Су­до­ва пра­кти­ка що­до зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних

Yurydychna Gazeta - - Інтерв’ю -

Так, суд за­зна­чив, що кон­тро­лю­ю­чим ор­га­ном гру­бо по­ру­шу­ю­ться нор­ми пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПК Укра­ї­ни, оскіль­ки у кви­тан­ці­ях, яки­ми пла­тни­ків ПДВ по­ві­дом­ля­ють про зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ПН/РК, не за­зна­ча­є­ться кон­кре­тний кри­те­рій ри­зи­ку. Та­кий не­до­лік кви­тан­цій, на дум­ку су­ду, пря­мо впли­ває на мо­жли­вість пла­тни­ка ПДВ на­да­ти ко­пії не­об­хі­дних до­ку­мен­тів, ви­чер­пний пе­ре­лік яких за­твер­джу­ю­ться що­до ко­жно­го та­ко­го кри­те­рію окре­мо.

Та­кож су­до­вий ор­ган звер­нув ува­гу на те, що від­по­від­но до п. 201.16 ст. 201 ПК Укра­ї­ни, у та­ких кви­тан­ці­ях має бу­ти вка­за­ний ви­клю­чний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які по­трі­бно по­да­ти пла­тни­ку ПДВ до ко­мі­сії ДФС. Однак у кви­тан­ці­ях пла­тни­ку про­сто про­по­ну­є­ться на­да­ти «ко­пії до­ку­мен­тів, до­ста­тніх для прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних від­по­від­но до п. «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПК Укра­ї­ни, ви­чер­пний пе­ре­лік яких вста­нов­ле­но На­ка­зом №567», що та­кож є гру­бим по­ру­ше­н­ня ви­мог ПК Укра­ї­ни.

Орім то­го, суд за­зна­чив, що фор­му­лю­ва­н­ня у ви­ще­за­зна­че­них кви­тан­ці­ях ви­мо­ги про на­да­н­ня «Та­бли­ці да­них пла­тни­ка по­да­тків, яка пе­ред­ба­че­на п. 4 цьо­го на­ка­зу», не­об­хі­дність по­да­н­ня якої за­крі­плю­є­ться На­ка­зом №567, є не­чі­тким та не­зро­зумі­лим, оскіль­ки на­справ­ді у ви­ще­за­зна­че­но­му п. 4 на­ка­зу Мін­фі­ну №567 Та­бли­ця да­них пла­тни­ка не за­твер­джу­ю­ться, а мі­стя­ться зов­сім ін­ші нор­ми. ючо­го ор­га­ну, в ана­ло­гі­чних ка­те­го­рі­ях справ пла­тни­кам ПДВ мо­жна по­ре­ко­мен­ду­ва­ти за­яв­ля­ти та­кож кло­по­та­н­ня про ви­не­се­н­ня окре­мої ухва­ли в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му ст. 166 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни. Та­ким чи­ном, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган мо­жна бу­де зму­си­ти не ли­ше від­но­ви­ти ре­є­стра­цію за­бло­ко­ва­ної по­да­тко­вої на­кла­дної, але й зо­бов’яза­ти ви­пра­ви­ти си­стем­ні по­мил­ки (на­при­клад, що­до не­від­по­від­но­сті форм кви­тан­цій ви­мо­гам ПК Укра­ї­ни), що ускла­дню­ють ро­бо­ту пла­тни­кам ПДВ.

Ці­ка­вим окре­сле­не рі­ше­н­ня є ще й тим, що від­по­від­а­чем у цій спра­ві бу­ла ви­клю­чно ДФС Укра­ї­ни. Во­дно­час Він­ни­цький окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд в ана­ло­гі­чній спра­ві за­лу­чив дру­гим спів­від­по­від­а­чем ко­мі­сію ДФС Укра­ї­ни, рі­ше­н­ня якої про від­мо­ву у ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН оскар­жу­є­ться по­зи­ва­чем (ухва­ла від 10.08.2017 р. у спра­ві №802/1181/17-а). На на­шу дум­ку, дру­га по­зи­ція є більш пра­виль­ною, оскіль­ки та­ка ко­мі­сія є ко­ле­гі­аль­ним по­стій­но ді­ю­чим ор­га­ном при ДФС Укра­ї­ни (п. 2 По­ряд­ку ро­бо­ти ко­мі­сії Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни, яка при­ймає рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних або від­мо­ву в та­кій ре­є­стра­ції, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мін­фі­ну від 13.06.2017 р. №566), пов­но­ва­же­н­ня якої ви­зна­ча­ю­ться по-

Ми­ро­сла­ва НЕЧАЙ, екс­перт TaxLink

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.