Суд Ка­на­ди ви­ніс рі­ше­н­ня у спра­ві про ко­пі­ю­ва­н­ня ав­тор­ських ма­те­рі­а­лів з на­вчаль­ною ме­тою

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

12.07.2017 р. бу­ло ви­не­се­но по­ста­но­ву у спра­ві між Ка­над­ським агент­ством з лі­цен­зу­ва­н­ня ав­тор­ських прав Access Copyright та Йорк­ським Уні­вер­си­те­том То­рон­то. Суд ви­знав уні­вер­си­тет вин­ним у по­ру­шен­ні ав­тор­ських прав.

Уні­вер­си­тет від­мо­вив­ся від лі­цен­зій­них ви­плат Агент­ству Access Copyright у 2011 р., по­яснив­ши це тим, що від­тво­ре­н­ня ма­те­рі­а­лів ін­сти­ту­ту, за­хи­ще­них ав­тор­ськи­ми пра­ва­ми, здій­сню­є­ться в ме­жах че­сних ко­мер­цій­них угод та з на­вчаль­ною ме­тою. Та­кож з бо­ку на­вчаль­но­го за­кла­ду бу­ло за­яв­ле­но, що існу­ють вну­трі­шні ре­ко­мен­да­ції, які за­без­пе­чу­ють, щоб фра­гмен­ти ко­пі­йо­ва­но­го ма­те­рі­а­лу бу­ли до­сить ма­ли­ми та не ви­хо­ди­ли за ме­жі «че­сних угод». Все це зму­си­ло Access Copyright по­да­ти в суд на уні­вер­си­тет.

По­ста­но­ва су­ду по­кли­ка­на з’ясу­ва­ти осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня «че­сних угод» у ме­жах осві­тньої си­сте­ми, оскіль­ки суд ді­йшов ви­снов­ку, що зга­да­ні ви­ще ре­ко­мен­да­ції не від­по­від­а­ють прин­ци­пам, вве­де­ним Вер­хов­ним Су­дом Ка­на­ди з цьо­го пи­та­н­ня. Суд та­кож вва­жає, що та­ри­фи ви­пла­ти ав­тор­ської ви­на­го­ро­ди, вста­нов­ле­ні Ра­дою з ав­тор­ських прав, є обов’яз­ко­ви­ми, а ухи­ле­н­ня від ви­плат не­мо­жли­ве.

Екс­пер­ти вва­жа­ють, що Су­ду вда­ло­ся збе­рег­ти ба­ланс між осві­тою як су­спіль­ним бла­гом і по­тре­бою ви­пла­ти ав­тор­ської ви­на­го­ро­ди за ко­пі­ю­ва­н­ня, адже не­об­хі­дно пе­ре­ко­на­ти­ся, що це су­спіль­не бла­го, як і ра­ні­ше, ви­рі­зня­є­ться ви­со­кою які­стю ма­те­рі­а­лів, ство­ре­них у Ка­на­ді. До сьо­го­дні стан за­ко­но­дав­ства з цьо­го пи­та­н­ня за­ли­шав ав­то­рів, а та­кож уста­но­ви, що ко­пі­ю­ють ав­тор­ські тво­ри, у ста­ні не­ви­зна­че­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.