Ма­ксим КО­СТІН, адво­кат ( (на ква­лі­фі­ка­ційі­фі ій но­му ек­за­ме­ні на при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця не ви­ста­чи­ло 1,25 ба­ла)

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ -

« Що сто­су­є­ться ор­га­ні­за­ції та

про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­спи­ту, в ме­не скла­ло­ся вкрай не­га­тив­не вра­же­н­ня. За­яву про до­пуск до скла­да­н­ня ква­лі­фі­спи­ту я на­пра­вив до Мін’юсту 16.05.2017 р. цін­ним ли­стом з опи­сом вкла­де­н­ня. За да­ни­ми по­шти, від­прав­ле­н­ня бу­ло вру­че­но 17.05.2017 р. Однак на за­сі­дан­ні Ква­лі­фі­ко­мі­сії 09.06.2017 р. мою за­яву не роз­гля­ну­ли. Во­дно­час до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту бу­ло допу­ще­но ли­ше 19 кан­ди­да­тів, хо­ча те­хні­чні мо­жли­во­сті до­зво­ля­ють при­йма­ти іспит одно­ча­сно у 25 осіб.

Пі­зні­ше я на­пра­вив пи­сьмо­вий за­пит що­до ре­є­стра­ції мо­єї за­яви. Моя за­ява бу­ла за­ре­є­стро­ва­на Мі­ні­стер­ством ли­ше 14.06.2017 р. Рі­ше­н­ня про до­пуск до іспи­ту прийня­ли 20.06.2017 р. Іспит при­зна­чи­ли на 30.06.2017 р. Про­те за кіль­ка днів до ці­єї да­ти ме­ні за­те­ле­фо­ну­вав пра­ців­ник Мі­ні­стер­ства та по­ві­до­мив про втра­ту де­яких до­ку­мен­тів і за­про­по­ну­вав ме­ні при­не­сти їх на іспит. По­ді­бна си­ту­а­ція ви­ни­кла у ба­га­тьох кан­ди­да­тів, які скла­да­ли іспит 30.06.2017 р.

30.06.2017 р. під час скла­да­н­ня іспи­ту ви­ни­кли про­бле­ми з про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням. Си­сте­ма пе­ре­ста­ла про­по­ну­ва­ти за­пи­та­н­ня, а че­рез кіль­ка хви­лин ви­мкну­ли енер­го­по­ста­ча­н­ня. Пі­сля то­го як йо­го від­но­ви­ли, те­сто­ві зав­да­н­ня бу­ли змі­не­ні, а від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня до­ве­ло­ся спо­ча­тку. Дру­га спро­ба та­кож не бу­ла успі­шною. Си­сте­ма за ре­зуль­та­та­ми скла­да­н­ня те­о­ре­ти­чної ча­сти­ни всім кан­ди­да­там по­ка­за­ла ре­зуль­тат 0 з 0. Іспит бу­ло пе­ре­не­се­но.

За ре­зуль­та­та­ми скла­да­н­ня те­о­ре­ти­чної ча­сти­ни я отри­мав 41,5 ба­лів, за си­ту­а­цій­ні зав­да­н­ня – 22. Під час скла­да­н­ня пра­кти­чної ча­сти­ни я отри­мав зав­да­н­ня, що­до яко­го існує рі­зна су­до­ва пра­кти­ка, тоб­то бу­дья­ке з рі­шень мо­жна об­ґрун­ту­ва­ти з пра­во­вої по­зи­ції. На мою дум­ку, та­ких пи­тань не по­вин­но бу­ти на іспи­ті, оскіль­ки Ко­мі­сія змо­же по­ста­ви­ти будь-який бал за ре­зуль­та­та­ми оці­ню­ва­н­ня. Мій за­галь­ний бал склав 68,75 при про­хі­дно­му 70.

Не­зва­жа­ю­чи на ви­мо­ги За­ко­ну про скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту шля­хом ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ано­нім­но­го те­сту­ва­н­ня, остан­нє сло­во все ж та­ки за­ли­ша­є­ться за Ко­мі­сі­єю, оскіль­ки са­ме во­на оці­нює пра­кти­чне зав­да­н­ня. Чи пла­ну­є­те спро­бу­ва­ти зно­ву? Так, я пла­ную по­втор­но скла­да­ти іспит. Спо­ді­ва­ю­ся, що до цьо­го ча­су бу­дуть сфор­мо­ва­ні ор­га­ни са­мов­ря­ду­ва­н­ня при­ва­тних ви­ко­нав­ців, а до Ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії бу­дуть обра­ні пред­став­ни­ки при­ва­тних ви­ко­нав­ців, які змо­жуть за­без­пе­чи­ти більш про­зоре оці­ню­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.