При­му­со­ва «мі­гра­ція»

Yurydychna Gazeta - - Новини - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Пі­сля по­дій 2013 ро­ку Укра­ї­на сти­кну­ла­ся не ли­ше з так зва­ною вну­трі­шньою мі­гра­ці­єю, ко­ли со­тні ти­сяч укра­їн­ців че­рез агре­сію РФ ви­му­ше­ні бу­ли роз­се­ли­ти­ся зі схі­дних те­ри­то­рії по всій кра­ї­ні, за­ли­шив­ши до­мів­ки, а ще й з тим, що ін­ша ча­сти­на гро­ма­дян (ме­шкан­ців Кри­му) має про­бле­му з нав’язу­ва­н­ням ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства.

Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що при­му­шу­ва­н­ня гро­ма­дян оку­по­ва­ної дер­жа­ви отри­му­ва­ти гро­ма­дян­ство дер­жа­ви-оку­пан­та є ні­чим ін­шим, як не­до­бро­со­ві­сною та про­ти­прав­ною по­ве­дін­кою, що має на ме­ті по­зба­ви­ти їх за­хи­сту між­на­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го пра­ва. До то­го ж та­кий при­мус су­пе­ре­чить за­галь­ним за­са­дам пра­ва вій­сько­вої оку­па­ції, зокре­ма ст. 31 Че­твер­тої Же­нев­ської кон­вен­ції, яка пе­ред­ба­чає за­бо­ро­ну за­сто­су­ва­н­ня будь-яких за­со­бів при­му­су (як фі­зи­чно­го, так і мо­раль­но­го ха­ра­кте­ру) до ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня оку­по­ва­ної те­ри­то­рії.

Про те, які пра­кти­чні та сер­йо­зні кро­ки в цьо­му пи­тан­ні не­об­хі­дно зро­би­ти Укра­ї­ні, ЮГ роз­по­від­а­ють юри­сти-між­на­ро­дни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.