АО Suprema Lex роз­по­ча­ло спів­пра­цю з низ­кою при­ва­тних ви­ко­нав­ців у м. Ки­є­ві та Ки­їв­ській обла­сті

Yurydychna Gazeta - - Новини -

Ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex, адво­кат Ві­ктор Мо­роз ствер­джує, що спів­пра­ця з при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми за­без­пе­чить ще більш ефе­ктив­ний за­хист клі­єн­тів адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня, оскіль­ки на­ра­зі існу­ють зна­чні про­бле­ми з ви­ко­на­н­ням су­до­вих рі­шень.

«Вва­жа­є­мо, що ін­сти­тут при­ва­тних ви­ко­нав­ців мо­же ста­ти одним з клю­чо­вих ін­стру­мен­тів від­нов­ле­н­ня до­ві­ри укра­їн­сько­го су­спіль­ства до су­до­вої си­сте­ми та по­бу­до­ви пра­во­вої дер­жа­ви», – за­зна­чив ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex, адво­кат Ві­ктор Мо­роз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.