Interlegal під­го­ту­вав ви­сно­вок про ри­зи­ки іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра у ра­зі уча­сті в укра­їн­сько­му ТОВ

Yurydychna Gazeta - - Новини -

За за­мов­ле­н­ням іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра, Interlegal під­го­ту­вав ви­сно­вок сто­сов­но від­кри­т­тя бі­зне­су в Укра­ї­ні та окре­слив від­по­від­ні ри­зи­ки ін­ве­сто­ра, пов’яза­ні з вне­ском та во­ло­ді­н­ням час­ткою укра­їн­ської ком­па­нії.

Ви­сно­вок, се­ред ін­шо­го, роз­кри­ває на­сту­пні пи­та­н­ня: по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­ції ін­ве­сто­ру; ви­пла­та ди­ві­ден­дів та ва­лю­тні обме­же­н­ня, що ді­ють в Укра­ї­ні; роль ін­ве­сто­ра в управ­лін­ні ТОВ, за­ле­жно від роз­мі­ру час­тки в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі; від­по­від­аль­ність ін­ве­сто­ра як за­снов­ни­ка (уча­сни­ка) за зо­бов’яза­н­ня­ми ТОВ та ін­ші.

Та­кож у ви­снов­ку бу­ли роз­гля­ну­ті де­які аспе­кти тру­до­вих від­но­син та спосо­би за­хи­сту іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра в Укра­ї­ні, пе­ред­ба­че­ні чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ли юрист Ві­кто­рія Рус­сє­ва та по­мі­чник юри­ста Мар­та Ле­ля­ві­на, під ке­рів­ни­цтвом пар­тне­ра Іри­ни Во­є­во­ді­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.