­во­го Бан­ку, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для скла­да­н­ня рей­тин­гу. Від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти бу­ли по­да­ні до Вер­хов­ної Ра­ди у черв­ні цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.