АПУ ство­ри­ла про­ект з ме­тою на­да­н­ня пра­во­вої під­трим­ки спор­ту

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ - АПУ)

Асо­ці­а­ція прав­ни­ків України (да­лі – ого­ло­шує старт но­во­го про­е­кту «Пра­во­ва до­по­мо­га спор­ту в Укра­ї­ні», ство­ре­но­го з ме­тою на­да­н­ня про­фе­сій­ної пра­во­вої під­трим­ки спор­ту.

За­зна­че­но, що на­да­ва­ти­му­ться юри­ди­чні кон­суль­та­ції спортс­ме­нам, спор­тив­ним ко­ман­дам та фе­де­ра­ці­ям спор­ту з пи­тань до­го­вір­них, тру­до­вих, трансфер­них від­но­син, ди­сци­плі­нар­них пи­тань то­що.

«На жаль, укра­їн­ський спорт за­раз пе­ре­жи­ває не най­кра­щі ча­си. Від­су­тність аде­ква­тної під­трим­ки та за­хи­сту ін­те­ре­сів спортс­ме­нів, на­сам­пе­ред, з бо­ку дер­жа­ви, ще біль­ше по­гір­шує си­ту­а­цію.

За­мість то­го, щоб за­йма­ти­ся без­по­се­ре­дньо до­ся­гне­н­ням ре­зуль­та­тів у зма­га­н­нях, укра­їн­ським спортс­ме­нам ча­сто до­во­ди­ться бо­ро­ти­ся в су­дах з не­спра­ве­дли­ві­стю що­до них, адже за­мість то­го, щоб на­да­ти під­трим­ку, спортс­ме­нів по­збав­ля­ють ре­сур­сів та мо­жли­во­стей тре­ну­ва­ти­ся.

Наш обов’язок як юри­стів – взя­ти на се­бе по­ді­бні пи­та­н­ня і тим са­мим до­зво­ли­ти спортс­ме­нам зо­се­ре­ди­ти­ся на сво­їх пря­мих обов’яз­ках, за що во­ни в май­бу­тньо­му обов’яз­ко­во від­дя­чать нам но­ви­ми до­ся­гне­н­ня­ми України на сві­то­вій спор­тив­ній аре­ні», – за­зна­чив Дми­тро Ко­валь, член ра­ди Ко­мі­те­ту АПУ зі спор­тив­но­го пра­ва, юрист AGA Partners.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.