«Мов­ча­зна зго­да» від ДФС

Мін­фін про­по­нує змі­ни що­до ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних, щоб спро­сти­ти про­це­ду­ру для бі­зне­су

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів роз­ро­би­ло за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 201 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України що­до ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних». Як по­ві­дом­ля­ють у Мін­фі­ні, най­ближ­чим ча­сом за­ко­но­про­ект бу­де по­да­ний на роз­гляд Ка­бмі­ну.

В чо­му суть?

З 01.08.2017 р. пра­цює си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно­го при­зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ри­зи­ко­вих на­кла­дних (п. 201.16 ст. 201 розд. V По­да­тко­во­го ко­де­ксу України), яка по­кли­ка­на про­ти­ді­я­ти по­да­тко­вим ма­хі­на­ці­ям та ви­ми­ван­ню ко­штів з бю­дже­ту че­рез по­да­тко­ві схе­ми. Що­ден­но при­зу­пи­ня­є­ться ре­є­стра­ція близь­ко 0,4% по­да­тко­вих на­кла­дних, до яких по­тра­пля­ють як фі­ктив­ні на­кла­дні, так і не­ве­ли­ка кіль­кість по­да­тко­вих на­кла­дних під­при­ємств ре­аль­но­го се­кто­ра економіки.

Рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію або від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних при­йма­є­ться Ко­мі­сі­єю ДФС та від­по­від­но до за­ко­ну над­си­ла­є­ться пла­тни­ку по­да­тку про­тя­гом 5-ти ро­бо­чих днів, що на­ста­ють за днем отри­ма­н­ня по­яснень та по­да­них до­ку­мен­тів.

Про­те чин­ни­ми нор­ма­ми Ко­де­ксу не пе­ред­ба­че­но жо­дних на­слід­ків для пла­тни­ка по­да­тку у ви­пад­ку, якщо Ко­мі­сі­єю ДФС не прийня­то рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію або від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/ роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних та/або не на­ді­сла­но та­ке рі­ше­н­ня пла­тни­ку по­да­тку про­тя­гом 5-ти ро­бо­чих днів.

Що дає за­ко­но­про­ект?

За­зна­че­ний за­ко­но­про­ект про­по­нує вве­сти чі­ткий строк (5 днів), від­ве­де­ний для на­да­н­ня рі­ше­н­ня ДФС що­до бло­ку­ва­н­ня або ре­є­стра­ції при­зу­пи­не­ної по­да­тко­вої на­кла­дної пла­тни­ка. Якщо цей тер­мін бу­де про­стро­че­но, по­да­тко­ва на­кла­дна ав­то­ма­ти­чно бу­де за­ре­є­стро­ва­на. Та­ким чи­ном, Ко­мі­сія ДФС ма­ти­ме біль­шу мо­ти­ва­цію швид­ко при­йма­ти від­по­від­ні рі­ше­н­ня, то­му що пла­тник по­да­тку не по­ви­нен ста­ти жер­твою не­до­ста­тньо опе­ра­тив­ної ро­бо­ти кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну.

Для ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ко­мі­сії ДФС до неї бу­де за­лу­че­но до­да­тко­вих фа­хів­ців, які змо- жуть опе­ра­тив­но роз­гля­да­ти при­зу­пи­не­ні на­кла­дні.

На вне­сен­ні цьо­го прин­ци­по­во­го пун­кту до За­ко­ну №1797, яким пе­ред­ба­че­но за­пуск ав­то­ма­ти­чної си­сте­ми при­пи­не­н­ня ри­зи­ко­вих на­кла­дних, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів на­по­ля­га­ло ще під час йо­го роз­роб­ки у гру­дні 2016 р., але під час обго­во­ре­н­ня в пар­ла­мен­ті ця нор­ма бу­ла ви­лу­че­на з фі­наль­ної вер­сії За­ко­ну. Та­ким чи­ном, про­ана­лі­зу­вав­ши про­це­си ро­бо­ти си­сте­ми, Мін­фін про­по­нує вне­сти цю по­прав­ку з ме­тою спро­ще­н­ня про­це­дур для бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.