Гро­мад­сько­сті – зе­ле­не сві­тло

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ві­дне­дав­на гро­мад­ськість актив­но до­лу­ча­є­ться до про­це­сів до­бо­ру кан­ди­да­тів на дер­жав­ну слу­жбу, чле­нів На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань про­ти­дії ко­ру­пції, чле­нів Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань, суд­дів Вер­хов­но­го Су­ду, ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня суд­дів, про­ку­ро­рів Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри то­що.

Ці ор­га­ни ма­ють рі­зний по­ря­док фор­му­ва­н­ня (від ін­тер­нет-го­ло­су­ва­н­ня до де­ле­гу­ва­н­ня пред­став­ни­ків гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми), рі­зні на­зви (Ко­мі­сія з пи­тань ви­що­го кор­пу­су дер­жав­ної слу­жби, Ра­да гро­мад­сько­го кон­тро­лю, Гро­мад­ська ра­да до­бро­че­сно­сті) та рі­зні пов­но­ва­же­н­ня. Однак спіль­ним мо­мен­том є те, що ці ор­га­ни бу­ли ство­ре­ні че­рез не­до­ві­ру су­спіль­ства до дер­жа­ви.

До­слі­джу­ю­чи укра­їн­ський до­свід за­лу­че­н­ня гро­мад­сько­сті до про­це­су до­бо­ру ка­дрів на дер­жав­ну слу­жбу, поль­ський ана­лі­тик Ми­ро­слав Чех жар­ту­ю­чи кон­ста­тує: «Бу­ла кра­ї­на рад, а ста­ла кра­ї­на ко­мі­сій. Ав­тор за­зна­чає, що в Укра­ї­ні та на За­хо­ді не сти­ха­ють го­ло­си, що укра­їн­ська вла­да «галь­мує бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю», «не про­яв­ляє не­об­хі­дної актив­но­сті», від­по­від­но – «зни­щує шанс на успіх кра­ї­ни, оскіль­ки хо­че все за­ли­ши­ти, як є». Про­бле­ма на­ба­га­то скла­дні­ша, і ча­сти­ну від­по­від­аль­но­сті за ни­ні­шні ефе­кти бо­роть­би з ко­ру­пці­єю гро­ма­дян­ське су­спіль­ство по­вин­но взя­ти на се­бе. Во­но ста­ло ча­сти­ною вла­ди з ши­ро­ки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, хо­ча і від­су­тні­стю суб’єктив­но­го від­чу­т­тя будь-якої від­по­від­аль­но­сті.

Вер­хов­ний пре­це­дент

Чи не най­кра­щою ілю­стра­ці­єю слу­шно­сті дум­ки поль­сько­го вче­но­го є си­ту­а­ція, що скла­да­ла­ся нав­ко­ло кон­кур­су до Вер­хов­но­го Су­ду. Впер­ше май­же за 100 ро­ків най­ви­щий суд дер­жа­ви фор­му­є­ться на кон­кур­сних за­са­дах – від­кри­то, пу­блі­чно, про­зо­ро. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки прийня­т­тю в черв­ні 2016 р. но­во­го За­ко­ну «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів». Якщо ра­ні­ше при­зна­че­н­ня до Вер­хов­но­го Су­ду бу­ло опці­єю, до­сту­пною ви­клю­чно су­д­дям апе­ля­цій- них су­дів (як кар’єр­не зро­ста­н­ня), то ни­ні две­рі до вер­хов­ної ман­тії від­чи­ни­ли­ся для пред­став­ни­ків одра­зу 3-х юри­ди­чних про­фе­сій: суд­дів (су­дів будь-якої ін­стан­ції), адво­ка­тів, на­у­ков­ців. В ре­зуль­та­ті про­ве­де­но­го до­бо­ру кан­ди­да­тів до Вер­хов­но­го Су­ду, пе­ре­мож­ця­ми пер­шо­го кон­кур­су ста­ло 120 прав­ни­ків, з яких 91 су­д­дя, 9 адво­ка­тів, 16 на­у­ков­ців та 4 особи, які ма­ють су­ку­пний стаж.

До­бір про­во­див­ся Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю суд­дів України (да­лі – ВККСУ) – дер­жав­ним ор­га­ном суд­дів­сько­го вря­ду­ва­н­ня, до скла­ду яко­го вхо­дять 16 чле­нів, які ма­ють стаж про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті у сфе­рі пра­ва не мен­ше ніж 15 ро­ків. Для по­рів­ня­н­ня, щоб бу­ти при­зна­че­ним на по­са­ду суд­ді мі­сце­во­го су­ду, до­ста­тньо ма­ти ли­ше 5 ро­ків від­по­від­но­го ста­жу. Чле­ни ВККСУ оби­ра­ю­ться/ при­зна­ча­ю­ться чі­тким ко­лом суб’єктів: з’їздом суд­дів України, з’їздом адво­ка­тів України, з’їздом пред­став­ни­ків ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів та на­у­ко­вих уста­нов, Упов­но­ва­же­ним Вер­хов­ної Ра­ди України з прав лю­ди­ни, го­ло­вою Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції України. Під­кре­слю, що май­же в усіх ви­пад­ках чле­ни ВККСУ оби­ра­ли­ся в жорс­тких умо­вах на кон­кур­сних, зма­галь­них за­са­дах.

Одно­ча­сно з Ко­мі­сі­єю, актив­ну участь у про­це­сі пе­ре­вір­ки та оці­ню­ва­н­ня кан­ди­да­тів до Вер­хов­но­го Су­ду бра­ла Гро­мад­ська ра­да до­бро­че­сно­сті. Це ор­ган, який бу­ло ство­ре­но для спри­я­н­ня ВККСУ у про­ве­ден­ні ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня суд­дів (кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді). Від­по­від­но до за­ко­ну, чле­на­ми ра­ди мо­жуть бу­ти пред­став­ни­ки пра­во­за­хи­сних гро­мад­ських об’єд­нань, на­у­ков­ці-прав­ни­ки, адво­ка­ти, жур­на­лі­сти, які є ви­зна­ни­ми фа­хів­ця­ми у сфе­рі сво­єї про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті, ма­ють ви­со­ку про­фе­сій­ну ре­пу­та­цію, від­по­від­а­ють кри­те­рію по­лі­ти­чної ней­траль­но­сті та до­бро­че­сно­сті. Та­кі чле­ни при­зна­ча­ю­ться одним суб’єктом – збо­ра­ми пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’єд­нань, які скли­ка­ю­ться Го­ло­вою ВККСУ. У збо­рах ма­ють пра­во бра­ти участь гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції або гро­мад­ські спіл­ки, які про­тя­гом що­най­мен­ше остан­ніх 2-х ро­ків, що пе­ре­ду­ють дню про­ве­де­н­ня збо­рів, здій­сню­ють ді­яль­ність, спря­мо­ва­ну на бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, за­хист прав лю­ди­ни, під­трим­ку ін­сти­ту­цій­них ре­форм, в то­му чи­слі ре­а­лі­зу­ють про­е­кти у цих сфе­рах.

Одні­єю з обов’яз­ко­вих за­ко­но­дав­чих умов до­пу­ску до уча­сті ор­га­ні­за­ції у збо­рах є ре­ко­мен­да­цій­ний лист від мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції з без­до­ган­ною ре­пу­та­ці­єю про успі­шний до­свід спів­пра­ці або від ви­ко­нав­ця про­е­кту мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги. У зв’яз­ку з на­ве­де­ним, участь у за­галь­них збо­рах ма­ли мо­жли­вість взя­ти ли­ше пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го се­кто­ру – уча­сни­ки між­на­ро­дних гран­то­вих про­грам. Ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про від­по­від­ність гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня ви­мо­гам до уча­сті у збо­рах пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’єд­нань по­кла­де­но за­ко­ном на Ви­щу ква­лі­фі­ка­цій­ну ко­мі­сію суд­дів України.

Рі­ше­н­ням ВККСУ від 25.10.2016 р. з 37 гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які ви­яви­ли на­мір що­до уча­сті у збо­рах, 9 бу­ли ви­зна­ні та­ки­ми, що від­по­від­а­ють за­ко­но­дав­чим ви­мо­гам. Та­ким чи­ном, вка­за­ним рі­ше­н­ням дер­жав­ної уста­но­ви бу­ло ле­гі­ти­мі­зо­ва­но ста­тус збо­рів пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які на­да­лі за­твер­ди­ли пер­со­наль­ний склад Ра­ди до­бро­че­сно­сті. Са­ме ці збо­ри ви­зна­чи­ли ко­ло ви­су­ван­ців, які ста­ли чле­на­ми ГРД. При­мі­тно, що ба­га­то кан­ди­да­тів ви­су­ва­ли­ся одно­ча­сно рі­зни­ми гро­мад­ськи­ми об`єд­на­н­ня­ми. До цьо­го ча­су не­ві­до­мо, за яки­ми са­ме кри­те­рі­я­ми гро­ма­дя­ни України, які ста­ли чле­на­ми ГРД, бу­ли ви­зна­че­ні гро­мад­ськи­ми об`єд­на­н­ня­ми як кан­ди­да­ти, та чи за­сто­со­ву­ва­ли­ся будь-які кон­кур­сні за­са­ди їхньої уча­сті в до­бо­рі.

50 від­тін­ків від­по­від­аль­но­сті

Фа­кти­чно, ми ма­є­мо ча­сти­ну пред­став­ни­ків гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства з до­сить ши­ро­ки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, адже Ра­да впра­ві зби­ра­ти ін­фор­ма­цію що­до кан­ди­да­тів у суд­ді, при­йма­ти рі­ше­н­ня у ви­гля­ді ви­снов­ків та ін­фор­ма­ції, що опри­лю­дню­є­ться на сай­ті та під­ля­гає вра­ху­ван­ню ВККСУ. Пред­став­ни­ки Ра­ди до­пу­ска­ю­ться до без­по­се­ре­дньої уча­сті під час про­ве­де­н­ня Ко­мі­сі­єю спів­бе­сід з кан­ди­да­та­ми. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, в рам­ках пер­шо­го кон­кур­су до Вер­хов­но­го Су­ду ВККСУ роз­гля­ну­ла 126 ви­снов­ків ГРД під час спів­бе­сід та пле­нар­них за­сі­дань. За­кон вста­нов­лює умо­ву по­до­ла­н­ня не­га­тив­но­го ви­снов­ку ГРД – під­три­ма­н­ня від­по­від­но­го рі­ше­н­ня не мен­ше ніж 11 чле­на­ми ВККСУ, тоб­то отри­ма­н­ня «зе­ле­но­го сві­тла» від ¾ на­яв­но­го скла­ду Ко­мі­сії. Во­дно­час ГРД має пра­во за­твер­ди­ти ви­сно­вок не­га­тив­но­го ха­ра­кте­ру, на­віть 8 го­ло­са­ми з 20. У на­ве­де­но­му ви­пад­ку, за умо­ви пе­ре­кон­ли­во­сті ар­гу­мен­та­ції, ви­снов­ки ГРД, одно­зна­чно, ма­ють юри­ди­чні на­слід­ки для кан­ди­да­тів у суд­ді, то­му мо­жна го­во­ри­ти про те, що гро­мад­ськість впли­ває на ре­зуль­та­ти кон­кур­су до Вер­хов­но­го Су­ду.

Крім то­го, як по­ка­зує пра­кти­ка, для по­си­ле­н­ня вка­за­но­го впли­ву гро­мад­ські­стю ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться рі­зні за­со­би: уль­ти­ма­тив­ні за­яви, мі­тин­ги, пер­фор­ман­си, ли­сти до по­слів іно­зем­них дер­жав з ви­мо­га­ми впли­ну­ти на ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди то­що. Ймо­вір­но, чле­ни Ра­ди до­бро­че­сно­сті впев­не­ні, що які­сно ви­ко­на­ли свою ро­бо­ту з ви­яв­ле­н­ня не­до­бро­че­сних кан­ди­да­тів, однак чо­мусь від­мов­ля­ю­ться бра­ти на се­бе будь-яку від­по­від­аль­ність. За сло­ва­ми чле­нів Ра­ди, на­віть у ви­пад­ку ви­бу­т­тя з кон­кур­су всіх кан­ди­да­тів, які на дум­ку ГРД є не­до­бро­че­сни­ми, не­має го­тов­но­сті по­ру­чи­ти­ся за ін­ших кан­ди­да­тів, оскіль­ки за все в дер­жа­ві має не­сти від­по­від­аль­ність ли­ше Пре­зи­дент України.

По­кла­да­ю­чи ви­клю­чно на Пре­зи­ден­та весь тя­гар від­по­від­аль­но­сті за ре­зуль­та­ти пер­шо­го кон­кур­су до Вер­хов­но­го Су­ду, пред­став­ни­ки Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті чи ви­пад­ко­во, чи зу­ми­сно не зга­ду­ють про свою про­актив­ну роль у про­це­сі до­бо­ру. В на­ве­де­но­му кон­текс­ті ви­ни­кає пи­та­н­ня про те, чи є ці за­яви по­лі­ти­чни­ми, а та­кож чи до­три­му­ю­ться у та­ко­му ви­пад­ку пред­став­ни­ки су­спіль­ства прин­ци­пу по­лі­ти­чної ней­траль­но­сті?

У ви­снов­ку що­до За­ко­ну України «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», під­го­тов­ле­но­му екс­пер­та­ми ОБСЄ/ БПІПЛ 30.06.2017 р., ви­слов­ле­но де­кіль­ка клю­чо­вих ре­ко­мен­да­цій для за­без­пе­че­н­ня біль­шої від­по­від­но­сті за­ко­ну між­на­ро­дним стан­дар­там. Єв­ро­пей­ські фа­хів­ці вба­ча­ють не­об­хі­дність уто­чне­н­ня кри­те­рі­їв, за яки­ми пред­став­ни­кам пра­во­за­хи­сних об’єд­нань, на­у­ков­цям мо­же бу­ти від­мов­ле­но в обран­ні чле­на­ми ГРД че­рез по­лі­ти­чну за­ан­га­жо­ва­ність. Про­по­ну­є­ться да­ти від­по­відь на пи­та­н­ня: «Якщо пред­став­ник гро­мад­сько­сті ви­сту­пає за під­трим­ку яко­їсь по­лі­ти­чної по­зи­ції або за­ко­но­дав­чо­го акту, чи озна­чає це, що він є по­лі­ти­чно ней­траль­ним?».

Чле­ни ГРД впев­не­ні, що які­сно ви­ко­на­ли ро­бо­ту, однак від­мов­ля­ю­ться бра­ти на се­бе будь-яку від­по­від­аль­ність

Тру­дно­щі пе­ре­кла­ду

У п. 65 ви­снов­ку мі­сти­ться про­по­зи­ція що­до до­ціль­но­сті збіль­ше­н­ня про­зо­ро­сті у про­це­сі від­бо­ру чле­нів ГРД, зокре­ма пе­ре­гля­ду по­ло­же­н­ня про до­пуск гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій до збо­рів. Ко­мен­ту­ю­чи це по­ло­же­н­ня у бло­зі на УП, один із чле­нів ГРД за­зна­чив: «ОБСЄ «не ро­зу­міє» та про­по­нує пе­ре­гля­ну­ти по­ло­же­н­ня, яке за­бо­ро­няє участь у фор­му­ван­ні ГРД ор­га­ні­за­ці­ям, що отри­му­ють фі­нан­су­ва­н­ня від кра­ї­ни-агре­со­ра, а та­кож за­пе­ре­чує факт агре­сії РФ, став­ля­чи сло­во «агре­со­ра» в ла­пки». Та­ка ін­тер­пре­та­ція по­ло­же­н­ня п. 65 від­вер­то ди­вує.

Від­кри­ва­є­мо ори­гі­наль­ний текст та чи­та­є­мо: « Civic organizations or unions which receive assistance from or are financed by donors from «aggressors» may not participate at the meeting (Article 87 par 12). It is unclear why, if an organization operates legally and is not banned, such organization should not be allowed to participate at such meetings merely due to its sources of funding». З огля­ду на за­зна­че­не, єв­ро­пей­цям є не­зро­зумі­лою си­ту­а­ція, ко­ли до уча­сті у за­галь­них збо­рах не до­пу­ска­є­ться ор­га­ні­за­ція, яка здій­снює ді­яль­ність на за­кон­них під­ста­вах і не є за­бо­ро­не­ною на­ціо­наль­ним за­ко­но­дав­ством ви­клю­чно че­рез дже­ре­ла її фі­нан­су­ва­н­ня. Ін­ши­ми сло­ва­ми, по­трі­бно при­ве­сти у від­по­від­ність за­ко­но­дав­ство, що ре­гу­лює ді­яль­ність гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій: або за­бо­ро­ни­ти ді­яль­ність всіх гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій за кри­те­рі­єм дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня, або усу­ну­ти роз­бі­жно­сті ба­зо­во­го су­до­во­го за­ко­ну та ви­клю­чи­ти від­по­від­ні обме­же­н­ня.

Взя­т­тя сло­ва «агре­сор» у ла­пки та­кож має своє ло­гі­чне по­ясне­н­ня, пов’яза­не з осо­бли­во­стя­ми пе­ре­кла­ду. Цей тер­мін вжи­ва­є­ться у по­ло- же­н­нях ч. 2 ст. 87 За­ко­ну, в якій за­зна­че­но: «У збо­рах пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’єд­нань не мо­жуть бра­ти участь гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції або гро­мад­ські спіл­ки, які здій­сню­ва­ли чи здій­сню­ють ді­яль­ність із за­лу­че­н­ням мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, до­но­ра­ми якої є ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції чи під­при­єм­ства кра­ї­ни, яка ви­зна­на Вер­хов­ною Ра­дою України агре­со­ром, або фі­нан­су­ва­ли­ся ни­ми». Вжи­т­тя сло­во­спо­лу­че­н­ня «до­но­рів» та «агре­со­рів» з одно­ча­сним по­си­ла­н­ням на нор­му на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства до­зво­ляє не на­во­ди­ти пов­ний зміст нор­ми та уто­чне­н­ня зна­че­н­ня за­ко­но­дав­чо­го тер­мі­ну, під яким ро­зу­мі­є­ться ні що ін­ше як кра­ї­ни, ви­зна­ні Вер­хов­ною Ра­дою України агре­со­ра­ми. Ви­снов­ки що­до по­зи­ції ОБСЄ по­трі­бно ро­би­ти ви­хо­дя­чи з офі­цій­них за­яв ці­єї єв­ро­пей­ської ін­сти­ту­ції, а не ла­пок у текс­ті до­ку­мен­тів, які не сто­су­ю­ться по­лі­ти­ки та ди­пло­ма­тії. Між ін­шим, 09.07.2017 р. Пар­ла­мент­ська асам­блея ОБСЄ прийня­ла про­ект ре­зо­лю­ції «Від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті України», в якій чі­тко на­зва­но кра­ї­ну-агре­со­ра.

Ви­га­ду­ю­чи чер­го­ве га­сло на кшталт «не­до­бро­че­сна трид­ця­тка» та від­шу­ку­ю­чи у ви­снов­ках єв­ро­пей­ських екс­пер­тів «свід­че­н­ня зра­ди» та «ро­сій­сько­го слі­ду», чи за­ду­му­ю­ться пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті над тим, який ви­гляд це має у по­ін­фор­мо­ва­но­го сто­рон­ньо­го спо­сте­рі­га­ча? Ка­жуть, звід­ти ви­дні­ше. Поль­ський ана­лі­тик Ми­ро­слав Лех ствер­джує: «В Укра­ї­ні ста­не про­сті­ше жи­ти, а дис­ку­сії отри­ма­ють шанс бу­ти більш змі­стов­ни­ми, ко­ли в них ста­не мен­ше прин­ци­пу «все по-мо­є­му, або хай за­ги­не весь світ», «пра­вий тіль­ки я», як мі­ри­ло че­сно­сті та мо­ра­лі, а в ре­зуль- та­ті – су­д­дя всіх і вся. В пар­ла­мент­ській де­мо­кра­тії це до­ро­га в ні­ку­ди».

Ви­грав би­тву не той, хто дав най­кра­щу по­ра­ду

По­вер­та­ю­чись до те­ми від­по­від­аль­но­сті, а то­чні­ше без­від­по­від­аль­но­сті, вар­то за­зна­чи­ти, що по­ді­бні ре­чі від­бу­ва­ю­ться не ли­ше у сфе­рі ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми пра­во­су­д­дя. Це на­слід­ки си­стем­них про­блем з кон­кур­сни­ми до­бо­ра­ми на ви­со­кі дер­жав­ні по­са­ди. Все біль­ше екс­пер­тів та до­слі­дни­ків роз­мір­ко­ву­ють над пи­та­н­ням: «Хто не­се від­по­від­аль­ність за обра­н­ня у 2015 р. чле­нів НАЗК? Уряд, який їх при­зна­чив?». Між ін­шим, до скла­ду кон­кур­сної ко­мі­сії з від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду чле­нів НАЗК вхо­дить чи­ма­ло пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’єд­нань. Щось не чу­тно ні зви­ну­ва­чень на їхню адре­су, ні ви­мог по­ясне­н­ня ка­дро­вих по­ми­лок. До то­го ж ба­жа­н­ня з бо­ку цих пред­став­ни­ків по­ясни­ти, чо­му во­ни го­ло­су­ва­ли са­ме так, а не іна­кше, та на під­ста­ві якої ме­то­до­ло­гії, – та­кож не спо­сте­рі­га­є­ться.

Ще один ці­ка­вий мо­мент мо­жна по­ба­чи­ти що­до ре­зуль­та­тів ро­бо­ти кон­кур­сної ко­мі­сії з від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ди у Спе­ці­а­лі­зо­ва­ній ан­ти­ко­ру­пцій­ній про­ку­ра­ту­рі. У скла­ді ці­єї ко­мі­сії та­кож при­су­тні пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті. Крім цьо­го, до­сить актив­но на про­цес до­бо­ру, так би мо­ви­ти ззов­ні, впли­ва­ли й ін­ші гро­мад­ські ді­я­чі, які ма­ють до­свід у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. По­ка­зо­во, що під час від­бо­ру На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го йо­го хва­ли­ли гро­мад­ські акти­ві­сти, а про­ку­ро­ри – кри­ти­ку­ва­ли.

«Він вміє до­во­ди­ти спра­ви до кін­ця та по­ка­зав, що мо­же про­ти­сто­я­ти ти­ску», – оці­нив йо­го ро­бо­ту ке­рів­ник Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін. У по­сті від 30.11.2015 р. він на­пи­сав: «На­ша бій­ка з Пре­зи­ден­том за не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра май­же за­вер­ше­на. В ре­зуль­та­ті По­ро­шен­ко про­грав». Це дає сто­рон­ньо­му по­ін­фор­мо­ва­но­му спо­сте­рі­га­чу зро­би­ти ви­сно­вок про пра­виль­ний ви­бір і пра­виль­ну ко­ри­сну роль пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті.

Однак не так дав­но Ві­та­лій Ша­бу­нін зно­ву ви­слов­лює вже рі­шу­чу кри­ти­ку на­чеб­то по­га­ній ро­бо­ті Ке­рів­ни­ка САП На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го: «Про­гни­ло щось у САПсько­му ко­ро­лів­стві. Вам не зда­є­ться?». То що ж ви­хо­дить? Бу­ло прийня­то не­вда­ле ка­дро­ве рі­ше­н­ня? Якщо так, то хто має не­сти за це від­по­від­аль­ність? Зно­ву Пре­зи­дент, який, за сло­ва­ми па­на Ша­бу­ні­на, «про­грав бій­ку» у 2015 р.?

З ви­ще­на­ве­де­но­го мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що основ­ни­ми за­гро­за­ми успі­ху про­ве­де­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні є не ли­ше ко­ру­пція, але й без­від­по­від­аль­ність та по­пу­лізм, які за сво­єю су­т­тю є си­но­ні­ма­ми. На ни­ні­шньо­му ета­пі ста­нов­ле­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви їхні про­я­ви одна­ко­вою мі­рою при­та­ман­ні як пред­став­ни­кам по­лі­ти­чних еліт, так і гро­мад­ським акти­ві­стам. При­ва­бли­вість по­пу­лі­зму та без­від­по­від­аль­но­сті тра­ди­цій­но зро­стає в пе­рі­о­ди па­ді­н­ня еко­но­мі­чних та по­лі­ти­чних си­стем. Сві­то­вий до­свід по­ка­зує, що цим по­ясню­є­ться фе­но­мен схо­дже­н­ня на по­лі­ти­чну аре­ну ба­га­тьох по­лі­ти­чних ді­я­чів і сил, які ро­блять акцент на сво­їй че­сно­сті та обі­ця­ють «зни­щи­ти ста­ру ко­рум­по­ва­ну си­сте­му в ім’я на­ро­ду». Су­ча­сним укра­їн­ським го­ло­си­стим бор­цям за че­сність і про­зо­рість якнай­кра­ще па­су­ють сло­ва На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та: «Ви­грав би­тву не той, хто дав най­кра­щу по­ра­ду, а той, хто взяв на се­бе від­по­від­аль­ність за йо­го ви­ко­на­н­ня та на­ка­зав ви­ко­на­ти».

На­о­ста­нок вар­то за­ува­жи­ти, що окре­сле­на про­бле­ма є на­ба­га­то гло­баль­ні­шою, ніж мо­же зда­ти­ся на пер­ший по­гляд. У кни­зі «Кі­нець вла­ди», яка є сві­то­вим бес­тсе­ле­ром, аме­ри­кан­ський жур­на­ліст та еко­но­міст Мой­зей На­ім слу­шно кон­ста­тує: «У сві­ті, де грав­ці ма­ють до­ста­тню вла­ду, щоб бло­ку­ва­ти по­чи­на­н­ня ін­ших, і при цьо­му ні у ко­го не­має мо­жли­во­сті здій­сни­ти вла­сний план дій, рі­ше­н­ня або не при­йма­ю­ться зов­сім, або при­йма­ю­ться за­над­то пі­зно чи в та­ко­му обме­же­но­му ви­гля­ді, що ви­яв­ля­ю­ться не­ефе­ктив­ни­ми. Без пе­ред­ба­чу­ва­но­сті та ста­біль­но­сті, зу­мов­ле­них за­галь­но­ви­зна­ни­ми пра­ви­ла­ми й ав­то­ри­те­та­ми, на­віть най­без­тур­бо­тні­шим ху­до­жни­кам, ком­по­зи­то­рам, пи­сьмен­ни­кам і по­е­там не вда­сться жи­ти пов­ним жи­т­тям, адже без за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті во­ни не змо­жуть існу­ва­ти ли­ше зав­дя­ки твор­чо­сті. Зна­н­ня і до­свід, які по­лі­ти­чні пар­тії, кор­по­ра­ції, цер­кви, зброй­ні си­ли та куль­тур­ні ор­га­ні­за­ції на­ко­пи­чу­ва­ли де­ся­ти­лі­т­тя­ми, ви­яв­ля­ться під за­гро­зою зни­кне­н­ня. Чим менш на­дій­ною бу­де вла­да, тим біль­ше на­ше жи­т­тя бу­де під­по­ряд­ко­ва­не ко­ро­тко­стро­ко­вим пра­гне­н­ням і по­бо­ю­ва­н­ням, тим мен­ше ми змо­же­мо пла­ну­ва­ти май­бу­тнє».

Те­тя­на ЮЩЕНКО, адво­кат, екс­перт про­гра­ми ре­фор­му­ва­н­ня пра­во­охо­рон­ної та су­до­вої си­стем «Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го» (UIF)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.