Но­та­рі­ат у фо­ку­сі ре­форм

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Не­що­дав­но Но­та­рі­аль­на па­ла­та України за­про­по­ну­ва­ла про­ект Кон­це­пції ре­фор­му­ва­н­ня ві­тчи­зня­но­го но­та­рі­а­ту в на­прям­ку єв­ро­ін­те­гра­ції та де­цен­тра­лі­за­ції, де не остан­нє мі­сце від­ве­де­но ви­ко­ри­стан­ню ци­фро­вих те­хно­ло­гій. Ав­то­ри ре­фор­ми впев­не­ні у по­рів­ня­но ско­ро­му за­про­ва­джен­ні ба­га­тьох но­ва­цій. На­при­клад, во­ни про­по­ну­ють на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні вве­сти про­це­ду­ру за­без­пе­че­н­ня до­ка­зів но­та­рі­у­сом. Тоб­то, якщо Ви ма­є­те по­бо­ю­ва­н­ня, що в май­бу­тньо­му Вам бу­де важ­ко або не­мо­жли­во на­да­ти до­ка­зи, які Вам мо­жуть зна­до­би­ти­ся, на­при­клад, у су­ді або ін­шо­му адмі­ні­стра­тив­но­му ор­га­ні, це мо­жна бу­де зро­би­ти за до­по­мо­гою но­та­рі­у­са. На Ва­ше про­ха­н­ня він збе­ре­же та за­фі­ксує їх. Та­кож про­по­ну­є­ться, щоб но­та­рі­у­си мо­гли вста­нов­лю­ва­ти фа­кти, які ма­ють юри­ди­чне зна­че­н­ня, від яких за­ле­жить ви­ни­кне­н­ня, змі­на чи при­пи­не­н­ня осо­би­стих або май­но­вих прав гро­ма­дян/юри­ди­чних осіб. При­мі­ром, вста­нов­ле­н­ня ро­дин­них сто­сун­ків, ре­є­стра­ція на­ро­дже­н­ня, уси­нов­ле­н­ня, шлю­бу чи роз­лу­че­н­ня, усні за­яви осіб то­що.

От­же, чим жи­ве укра­їн­ський но­та­рі­ус у су­ча­сних ре­а­лі­ях? Чи від­чув він по­лег­ше­н­ня в ро­бо­ті пі­сля впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го но­та­рі­а­ту? Чи зда­тен но­та­рі­ус у сьо­го­дні­шніх за­ко­но­дав­чих умо­вах здій­сню­ва­ти свою основ­ну фун­кцію, яка по­ля­гає, на­сам­пе­ред, у за­хи­сті пра­ва вла­сно­сті та ін­ших прав гро­ма­дян? З ін­шо­го бо­ку, чи до­ста­тньо за­хи­ще­ні гро­ма­дя­ни від не­пра­во­мір­них дій не­до­бро­со­ві­сних но­та­рі­у­сів? На ці та ба­га­то ін­ших пи­тань ми спро­бу­ва­ли на­да­ти від­по­відь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.