Кон­троль за но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю: окре­мі аспе­кти

Yurydychna Gazeta - - АНА­ЛІ­ТИ­КА -

Іно­зем­ний до­свід

Гл. VII Основ за­ко­но­дав­ства Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про но­та­рі­ат на­зи­ва­є­ться «Кон­троль за ді­яль­ні­стю но­та­рі­у­сів». Ст. 33 по­зна­чає су­до­вий кон­троль за вчи­не­н­ням но­та­рі­аль­них дій: «Ві­дмо­ва у вчи­нен­ні но­та­рі­аль­ної дії або не­пра­виль­не вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­ної дії оскар­жу­ю­ться в су­до­во­му по­ряд­ку». По­ря­док роз­гля­ду за­яви ви­зна­ча­є­ться гл. 37 Ци­віль­но­про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу РФ. Однак су­до­вий кон­троль в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції за сво­єю при­ро­дою ін­ший, ніж адмі­ні­стра­тив­ний. Він об­умов­лю­є­ться зав­да­н­ня­ми су­до­чин­ства, а та­кож ста­ту­сом су­ду як ор­га­ну, що по­кли­ка­ний за­без­пе­чу­ва­ти пра­ва та сво­бо­ди гро­ма­дян: «Оскіль­ки но­та­рі­аль­ні дії за­чі­па­ють суб’єктив­ні пра­ва осіб, що­до яких ці дії здій­сню­ю­ться, за­кон на­дає за­ці­кав­ле­ним осо­бам пра­во на звер­не­н­ня до су­ду».

Ст. 34 Основ за­ко­но­дав­ства РФ про но­та­рі­ат за­кла­дає ба­зу для ди­сци­плі­нар­но­го кон­тро­лю за ви­ко- на­н­ням но­та­рі­у­са­ми про­фе­сій­них обов’яз­ків. Ч. 2 ці­єї стат­ті роз­би­ває кон­троль за суб’єктним скла­дом. За ви­ко­на­н­ням про­фе­сій­них обов’яз­ків но­та­рі­у­са­ми, які пра­цю­ють в дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­то­рах, на­гляд здій­сню­ють ор­га­ни юсти­ції, а за но­та­рі­у­са­ми, які за­йма­ю­ться при­ва­тною пра­кти­кою – но­та­рі­аль­ні па­ла­ти. В цьо­му ви­пад­ку пре­дмет і зміст кон­тро­лю бу­де іден­ти­чним [5]. Ст. 39 Основ про но­та­рі­ат, ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи по­ря­док вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій, не роз­ме­жо­вує їх за суб’єктним скла­дом.

Ст. 28 За­ко­ну Ре­спу­блі­ки Мол­до­ва «Про но­та­рі­ат» вста­нов­лює, що на­гляд за но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю здій­снює Мі­ні­стер­ство юсти­ції. При цьо­му Мі­ні­стер­ство юсти­ції за­без­пе­чує єди­ну но­та­рі­аль­ну пра­кти­ку та здій­снює ста­ти­сти­чний ана­ліз но­та­рі­аль­них актів, а та­кож роз­ро­бляє ме­то­до­ло­гі­чні ре­ко­мен­да­ції що­до одна­ко­во­го за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства, що ре­гу­лює но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність, всі­ма осо­ба­ми, які здій­сню­ють но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність. За­кон роз­ши­фро­вує су­тність на­гля­ду, який по­ля­гає у здій­снен­ні пе­ре­ві­рок но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті, у то­му чи­слі ве­де­н­ня но­та­рі­аль­них ре­є­стрів, збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­тів, ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го зв’яз­ку з ре­є­стра­ми за до­по­мо­гою комп’ютер­ної ме­ре­жі, до­три­ма­н­ня роз­по­ряд­ку ро­бо­ти та ін. Пе­ре­дба­ча­ю­ться тер­мі­ни пе­ре­вір­ки 1 раз на 2 ро­ки, а для но­во­при­зна­че­них но­та­рі­у­сів пер­ша пе­ре­вір­ка про­во­ди­ться пі­сля пер­шо­го ро­ку ді­яль­но­сті. До­да­тко­ві пе­ре­вір­ки про­во­дя­ться ли­ше у ра­зі отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей, які по­тре­бу­ють пе­ре­вір­ки. За­крі­пле­но обов’язок но­та­рі­у­са на­да­ва­ти пе­ре­ві­ря­ю­чим но­та­рі­аль­ні ре­є­стри та ін­ші не­об­хі­дні ма­те­рі­а­ли. Окрім то­го, згі­дно зі ст. 25 За­ко­ну РМ «Про но­та­рі­ат», но­та­рі­ус по­дає Мі­ні­стер­ству юсти­ції один раз на пів­річ­чя звіт про свою про­фе­сій­ну ді­яль­ність за фор­мою, вста­нов­ле­ною Мі­ні­стер­ством.

Нор­ми За­ко­ну Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан «Про но­та­рі­ат» про­во­дять роз­ме­жу­ва­н­ня між дер­жав­ни­ми но­та­рі­у­са­ми та но­та­рі­у­са­ми, що за­йма­ю­ться при­ва­тною пра­кти­кою. Кон­троль за за­кон­ні­стю вчи­ню­ва­них но­та­рі­аль­них дій та до­три­ма­н­ням пра­вил ді­ло­вод­ства дер­жав­ним но­та­рі­у­сом здій­сню­є­ться те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­ном юсти­ції. Кон­троль за за­кон­ні­стю вчи­ню­ва­них но­та­рі­аль­них дій та до­три­ма­н­ням пра­вил ді­ло­вод­ства но­та­рі­у­са­ми, які за­йма­ю­ться при­ва­тною пра­кти­кою, здій­сню­є­ться те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­ном юсти­ції та но­та­рі­аль­ною па­ла­тою.

До кон­тро­лю з бо­ку дер­жав­но­го ор­га­ну до­да­є­ться кон­троль з бо­ку про­фе­сій­ної ор­га­ні­за­ції. Слід за­зна­чи­ти, що по­ря­док здій­сне­н­ня кон­тро­лю вста­нов­лю­є­ться Мі­ні­стер­ством юсти­ції Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан спіль- но з Ре­спу­блі­кан­ською но­та­рі­аль­ною па­ла­тою (ст. 31). Вста­нов­лю­ю­ться та­кож тер­мі­ни про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок: «Пе­ре­вір­ка ро­бо­ти при­ва­тно­го но­та­рі­у­са, який роз­по­чав здій­сне­н­ня но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті, про­во­ди­ться не ра­ні­ше ніж че­рез 6 мі­ся­ців і не пі­зні­ше ніж че­рез 1 рік пі­сля по­ча­тку здій­сне­н­ня ним но­та­рі­аль­них дій, а в май­бу­тньо­му про­во­ди­ться не ча­сті­ше ніж 1 раз на рік».

Ст. 26 За­ко­ну Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки «Про но­та­рі­ат» за­крі­плює: «Кон­троль за ви­ко­на­н­ням про­фе­сій­них обов’яз­ків но­та­рі­у­са­ми здій­снює Мі­ні­стер­ство юсти­ції Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки. Кон­троль за до­три­ма­н­ням но­та­рі­у­са­ми по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства здій­снює по­да­тко­ва ін­спе­кція у по­ряд­ку та стро­ки, пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки. Пе­ре­вір­ка ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти но­та­рі­у­са про­во­ди­ться 1 раз на 4 ро­ки. Пер­ша пе­ре­вір­ка ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти но­та­рі­у­са, який впер­ше роз­по­чав здій­сне­н­ня но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті, по­вин­на бу­ти про­ве­де­на че­рез рік пі­сля йо­го при­зна­че­н­ня на по­са­ду но­та­рі­у­са. Но­та­рі­у­си зо­бов’яза­ні на­да­ва­ти по­са­до­вим осо­бам, упов­но­ва­же­ним на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок, ві­до­мо­сті й до­ку­мен­ти, що сто­су­ю­ться роз­ра­хун­ків з фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми».

За­кон Естон­ської Ре­спу­блі­ки «Про но­та­рі­ат» (ст. 5) пе­ред­ба­чає де­що ін­шу схе­му кон­тро­лю. За­галь­не пра- ви­ло ви­хо­дить з то­го, що на­гляд за слу­жбо­вою ді­яль­ні­стю но­та­рі­у­са здій­снює мі­ністр юсти­ції че­рез упов­но­ва­же­них ним чи­нов­ни­ків. Во­дно­час він мо­же за­лу­ча­ти до здій­сне­н­ня на­гля­ду но­та­рі­аль­ну па­ла­ту. Мі­ністр юсти­ції мо­же де­ле­гу­ва­ти на­гляд з окре­мих пи­тань Но­та­рі­аль­ної па­ла­ти та ви­да­ва­ти ін­стру­кції для йо­го здій­сне­н­ня. Окрім то­го, він мо­же вно­си­ти змі­ни до рі­шень Но­та­рі­аль­ної па­ла­ти, прийня­тих що­до за­зна­че­них пи­тань. Та­ким чи­ном, кон­троль

Су­до­вий кон­троль – це кон­троль за ді­яль­ні­стю но­та­рі­у­са або за до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни?

дер­жав­но­го ор­га­ну – пер­вин­ний. Мі­ністр юсти­ції, ма­ю­чи пра­во роз­су­ду, мо­же де­ле­гу­ва­ти окре­мі фун­кції но­та­рі­аль­ній па­ла­ті або за­лу­ча­ти її до здій­сне­н­ня кон­тро­лю. У бу­дья­ко­му ви­пад­ку кон­троль за но­та­рі­аль­ною па­ла­тою з бо­ку ор­га­ну юсти­ції не при­пи­ня­є­ться.

У за­ко­ні та­кож за­зна­ча­є­ться ме­та на­гля­ду: здій­сне­н­ня кон­тро­лю за від­по­від­ні­стю слу­жбо­вої ді­яль­но­сті но­та­рі­у­са вста­нов­ле­ним по­ло­же­н­ням, у то­му чи­слі за роз­по­ряд­ком ро­бо­ти но­та­рі­аль­но­го бю­ро, ве­де­н­ням жур­на­лів ре­є­стра­ції слу­жбо­вих дій, збе­рі­га­н­ням до­ку­мен­тів, еле­ктрон­ною оброб­кою пер­со­наль­них да­них у но­та­рі­аль­но­му бю­ро та пе­ред­ба­че­ним зв’яз­ком з ре­є­стра­ми че­рез комп’ютер­ну ме­ре­жу то­що. На­гляд по­ля­гає у здій­снен­ні ре­гу­ляр­но­го кон­тро­лю за слу­жбо­вою ді­яль­ні­стю но­та­рі­у­са. Про­во­ди­ти до­да­тко­ві пе­ре­вір­ки до­зво­ля­є­ться ли­ше в об­ґрун­то­ва­них ви­пад­ках, за на­яв­но­сті ві­до­мо­стей, які вка­зу­ють на не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня кон­троль­ної пе­ре­вір­ки. Що сто­су­є­ться но­во­го но­та­рі­у­са, то пер­ша пе­ре­вір­ка про­во­ди­ться про­тя­гом дру­го­го ро­ку йо­го слу­жби.

Осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня кон­тро­лю за но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю в Ла­твій­ській Ре­спу­блі­ці об­умов­ле­ні осо­бли­во­стя­ми ор­га­ні­за­ції но­та­рі­а­ту. Спо­ча­тку за­кон «Про но­та­рі­ат» (ст. 1) вста­нов­лює, що са­ме ве­де­н­ня но­та­рі­аль­них справ здій­сню­є­ться під на­гля­дом су­до­вих уста­нов. При­ся­жни­ми но­та­рі­у­са­ми є на­ле­жні до су­до­вої си­сте­ми осо­би, які здій­сню­ють свою ді­яль­ність при окру­жних су­дах і ви­ко­ну­ють вста­нов­ле­ні для них за­ко­ном обов’яз­ки. За­кон за­крі­плює мо­дель, згі­дно з якою за­галь­ні фун­кції но­та­рі­а­ту і су­ду до­зво­ля­ють об’єд­на­ти два цих ві­дом­ства в ор­га­ні­за­цій­но­му пла­ні. У зв’яз­ку з цим без­по­се­ре­дній на­гляд за ді­яль­ні­стю при­ся­жних но­та­рі­у­сів під­ві­дом­чий то­му окру­жно­му су­ду, в окру­зі яко­го зна­хо­ди­ться їхнє по­са­до­ве мі­сце. Ді­яль­ність, кни­ги та спра­ви при­ся­жних но­та­рі­у­сів у будь-який час мо­жуть бу­ти пе­ре­ві­ре­ні суд­дею, яко­го на­пра­вив окру­жний суд. Го­ло­ва окру­жно­го су­ду на­ді­ле­ний істо­тни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми що­до здій­сне­н­ня кон­тро­лю за про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю но­та­рі­у­са. Так, він має пра­во да­ва­ти при­ся­жним но­та­рі­у­сам вка­зів­ки та роз­по­ря­дже­н­ня.

Та­кож у Ла­твії ство­ре­на Ко­ле­гія при­ся­жних но­та­рі­у­сів, а Ра­да при­ся­жних но­та­рі­у­сів впра­ві по­ру­ши­ти ди­сци­плі­нар­ну спра­ву що­до но­та­рі­у­са за по­да­н­ням су­ду або про­ку­ро­ра, за скар­га­ми осіб або за вла­сною іні­ці­а­ти­вою. Крім то­го, ст. 181 за­ко­ну «Про но­та­рі­ат» пе­ред­ба­чає: «За по­ру­ше­н­ня за­ко­нів, ін­ших нор­ма­тив­них актів та ін­стру­кцій, що ре­гу­лю­ють ді­яль­ність при­ся­жних но­та­рі­у­сів, за допу­ще­н­ня при­ся­жним но­та­рі­у­сом не­дба­ло­сті у сво­їй ді­яль­но­сті, за не­ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків або здій­сне­н­ня по­за слу­жбою вчин­ку, вар­то­го осу­ду, який не є су­мі­сним з по­са­до­вим ста­но­ви­щем і гі­дні­стю при­ся­жно­го но­та­рі­у­са або з йо­го пе­ре­бу- ва­н­ням на по­са­ді чи в ко­ли­шньо­му мі­сці пра­кти­ки, мі­ністр юсти­ції мо­же по­ру­ши­ти ди­сци­плі­нар­ну спра­ву за по­да­н­ням су­ду або про­ку­ро­ра, а та­кож за скар­га­ми осіб або за вла­сною іні­ці­а­ти­вою». Мі­ністр юсти­ції у ра­зі по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня упов­но­ва­же­ний від­сто­ро­ни­ти но­та­рі­у­са від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків з роз­гля­ду спра­ви що­до ньо­го. За­крі­пле­ні га­ран­тії за­хи­сту прав но­та­рі­у­са від мо­жли­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня з бо­ку ор­га­ну но­та­рі­аль­но­го спів­то­ва­ри­ства. Так, рі­ше­н­ня Ра­ди при­ся­жних но­та­рі­у­сів Ла­твії про на­кла­де­н­ня стя­гне­н­ня на­прав­ля­є­ться мі­ні­стру юсти­ції.

Ви­снов­ки

От­же, за­кон вмі­ло ви­ко­ри­сто­вує си­сте­му стри­му­вань і про­ти­ваг, ко­ли пов­но­ва­же­н­ня одно­го ор­га­ну врів­но­ва­же­ні пов­но­ва­же­н­ня­ми ін­шо­го. При цьо­му за­крі­пле­ні спосо­би до­ся­гне­н­ня роз­бі­жно­стей, які за­сно­ва­ні, на­сам­пе­ред, на прі­о­ри­те­ті прав дер­жав­них ор­га­нів.

На­ве­де­ні при­кла­ди по­ка­зу­ють, що дер­жа­ви не від­мов­ля­ю­ться від сво­їх су­ве­рен­них прав що­до здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю. Окре­мі пов­но­ва­же­н­ня мо­жуть де­ле­гу­ва­ти­ся про­фе­сій­ним об’єд­на­н­ням. Однак де­ле­гу­ва­н­ня на­кла­дає на дер­жа­ву до­да­тко­ві обов’яз­ки що­до здій­сне­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го на­гля­ду за ефе­ктив­ні­стю та­кої пе­ре­да­чі. Укра­ї­на в цій ча­сти­ні ду­же від­стає від сво­їх бли­жніх су­сі­дів. Як і в біль­шо­сті ін­ших кра­їн, укра­їн­ський но­та­рі­ус здій­снює дії від іме­ні дер­жа­ви. Та­ким чи­ном, но­та­рі­аль­ний акт – це про­це­дур­но оформ­ле­не рі­ше­н­ня спе­ці­аль­но­го суб’єкта, яке ви­ра­жає во­лю дер­жа­ви що­до за­сто­су­ва­н­ня норм пра­ва до кон­кре­тної осо­би чи осіб.

Вра­хо­ву­ю­чи між­на­ро­дний до­свід ре­гу­лю­ва­н­ня ін­сти­ту­ту но­та­рі­а­ту та ана­лі­зу­ю­чи пра­кти­ку за­сто­су­ва­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства про но­та­рі­ат, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що укра­їн­ська мо­дель про­ве­де­н­ня кон­тро­лю за но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю по­тре­бує сер­йо­зно­го ко­ри­гу­ва­н­ня. У про­це­сі роз­роб­ки но­во­го за­ко­ну про но­та­рі­ат не­об­хі­дно ви­ко­ри­ста­ти іно­зем­ний до­свід пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го ме­ха­ні­зму кон­тро­лю у сфе­рі но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті є одним з обов’яз­ків дер­жа­ви, то­му но­та­рі­ус здій­снює свою про­фе­сій­ну ді­яль­ність від іме­ні дер­жа­ви. Кон­троль­ни­ми фун­кці­я­ми що­до но­та­рі­у­сів по­вин­ні во­ло­ді­ти, на­сам­пе­ред, дер­жав­ні ор­га­ни юсти­ції. Во­дно­час не­об­хі­дно збе­рег­ти га­ран­тії прав но­та­рі­у­сів, що за­без­пе­чу­ю­ться мо­жли­ві­стю су­до­во­го оскар­же­н­ня рі­шень ор­га­нів юсти­ції. Та­кож у за­ко­ні по­трі­бно пе­ред­ба­чи­ти про­це­су­аль­ні пи­та­н­ня сто­сов­но здій­сне­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го при­му­су до но­та­рі­у­са, який вчи­нив про­ти­прав­ний вчи­нок у про­це­сі здій­сне­н­ня про­фе­сій­них фун­кцій. Під­ста­вою про­ва­дже­н­ня по­вин­ні бу­ти не ли­ше звер­не­н­ня гро­ма­дян, а ще й фа­кти по­ру­шень, ви­яв­ле­ні під час про­ве­де­н­ня по­то­чних пе­ре­ві­рок.

Ка­те­ри­на ЧИ­ЖМАРЬ, д.ю.н., до­цент, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту пра­ва та пі­сля­ди­плом­ної осві­ти Мі­ні­стер­ства юсти­ції України

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.