ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри» по­ча­ла при­йма­ти опла­ту в Bitcoin

Yurydychna Gazeta - - Новини -

Юри­ди­чна фір­ма « Іл­ля­шев та Пар­тне­ри » по­ча­ла при­йма­ти ци­фро­ву ва­лю­ту Bitcoin як опла­ту за про­фе­сій­ні по­слу­ги.

« У Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі Укра­ї­ни на­по­ля­га­ють на то­му, що кри­пто­ва­лю­та Bitcoin не мо­же бу­ти за­со­бом пла­те­жу. При цьо­му та­ка по­зи­ція ні­як не під­крі­пле­на за­ко­но­дав­чою ба­зою. Ми вва­жа­є­мо, що опе­ра­ції з Bitcoin не су­пе­ре­чать за­ко­ну, то­му по­ча­ли їх при­йма­ти, – по­ві­до­мив Ми­хай­ло Іл­ля­шев, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри». – Bitcoin вже ві­ді­грає ва­жли­ву роль в між­на­ро­дно­му бі­зне­сі та сві­то­вій еко­но- мі­ці. Ми по­вин­ні вра­хо­ву­ва­ти ре­а­лії ді­ло­во­го сві­ту. Ци­фро­ві ва­лю­ти вже тут! На­ші клі­єн­ти очі­ку­ють від нас гну­чко­сті при тран­за­кці­ях, що дає Bitcoin. Будь-які спро­би фі­скаль­них ор­га­нів за­мі­ни­ти Вер­хов­ну Ра­ду при­ре­че­ні на про­вал. По­ки за­ко­но­дав­чий ор­ган не за­бо­ро­нить ви­ко­ри­ста­н­ня кри­пто­ва­лю­ти (а це на­вряд чи ста­не­ться), ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти з ни­ми».

В ЮФ «Іл­ля­шев і Пар­тне­ри» не ба­чать юри­ди­чних пе­ре­шкод для при­йо­му Bitcoin та схва­лю­ють на­мір Ра­ди з фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті ви­зна­чи­ти пра­во­вий ста­тус кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні.

«В Есто­нії, де ми пра­цю­є­мо з 2016 р., Bitcoin вже ви­зна­ли вір­ту­аль­ною ва­лю­тою – аль­тер­на­тив­ним пла­ті­жним за­со­бом. Ми ма­є­мо на­мір за­пу­сти­ти вла­сну на­ціо­наль­ну кри­пто­ва­лю­ту Estcoin, за­без­пе­че­ну дер­жав­ни­ми га­ран­ті­я­ми, яка бу­де фун­кціо­ну­ва­ти в кра­ї­ні на­рів­ні з єв­ро», – за­зна­чив Ми­хай­ло Іл­ля­шев.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.