«За­бу­ті» акти­ви донь­ки Пре­зи­ден­та

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ген­на­дій АНДРОЩУК,

Де­кла­ра­ція про до­хо­ди та май­но дер­жав­них по­са­до­вих осіб – це що­рі­чна де­кла­ра­ція, яка по­да­є­ться дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми й ін­ши­ми пу­блі­чни­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми в ме­жах за­ко­но­дав­ства про ци­віль­ну слу­жбу та За­ко­ну про про­ти­дію ко­ру­пції.

Вве­де­н­ня де­кла­ра­ції про до­хо­ди та май­но дер­жав­них по­са­до­вих осіб за­крі­пле­но в Кон­вен­ції Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій про­ти ко­ру­пції (ст. 8) та у низ­ці до­ку­мен­тів Сві­то­во­го бан­ку, Ор­га­ні­за­ції Еко­но­мі­чно­го Спів­ро­бі­тни­цтва та Роз­ви­тку, а та­кож ін­ших між­на­ро­дних ін­сти­ту­тів.

Си­сте­ма де­кла­ра­цій існує в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, про­те єди­но­го стан­дар­ту не­має, то­му в ко­жній кра­ї­ні си­сте­ма має свої осо­бли­во­сті. Во­дно­час всі си­сте­ми бу­ду­ю­ться нав­ко­ло двох клю­чо­вих ці­лей: за­по­бі­га­н­ня не­за­кон­но­му зба­га­чен­ню та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів.

Не­за­кон­не зба­га­че­н­ня – це зна­чне збіль­ше­н­ня акти­вів дер­жав­ної по­са­до­вої особи, що пе­ре­ви­щує її за­кон­ні до­хо­ди, які во­на не мо­же ра­ціо­наль­но об­ґрун­ту­ва­ти. Не­за­кон­не зба­га­че­н­ня, від­по­від­но до за­зна­че­ної стат­ті, ви­зна­є­ться кри­мі­наль­но ка­ра­ним ді­я­н­ням.

Кон­флікт ін­те­ре­сів – це си­ту­а­ція, ко­ли осо­би­ста за­ці­кав­ле­ність дер­жав­ної по­са­до­вої особи (пря­ма або не­пря­ма) впли­ває або мо­же впли­ну­ти на об’єктив­не ви­ко­на­н­ня нею по­са­до­вих обов’яз­ків, а та­кож ко­ли ви­ни­ка­ють або мо­жуть ви­ни­кну­ти су­пе­ре­чно­сті між осо­би­стою за­ці­кав­ле­ні­стю по­са­до­вої особи та за­кон­ни­ми ін­те­ре­са­ми ін­ших осіб.

Не­що­дав­но До­нальд Трамп впер­ше відзві­ту­вав про свої до­хо­ди на по­са­ді Пре­зи­ден­та США. Цей крок є до­бро­віль­ним, адже за за­ко­ном він міг не по­да­ва­ти звіт до трав­ня 2018 р. Бю­ро з пи­тань ети­ки при уря­ді США опу­блі­ку­ва­ло да­ні про до­хо­ди Пре­зи­ден­та за ми­ну­лий рік. Фі­нан­со­ва де­кла­ра­ція об­ся­гом 98 сто­рі­нок бу­ла опу­блі­ко­ва­на на сай­ті ві­дом­ства. За да­ни­ми до­ку­мен­та, Трамп отри­мав 298 млн до­ла­рів до­хо­ду від во­ло­ді­н­ня по­ля­ми для голь­фу. Зокре­ма, при­бу­ток аме­ри­кан­сько­го Пре­зи­ден­та від гольф-клу­бу в шта­ті Нью-Джер­сі склав 19,8 млн до­ла­рів. CNN уто­чнює, що бу­ду­чи гла­вою дер­жа­ви, він про­вів там кіль­ка днів. Та­кож у ми­ну­ло­му ро­ці Трамп вка­зав 37,2 млн до­ла­рів при­бу­тку від во­ло­ді­н­ня ку­рор­том Мар-а-Ла­го у шта­ті Фло­ри­да. У по­рів­нян­ні з да­ни­ми де­кла­ра­ції за 2015 р., ця су­ма зро­сла на 7,4 млн до­ла­рів.

За свої кни­ги Пре­зи­дент США отри­мав го­но­рар у роз­мі­рі 7 млн до­ла­рів. За кни­гу «Ве­ли­ка зно­ву: Як по­ла­го­ди­ти на­шу ска­лі­че­ну Аме­ри­ку» (Great Again: How to Fix Our Crippled America) він отри­мав від 1 млн до 5 млн до­ла­рів.

Окрім то­го, 84 тис. до­ла­рів йо­му ви­пла­ти­ла Гіль­дія кі­но­акто­рів США. The Washington Post за­зна­чає, що за­га­лом Трамп збе­рі­гає кон­троль над акти­ва­ми, які ста­ном на 15.04.2017 р. оці­не­ні в 1,4 млрд до­ла­рів.

Однак у фі­нан­со­вій де­кла­ра­ції не вка­за­но, чи від­мо­вив­ся аме­ри­кан­ський Пре­зи­дент від акцій та цін­них па­пе­рів ком­па­ній, яки­ми він во­ло­дів, бу­ду­чи про­сто бі­зне­сме­ном. У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку він за­яв­ляв, що по­збув­ся порт­фе­ля акцій ще під час пре­зи­дент­ської кам­па­нії у черв­ні 2016 р. Та­кож у де­кла­ра­ції від­су­тні да­ні про по­да­тко­ві від­ра­ху­ва­н­ня Трам­па та йо­го вне­ски у бла­го­дій­ність – ця ін­фор­ма­ція по­вин­на мі­сти­ти­ся в по­да­тко­вій де­кла­ра­ції.

Гро­мад­ськість та ЗМІ при­ді­ля­ють зна­чну ува­гу ро­ди­ні Пре­зи­ден­та. Instagram ви­дав ко­ле­кцію тво­рів ми­сте­цтва донь­ки Трам­па. У Іван­ки Трамп і Джа­ре­да Ку­шне­ра ви­яви­ла­ся ко­ле­кція су­ча­сно­го ми­сте­цтва на су­му 25 млн до­ла­рів. Чо­ло­вік Іван­ки Трамп – стар­ший по­мі­чник Пре­зи­ден­та США Джа­ред Ку­шнер – 21.07.2017 р. по­дав но­ву, уто­чне­ну де­кла­ра­цію про до­хо­ди, в якій де­таль­но ви­сві­тле­но ін­ве­сти­ції та ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства по­дру­жньої па­ри. У до­пов­не­ній де­кла­ра­ції з’ яви­ли­ся но­ві 77 пун­ктів, «не­нав­ми­сно опу­ще­ні» в по­пе­ре­дніх ва­рі­ан­тах. За ці­єю вер­сі­єю акти­ви Джа­ре­да Ку­шне­ра та Іван­ки Трамп оці­ню­ю­ться в ме­жах від 207 млн до 762 млн до­ла­рів, тоб­то на 10 млн до­ла­рів біль­ше, ніж ого­ло­шу­ва­ло­ся ра­ні­ше.

У пер­ві­сно­му до­ку­мен­ті Д. Ку­шнер не по­ві­до­мив про свою час­тку в стар­та­пі з фі­нан­су­ва­н­ня не­ру­хо­мо­сті, за­сно­ва­но­му спіль­но бра­том Джо­шуа, а та­кож про свою ро­бо­ту з Goldman Sachs Group, мі­льяр­де­ра­ми Джор­джем Со­ро­сом і Пі­те­ром Ті­е­лом че­рез стар­тап Cadre. Окрім то­го, стар­ший ра­дник Бі­ло­го до­му не на­дав ін­фор­ма­цію про кре­ди­ти на за­галь­ну су­му близь­ко 1 млрд до­ла­рів від 20- ти кре­ди­то­рів і ком­па­ній, в яких він є спів­вла­сни­ком. Адво­кат Ку­шне­ра за­явив, що від­су­тність ці­єї ін­фор­ма­ції є про­сто «адмі­ні­стра­тив­ною по­мил­кою».

У но­вій де­кла­ра­ції вже з’ яви­ла­ся ко­ле­кція тво­рів ми­сте­цтва, яка за рі­зни­ми оцін­ка­ми ко­штує від 2 до 25 млн до­ла­рів. У зі­бран­ні Трамп-Ку­шне­ра мі­стя­ться ро­бо­ти та­ких мо­ло­дих зі­рок аме­ри­кан­сько­го арт-рин­ку: Алекс Ізра­ель, Ден Ко­лен, Нейт Ло­у­мен, Алекс Так Кор­те, Крі­сто­фер Вул, Уіл Бу­на, Де­від Остров­скі та ін.

Слід за­зна­чи­ти, що Іван­ку і Джа­ре­да вже не раз зви­ну­ва­чу­ва­ли у при­хо­ву­ван­ні та­ко­го акти­ву як ко­ле­кція су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Сто­сов­но цьо­го по­друж­жя ствер­джу­ва­ло, що їхня ко­ле­кція при­зна­че­на для осо­би­сто­го ко­ри­сту­ва­н­ня, її не мо­жна вва­жа­ти ін­ве­сти­ці­єю. По­годь­те­ся, див­не ро­зу­мі­н­ня ін­ве­сти­цій.

Ві­до­мо, що ше­дев­ри тво­рів ми­сте­цтва є іде­аль­ним, з по­зи­ції зро­ста­н­ня вар­то­сті, об’єктом ін­ве­сту­ва­н­ня. Ав­то­ри­те­тний ін­декс Мея- Мо­зе­са, скла­де­ний на осно­ві до­слі­джень за 50 ро­ків, по­ка­зує се­ре­дньо­рі­чну при­бу­тко­вість ін­ве­сти­цій у тво­ри ми­сте­цтва на рів­ні 12,06%. Вар­тість ви­да­тних тво­рів сві­то­во­го рів­ня мо­же при­но­си­ти до­хо­ди, які не мо­жна по­рів­ня­ти з при­бу­тко­ві­стю тра­ди­цій­них ін­ве­сти­цій­них ін­стру­мен­тів. Скла­сти дум­ку про мас­штаб зі­бра­н­ня тво­рів обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва сі­мей­ної па­ри мо­же будь-хто з фо­то­гра­фій Іван­ки Трамп в Instagram.

Но­ва де­кла­ра­ція по­ка­зує ми­ну­лі й по­то­чні ін­ве­сти­ції Ку­шне­ра у бе­зліч ком­па­ній, в то­му чи­слі у пла­тфор­му для тор­гів­лі не­ру­хо­мі­стю вар­ті­стю 800 млн до­ла­рів, ве­ли­кою час­ткою якої він во­ло­діє. До­ку­мент під­кре­слює ве­ли­че­зне ба­гат­ство мо­ло­дої па­ри, яка пі­шла з управ­лі­н­ня сво­ї­ми ком­па­ні­я­ми, перш ніж при­сту­пи­ти до сво­їх пу­блі­чних по­сад. Однак, як по­ві­дом­ляє The Washington Post, на­ра­зі во­ни про­дов­жу­ють кон­тро­лю­ва­ти акти­ви на су­му не мен­ше ніж 139 млн і $ 66 млн до­ла­рів, пов’яза­них з час­тка­ми Іван­ки Трамп у го­те­лі Trump у Ва­шинг­то­ні та в ін­ших про­е­ктах у сфе­рі не­ру­хо­мо­сті.

Іван­ка Трамп біль­ше не кон­тро­лює ком­па­нію, але збе­ре­гла пра­во вла­сно­сті на свій бренд (во­на отри­ма­ла 2,4 млн до­ла­рів від го­те­лю Trump International у Ва­шинг­то­ні). До то­го ж по­друж­жя про­дов­жує за­лу­ча­ти ве­ли­кі су­ми: з по­ча­тку 2016 р. Іван­ка Трамп і Джа­ред Ку­шнер отри­ма­ли до­хід у роз­мі­рі 19 млн до­ла­рів від бі­знес-про­е­ктів і вкла­ли по­над 80 млн до­ла­рів у не­ру­хо­мість.

Фо­то з офі­цій­ної сто­рін­ки Іван­ки Трамп в Instagram

зав. ла­бо­ра­то­рі­єю пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гий НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН України, к.е.н., су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.