На­та­лія КЛЮЧНИК,

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ -

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції сіль­ських, се­ли­щних рад та об’єд­на­них гро­ма­дян України «Пра­кти­чні се­мі­на­ри – це уні­каль­на мо­жли­вість ко­му­ні­ка­ції між жи­те­ля­ми сіл і мі­сце­вою вла­дою. Та­кі зу­стрі­чі фор­му­ють по­тре­бу в під­го­тов­ці на­справ­ді які­сної адмі­ні­стра­тив­ної по­слу­ги для сіль­ських ме­шкан­ців».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.