Ме­ди­чні по­слу­ги для іно­зем­ців

З яки­ми про­бле­ма­ми зі­штов­ху­ю­ться го­спі­та­лі, які про­во­дять лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян ін­ших кра­їн?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

По­при до­ско­на­лість пра­во­вої ба­зи ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син у сфе­рі на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг, не­при­єм­ні си­ту­а­ції, пов’яза­ні з їх отри­ма­н­ням, тра­пля­ю­ться до­сить ча­сто.

От­же, ви­па­док став­ся із Landspitali University Hospital (Іслан­дія), чиї пред­став­ни­ки звер­ну­ли­ся до юри­стів «Ті­Сі­Ем Груп Іслан­дія». Ме­ди­чний за­клад лі­ку­вав кіль­кох осіб із кра­їн СНД, які пі­сля успі­шно­го про­хо­дже­н­ня кур­су про­це­дур ви­їха­ли з кра­ї­ни, не за­пла­тив­ши за на­да­ні по­слу­ги, спо­ді­ва­ю­чись, що про­бле­ми уре­гу­лює ме­ди­чний агент. Ко­жен з них був за­стра­хо­ва­ний одні­єю з най­біль­ших ком­па­ній, що на­дає рі­зні по­слу­ги, зокре­ма ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня – AP Companies.

Слід за­зна­чи­ти, що AP Companies по­над 18 ро­ків об­слу­го­вує сво­їх клі­єн­тів та про­по­нує ши­ро­кий спектр сер­ві­сів. Про­те ком­па­нія розв’язу­ва­ти про­бле­му не­спла­ти ме­ди­чних по­слуг клі­єн­ту «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» на­віть і не зби­ра­ла­ся.

Отри­мав­ши не­об­хі­дні до­ку­мен­ти та ви­вчив­ши ма­те­рі­а­ли спра­ви, мо­лод­ший юрист ком­па­нії Ар­тем Ку­хар­ський, ра­дник Ро­ман Се­ме­нець під ке­рів­ни­цтвом ко­мер­цій- но­го ди­ре­кто­ра Дми­тра Го­во­ру­на роз­по­ча­ли ро­бо­ту над уре­гу­лю­ва­н­ням спір­ної си­ту­а­ції.

Перш ніж роз­по­ча­ти пе­ре­го­во­ри з бор­жни­ком, не­об­хі­дно отри­ма­ти ма­кси­мум ін­фор­ма­ції про ком­па­нію та лю­дей, що сто­ять за нею. Не­об­хі­дно де­таль­но до­слі­ди­ти ді­яль­ність, зро­зу­мі­ти основ­ні на­пря­ми роз­ви­тку, а та­кож ви­яви­ти силь­ні й слаб­кі сто­ро­ни під­при­єм­ства та йо­го ке­рів­ни­цтва.

Ком­па­нія- бор­жник – ти­по­ва про­блем­на ор­га­ні­за­ція. Як з’ясу­ва­ло­ся, це – під­при­єм­ство із не­за­зна­че­ною то­чною юри­ди­чною адре­сою, вра­жа­ю­чим спи­ском кон­та­ктів, ско­ри­став­шись яки­ми, все одно не­мо­жли­во на­ла­го­ди­ти зв’язок із ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром чи йо­го за­сту­пни­ка­ми. До то­го ж по­ве­дін­ка зви­чай­них пра­ців­ни­ків, які чі­тко ви­ко­ну­ва­ли ін­стру­кції під­при­єм­ства й на­ма­га­ли­ся змі­ни­ти фор­мат діа­ло­гу (з роз­мо­ви – на ли­сту­ва­н­ня), по­збав­ля­ю­чи мо­жли­во­сті отри­ма­ти бо­дай-якусь ін­фор­ма­цію про ком­па­нію, вка­зу­ва­ла на не­до­бро­со­ві­сність бор­жни­ка. Отож, пі­до­зри клі­єн­та про «скла­дно­го» бор­жни­ка бу­ли під­твер­дже­ні фа­ктом про те, що кон­тр­агент мав бри­тан­ську ре­є­стра­цію, хо­ча всі озна­ки ді­яль­но­сті під­при­єм­ства вка­зу­ва­ли на те, що ком­па­нія вза­га­лі зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Юри­стам, аби на­ла­го­ди­ти діа­лог із адмі­ні­стра­ці­єю ком­па­нії-бор­жни­ка що­до про­блем­ної си­ту­а­ції, до­ве­ло­ся про­ве­сти по­над 30 го­дин пе­ре­го­во­рів із ке­рів­ни­ка­ми рі­зних се­кто­рів ді­яль­но­сті AP Companies.

Від зу­стрі­чі пред­став­ни­ки по­ру­шни­ка від­мов­ля­ли­ся, на­віть біль­ше, на­по­ля­га­ли на від­прав­лен­ні офі­цій­них ли­стів та не хо­ті­ли ви­зна­ва­ти пов­но­ва­же­н­ня спе­ці­а­лі­стів «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл».

З огля­ду на те, що бор­жник не ба­жав уре­гу­льо­ву­ва­ти спір, який ви­ник че­рез не­ви­ко­на­н­ня са­ме ним гро­шо­вих зо­бов‘язань, ко­ман­ді юри­стів до­ве­ло­ся за­сто­су­ва­ти май­же весь спектр пе­ре­ві­ре­них на пра­кти­ці ме­то­дів впли­ву на кон­тр­аген­та.

Зре­штою бу­ло скла­де­но де­кіль­ка спе­ці­аль­них ли­стів до бор­жни­ка (зі згад­кою про де­які ці­ка­ві фа­кти, ві­до­мі ли­ше ко­ман­ді та ке­рів­ни­цтву по­ру­шни­ка), аби за­сте­рег­ти йо­го від мо­жли­вих не­га­тив­них на­слід­ків, спри­чи­не­них без­ді­яль­ні­стю та ігно­ру­ва­н­ням на звер­не­н­ня. Окрім ли­стів, бу­ло на­ді­сла­но не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, які за­свід­чу­ва­ли пов­но­ва­же­н­ня юри­стів ком­па­нії, за­лу­че­них до розв’яза­н­ня спо­ру й про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів зокре­ма, та які б ма­ли спо­ну­ка­ти бор­жни­ка сі­сти за кру­глий стіл.

Як ре­зуль­тат, юри­стам вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти діа­лог із ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром під­при­єм­ства, який ви­знав за­бор­го­ва­ність, але за­ува­жив, що ком­па­нія не мо­же її спла­ти­ти. При­чин для не­спла­ти ке­рів­ни­цтво не за­зна­чи­ло, так са­мо, як і не на­да­ло жо­дних до­ка­зів бра­ку ко­штів для ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня. Са­ме то­му ге­не­раль­ний ди­рек- тор по­чав ве­сти роз­мо­ву про стра­ху­ва­н­ня па­ці­єн­тів та не­об­хі­дність отри­ма­н­ня ком­пен­са­цій­ної ви­пла­ти від тре­тьої сто­ро­ни.

З огля­ду на втра­че­ний час клі­єн­том на­шої ком­па­нії, пра­ців­ни­ки «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» іні­ці­ю­ва­ли до­да­тко­ві пе­ре­го­во­ри з бор­жни­ком, аби при­швид­ши­ти опла­ту, не че­ка­ю­чи на будь-які ком­пен­са­ції чи ви­рі­ше­н­ня ін­ших про­блем кон­тр­аген­та.

Аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми фі­нан­су­ва­н­ня був за­про­по­но­ва­ний юри­ста­ми, що до­по­мо­гли бе­не­фі­ці­а­ру під­при­єм­ства ви­ді­ли­ти не­об­хі­дну су­му для опла­ти по­слуг клі­єн­та, мо­ти­ву­вав­ши бор­жни­ка ви­гі­дни­ми умо­ва­ми подаль­шої спів­пра­ці. У ре­зуль­та­ті, са­ме та­кий ва­рі­ант впли­нув на при­хиль­ність кон­тр­аген­та та до­по­міг по­вер­ну­ти ко­шти.

От­же, під­при­єм­ство-бор­жник пе­ре­ра­ху­ва­ло всі ко­шти, ви­ко­нав­ши свої зо­бов’яза­н­ня. Як ба­чи­мо, скла­дна си­ту­а­ція бу­ла розв’яза­на на ко­ристь клі­єн­та та з ура­ху­ва­н­ням ін­те­ре­сів бор­жни­ка, бу­ло зеко­ном­ле­но час і фі­нан­си. Ме­ди­чний за­клад під­твер­див отри­ма­н­ня пер­ших тран­шів та очі­кує за­ра­ху­ва­н­ня ко­штів за лі­ку­ва­н­ня ре­шти па­ці­єн­тів.

« По­ді­бні си­ту­а­ції ви­ни­ка­ють по­стій­но не ли­ше за кор­до­ном, а й в Укра­ї­ні. Ко­ман­ді «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» під си­лу розв’яза­н­ня ко­мер­цій­них спо­рів зі «скла­дни­ми» бор­жни­ка­ми без втрат для клі­єн­та», – під­су­мо­вує Ар­тем Ку­хар­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.