Що в іме­ні то­бі мо­їм?

Про брен­ди та ре­брен­дин­ги

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ко­ли го­во­рять про бренд пев­ної юри­ди­чної ком­па­нії, які най­пер­ші асо­ці­а­ції спа­да­ють вам на дум­ку? Яскра­вий ло­го­тип? Мо­жли­во, пе­ред ва­ми по­стає образ ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра фір­ми? Кор­по­ра­тив­ний ко­лір? Остан­ні уго­ди та клі­єн­ти? Чо­му са­ме во­ни? То­му що та­ким є брен­динг кон­кре­тної ком­па­нії як один з ін­стру­мен­тів її про­су­ва­н­ня та по­зи­ціо­ну­ва­н­ня в кон­ку­рен­тно­му се­ре­до­ви­щі. Якщо ди­ви­ти­ся на бренд юри­ди­чної ком­па­нії з по­зи­ції клі­єн­та, спо­жи­ва­ча по­слуг, то він уза­галь­нює (при­найм­ні по­ви­нен) імідж ком­па­нії, а та­кож те, чо­го від неї вар­то очі­ку­ва­ти у про­фе­сій­но­му аспе­кті. В цьо­му ма­те­рі­а­лі спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му ж по­ля­гає суть і роль брен­ду юри­ди­чної ком­па­нії, а та­кож з яких при­чин юр­фір­ми при­йма­ють рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня ре­брен­дин­гів.

Ви­зна­чень брен­ду ком­па­нії (в то­му чи­слі юри­ди­чної) не злі­чи­ти, фун­кцій та­кож. Про­те основ­ни­ми за­ли­ша­ю­ться два чин­ни­ки. Пер­ший – бренд ком­па­нії по­ви­нен під­твер­джу­ва­ти ви­со­ку якість то­ва­ру чи по­слу­ги. Дру­гий – ко­жна ком­па­нія ба­чить роль та ці­лі ро­бо­ти сво­го брен­ду по-рі­зно­му.

Що для Вас є брен­дом юри­ди­чної ком­па­нії та з чо­го він скла­да­є­ться? На пе­ре­ко­на­н­ня пар­тне­ра ЮК ALEXANDROV&PARTNERS Окса­ни Кри­жа­нів­ської, бренд – це один із най­цін­ні­ших акти­вів май­же ко­жно­го су­ча­сно­го бі­зне­су. «У швид­кі­сно­му ін­фор­ма­цій­но­му сві­ті швид­ше ви­грає той, ко­го лег­ше впі­зна­ти. Юри­ди­чний ри­нок не є ви­ня­тком. До­бре про­пра­цьо­ва­ний та більш ві­до­мий бренд дає пра­во на ви­став­ле­н­ня ви­що­го ра­хун­ку», – пе­ре­ко­на­на юрист.

На дум­ку ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра ком­па­нії Arzinger Ті­му­ра Бон­да­рє­ва, бренд юри­ди­чної фір­ми є ва­жли­вим акти­вом, який до­по­ма­гає ви­ді­ли­ти- ся в кон­ку­рен­тно­му се­ре­до­ви­щі, під­кре­сли­ти свої силь­ні сто­ро­ни, на­да­ти впев­не­ність та від­чу­т­тя ком­фор­ту клі­єн­ту фір­ми.

На­та­лія Бло­цька, ме­не­джер з мар­ке­тин­гу та роз­ви­тку бі­зне­су AVELLUM, вва­жає, що юри­ди­чний бі­знес ду­же ре­пу­та­цій­ний. Са­ме без­до­ган­на ре­пу­та­ція та про­фе­сій­ний до­свід фор­му­ють силь­ний бренд, до­по­ма­га­ють юри­ди­чним фір­мам за­лу­ча­ти та утри­му­ва­ти клі­єн­тів. До­ві­ра до фір­ми над­зви­чай­но ва­жли­ва для її успі­ху. Крім то­го, бренд фір­ми фор­мує до­свід успі­шних про­е­ктів та вза­є­мо­дії зі стей­кхол­де­ра­ми, а та­кож під­хід фір­ми до ве­де­н­ня бі­зне­су.

«Кор­по­ра­тив­ний брен­динг є одним з най­ва­жли­ві­ших аспе­ктів ді­яль­но­сті будь-якої ком­па­нії, від яко­го, без пе­ре­біль­ше­н­ня, за­ле­жить її подаль­ша до­ля на рин­ку.

Пі­дви­ще­на кон­ку­рен­ція, кон­со­лі­да­ція та гло­ба­лі­за­ція ра­зом із за­до­во­ле­н­ням по­треб клі­єн­тів і змі­на­ми в за­ко­но­дав­чо­му по­лі озна­ча­ють, що ва­жли­ві­ше, ніж будь-ко­ли, чі­тко зро­зу­мі­ти, що ро­бить са­ме ва­шу фір­му своє­рі­дною, ре­ле­ван­тною та ав­тен­ти­чною», – вва­жає ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу та PR ЮФ Trusted Advisors Ана­ста­сія По­зо­ва. Оскіль­ки ра­ні­ше юри­ди­чна сфе­ра бу­ла до­сить кон­се­рва­тив­ною, то на­ра­зі всі на­ма­га­ю­ться ди­фе­рен­ці­ю­ва­ти се­бе, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи рі­зно­ма­ні­тні pr-те­хно­ло­гії та мар­ке­тин­го­ві фі­шки. Адже ві­до­мо, що зви­чай­не сприйня­т­тя лю­ди­ною юри­ди­чної фір­ми по­чи­на­є­ться з її зов­ні­шньо­го обра­зу. Са­ме цим, на її дум­ку, мо­жна під­кре­сли­ти свою ін­ди­ві­ду­аль­ність, під­хід до ро­бо­ти, ста­біль­ність від­но­син, до­свід ді­яль­но­сті то­що.

На пе­ре­ко­на­н­ня ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра AGA Partners Амі­нат Су­ле­йма­но­вої, бренд юри­ди­чної ком­па­нії є за­над­то пе­ре­оці­не­ним аспе­ктом. «Це про­сто ло­го та на­зва, які мо­жуть на­ро­джу­ва­ти­ся, зни­ка­ти й змі­ню­ва­ти­ся, при цьо­му не здій­сню­ю­чи впли­ву на при­бу­ток ком­па­нії та кіль­кість її клі­єн­тів. Бренд – це ні­що, клі­єнт – все», – від­зна­чи­ла юрист. Фун­кція брен­ду, за її сло­ва­ми, по­ді­бна до іме­ні лю­ди­ни – іден­ти­фі­ка­ція та мо­жли- вість зна­йти, від­окре­ми­ти, від­сте­жи­ти істо­рію.

Ре­брен­динг: про зов­ні­шні при­чи­ни та вну­трі­шню по­тре­бу

Якщо го­во­ри­ти про те, хто або що зму­шує чи на­ди­хає юри­ди­чні ком­па­нії про­во­ди­ти ре­брен­динг, ек­спер­ти ви­ді­ля­ють де­кіль­ка при­чин. Зокре­ма, ке­ру­ю­чий пар­тнер Arzinger Ті­мур Бон­да­рєв у ко­мен­та­рі для ЮГ ви­ді­лив та­кі при­чи­ни:

•зли­т­тя, по­гли­на­н­ня або об’єд­на­н­ня фір­ми з ін­ши­ми грав­ця­ми на рин­ку, вна­слі­док чо­го де­які брен­ди зни­ка­ють або транс­фор­му­ю­ться;

•зва­жа­ю­чи на за­зна­че­ну ви­ще осо­бли­вість ней­мін­гу юри­ди­чно­го бі­зне­су, яка по­ля­гає в то­му, що згід- но зі сві­то­вою пра­кти­кою, юри­ди­чні фір­ми ма­ють на­зву, яка скла­да­є­ться з прі­звищ пар­тне­рів-за­снов­ни­ків фір­ми, ви­хід або смерть та­ких пар­тне­рів з пар­тнер­ства є при­чи­ною для змі­ни на­зви ком­па­нії;

«Хо­ча істо­рія знає ду­же ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли ім’я та­ких пар­тне­рів за­ли­ша­ю­ться у на­зві. На­ша ком­па­нія, до ре­чі, є одним із при­кла­дів», – до­дає Ті­мур Бон­да­рєв. За йо­го сло­ва­ми, при­во­дом для пе­ре­гля­ду на­зви та­кож мо­же ста­ти збіль­ше­н­ня пар­тнер­сько­го скла­ду.

•сут­тє­ві ре­пу­та­цій­ні та ети­чні про­бле­ми, скан­да­ли то­що, які при­зво­дять до то­го, що існу­ва­н­ня фір­ми зі ста­рою на­звою стає не­до­ціль­ним;

•змі­на стра­те­гії фір­ми, що пов’яза­но, на­при­клад, з роз­ши­ре­н­ням

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.