Ві­ктор МОРОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Suprema Lex»

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ’Ю -

Вра­хо­ву­ю­чи, що одним з най­по­ши­ре­ні­ших за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня є арешт май­на, вва­жа­є­мо за до­ціль­не роз­гля­ну­ти пра­во­ві ню­ан­си ска­су­ва­н­ня аре­шту май­на як дії, яка є за­вер­шаль­ною ста­ді­єю цьо­го за­хо­ду за­без­пе­че­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що арешт у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні мо­же бу­ти зня­то дво­ма шля­ха­ми: оскар­же­н­ня ухва­ли слід­чо­го суд­ді (су­ду) про арешт май­на в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку або звер­не­н­ня до слід­чо­го суд­ді (су­ду) з кло­по­та­н­ням про ска­су­ва­н­ня аре­шту.

По­да­н­ня апе­ля­цій­ної скар­ги на ухва­лу слід­чо­го суд­ді (су­ду) здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо до су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції та є до­ціль­ним у ра­зі допу­ще­н­ня су­дом першої ін­стан­ції при по­ста­нов­лен­ні ухва­ли про арешт май­на про­це­су­аль­них по­ру­шень, які до­зво­ля­ють вва­жа­ти від­по­від­ну ухва­лу не­за­кон­ною та не­о­б­ґрун­то­ва­ною.

Так, на­при­клад, у ра­зі аре­шту май­на з ме­тою збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів ва­жли­во звер­та­ти ува­гу, чи бу­ло слід­ством на­да­но від­по­від­но­му май­ну про­це­су­аль­но­го ста­ту­су до­ка­зу (оформ­ле­н­ня від­по­від­ної по­ста­но­ви про­ку­ро­ра або ін­шо­го про­це­су­аль­но­го рі­ше­н­ня), а та­кож чи бу­ло слід­чим на­да­но до­ка­зи ри­зи­ків зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня від­по­від­но­го май­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.