На­зар ПАВЛЮК, при­ва­тний й ви­ко­на­вець (м. Ки­їв), 9 ро­ків ста­жу в га­лу­зі пра­ва

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ -

« Що­до на­вча­н­ня. Для ме­не на­вча­н­ня бу­ло на­справ­ді ко­ри­сним. На ле­кці­ях ми роз­би­ра­ли ба­га­то пра­кти­чних си­ту­а­цій. Це да­ло змо- гу по­гля­ну­ти на про­блем­ні пи­та­н­ня з рі­зних по­зи­цій, вра­хо­ву­ю­чи до­свід юри­стів з усі­єї кра­ї­ни.

Що­до ек­за­ме­ну. Якщо від­вер­то, то ек­за­мен був важ­ким. Пи­та­н­ня бу­ли з рі­зних сфер, то­му кан­ди­дат має бу­ти ду­же до­бре під­го­тов­ле­ним.

Ор­га­ні­за­ція ро­бо­чо­го мі­сця. Ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця чі­тко про­пи­са­ні у від­по­від­но­му по­ло­жен­ні. Чо­гось над­зви­чай­но­го, у по­рів­нян­ні з но­та­рі­у­са­ми, там не­має. Я вже під­го­ту­вав своє ро­бо­че мі­сце, най­ближ­чим ча­сом пла­ную прой­ти від­по­від­ну пе­ре­вір­ку. Що­до про­мо­ції/мар­ке­ту­ва­н­ня ді­яль­но­сті при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця. При­ва­тна ви­ко­на­вча слу­жба – це та­кий же бі­знес, як ін­ші, хо­ча більш за­ре­гу­льо­ва­ний дер­жа­вою. Як і в будь-яко­му бі­зне­сі, по­трі­бно ство­ри­ти про­по­зи­цію, яка бу­де за­тре­бу­ва­на на рин­ку та за­до­воль­ня­ти­ме по­тре­би клі­єн­тів. Я ро­зу­мію, чо­го хо­че клі­єнт, оскіль­ки сам був адво­ка­том і пра­цю­вав у бі­зне­сі, то­му на­ма­га­ти­му­ся які­сно на­да­ва­ти по­слу­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.