Де­які пи­та­н­ня за­кон­но­сті обі­гу кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - Аналітика -

Остан­нім ча­сом в укра­їн­ських пра­во­вих ре­а­лі­ях по­стає пи­та­н­ня за­кон­но­сті обі­гу в на­шій дер­жа­ві кри­пто­ва­лют, зокре­ма най­по­ши­ре­ні­шої з них – Bitcoin. Кри­пто­ва­лю­та – це ци­фро­ві гро­ші, ви­пуск та облік яких за­сно­ва­ний на те­хно­ло­гії бло­кчейн. За­зви­чай, ін­фор­ма­ція про тран­за­кції не ши­фру­є­ться і до­сту­пна у від­кри­то­му ви­гля­ді. Для за­без­пе­че­н­ня не­змін­но­сті ба­зи лан­цюж­ка бло­ків тран­за­кцій ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться еле­мен­ти кри­пто­гра­фії (ци­фро­вий під­пис на осно­ві си­сте­ми з від­кри­тим клю­чем, по­слі­дов­не хе­шу­ва­н­ня). Най­більш по­пу­ляр­ни­ми кри­пто­ва­лю­та­ми є Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, Litecoin то­що.

Ци­фро­ва еко­но­мі­ка та пов’яза­ні з нею кри­пто­ва­лю­ти на­бу­ва­ють все біль­шо­го зна­че­н­ня в су­ча­сно­му сві­ті, ви­ті­сня­ю­чи при цьо­му ре­аль­ні гро­ші. Во­че­видь, та­ка си­ту­а­ція є не­при­єм­ною для де­яких мо­жно­влад­ців, адже при­ва­тна емі­сія гро­шей, на їхню дум­ку, по­ся­гає на дер­жав­ну мо­но­по­лію у цій сфе­рі.

Зокре­ма, у сер­пні 2017 р. ши­ро­ко­го роз­го­ло­су на­бу­ло ви­лу­че­н­ня 200 оди­ниць комп’ютер­но­го обла­дна­н­ня для ге­не­ра­ції кри­пто­ва­лю­ти Bitcoin (май­не­ри) на те­ри­то­рії дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Лі­ку­валь­но-оздо­ров­чий центр» Ін­сти­ту­ту еле­ктро­зва­рю­ва­н­ня ім. Па­то­на. На­да­ю­чи слід­чим по­лі­ції до­звіл на огляд, від­шу­ка­н­ня та ви­лу­че­н­ня ре­чей і до­ку­мен­тів (ухва­ла від 03.08.2017 р. у спра­ві №759/11642/17), слід­чий су­д­дя Свя­то­шин­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва Ве­ли­чко Т.О. вста­но­вив на­сту­пне: «ОСОБА_3 за по­пе­ре­дньою змо­вою із нев­ста­нов­ле­ни­ми до­су­до­вим роз­слі­ду­ва­н­ням осо­ба­ми, пе­ре­слі­ду­ю­чи осо­би­сту ко­ри­сли­ву за­ці­кав­ле­ність з ме­тою ви­го­тов­ле­н­ня та емі­сії гро­шо­вих су­ро­га­тів кри­пто­ва­лю­ти «бі­тко­ін», ви­пуск та обіг якої на те­ри­то­рії Укра­ї­ни за­бо­ро­не­ний, від­по­від­но до ч. 2 ст. 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни», в по­ру­ше­н­ня ви­мог За­ко­нів Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни», «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність», ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пла­ті­жні си­сте­ми та пе­ре­каз ко­штів в Укра­ї­ні», згі­дно з якою пла­ті­жні ор­га­ні­за­ції пла­ті­жних си­стем, уча­сни­ки пла­ті­жних си­стем та опе­ра­то­ри по­слуг пла­ті­жної ін­фра­стру­кту­ри ма­ють пра­во здій­сню­ва­ти ді­яль­ність в Укра­ї­ні ви­клю­чно пі­сля їх ре­є­стра­ції шля­хом вне­се­н­ня ві­до­мо­стей про них до Ре­є­стру. По­ря­док та­кої ре­є­стра­ції ви­зна­че­но По­ло­же­н­ням про по­ря­док ре­є­стра­ції пла­ті­жних си­стем, уча­сни­ків пла­ті­жних си­стем та опе­ра­то­рів по­слуг пла­ті­жної ін­фра­стру­кту­ри, за­твер­дже­ним по­ста­но­вою Прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни від 04.02.2014 р. №43, а та­кож нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, ви­рі­ши­ли вчи­ни­ти під­роб­ку бан­ків­ських до­ку­мен­тів».

На на­шу дум­ку, юри­ди­чна дис­ку­сія сто­су­є­ться пи­та­н­ня за­бо­ро­ни чи до­зво­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня кри­пто­ва­лют, пов’яза­на з не­о­дно­зна­чним тлу­ма­че­н­ням по­ня­т­тя «гро­шо­вий су­ро­гат». Так, від­по­від­но до ч. 2 ст. 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни», на те­ри­то­рії Укра­ї­ни за­бо­ро­ня­ю­ться ви­пуск та обіг ін­ших гро­шо­вих оди­ниць і ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шо­вих су­ро­га­тів як за­со­бу пла­те­жу. Во­дно­час ч. 1 ст. 1 цьо­го ж За­ко­ну ви­зна­чає, що гро­шо­вий су­ро­гат – це будь-які до­ку­мен­ти у ви­гля­ді гро­шо­вих зна­ків, що від­рі­зня­ю­ться від гро­шо­вої оди­ни­ці Укра­ї­ни, ви­пу­ще­ні в обіг не На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни та ви­го­тов­ле­ні з ме­тою здій­сне­н­ня пла­те­жів у го­спо­дар­сько­му обі­гу, крім ва­лю­тних цін­но­стей.

З цьо­го ви­зна­че­н­ня мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що гро­шо­ві су­ро­га­ти по­вин­ні ма­ти до­ку­мен­таль­ну фор­му, ви­гля­да­ти як гро­шо­ві зна­ки, бу­ти ви­пу­ще­ним в обіг не НБУ, ви­го­тов­ля­ти­ся з ме­тою здій­сне­н­ня пла­те­жів у го­спо­дар­сько­му обі­гу, але не бу­ти при цьо­му ва­лю­тни­ми цін­но­стя­ми.

Су­пе­ре­чли­ви­ми в аспе­кті бі­тко­ї­нів є пер­ші дві озна­ки, адже кри­пто­ва­лю­ти не ма­ють до­ку­мен­тар­ної фор­ми та не ви­гля­да­ють як гро­шо­ві зна­ки (так зва­ні фі­зи­чні бі­тко­ї­ни – це фа­кти­чно су­ве­ні­ри, оскіль­ки цін­ні­стю є не «мо­не­та», а при­ва­тний ключ, вбу­до­ва­ний в неї під за­хи­сною плів­кою). Зре­штою, фі­зи­чні бі­тко­ї­ни важ­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у го­спо­дар­сько­му обі­гу, до то­го ж їх кіль­кість по­рів­ня­но не­ве­ли­ка.

Вар­то за­ува­жи­ти, що ви­ще­вка­за­на ре­да­кція абза­цу ч. 1 ст. 1 За­ко­ну вста­нов­ле­на За­ко­ном №1919-III від 13.07.2000 р., ко­ли ні про які кри­пто­ва­лю­ти не бу­ло й мо­ви. От­же, за­сто­су- ва­н­ня ці­єї тер­мі­но­ло­гії що­до кри­пто­ва­лют зна­хо­ди­ться під зна­ком пи­та­н­ня.

На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни 10.11.2014 р. бу­ло прийня­то Роз’ясне­н­ня що­до пра­во­мір­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні вір­ту­аль­ної ва­лю­ти/кри­пто­ва­лю­ти Bitcoin. НБУ за­зна­чив, що роз­гля­дає вір­ту­аль­ну ва­лю­ту/кри­пто­ва­лю­ту Bitcoin як гро­шо­вий су­ро­гат, який не має за­без­пе­че­н­ня ре­аль­ною вар­ті­стю і не мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни як за­сіб пла­те­жу, оскіль­ки це су­пе­ре­чить нор­мам укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Крім то­го, під час ви­ко­ри­ста­н­ня вір­ту­аль­ної ва­лю­ти/ кри­пто­ва­лю­ти Bitcoin існує фа­ктор під­ви­ще­но­го ри­зи­ку, пов’яза­но­го з ці­єю по­слу­гою, опе­ра­ці­єю або ка­на­лом по­ста­ча­н­ня, зокре­ма ано­нім­ність опе­ра­ції (що мо­же вклю­ча­ти го­тів­ку) та де­цен­тра­лі­зо­ва­ність опе­ра­ції. Во­дно­час НБУ на­го­ло­шує, що між­на­ро­дне по­ши­ре­н­ня та­ких пла­те­жів ро­бить цю ка­те­го­рію по­слуг при­ва­бли­вою для про­ти­прав­них дій, у то­му чи­слі від­ми­ва­н­ня ко­штів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом, або фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму.

Во­че­видь, та­ке роз’ясне­н­ня з ен­ту­зі­а­змом бу­ло сприйня­те фі­скаль­ни­ми, а го­лов­не – пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми. Так, се­ред остан­ніх но­вин – ви­зна­че­н­ня ДФС Укра­ї­ни бі­тко­ї­нів (вла­сне, са­ме ця кри­пто­ва­лю­та по­стій­но фі­гу­рує у від­по­від­них нор­ма­тив­них актах мі­ні­стерств і ві­домств) гро­шо­вим су­ро­га­том та вка­зів­ка на те, що кри­пто­ва­лю­та не мо­же бу­ти пла­ті­жним за­со­бом в Укра­ї­ні. Та­ке роз’ясне­н­ня фі­скаль­ний ор­ган дав на за­пит Укр­ін­фор­му. При цьо­му ДФС по­си­ла­є­ться на ви­ще­вка­за­не роз’ясне­н­ня НБУ 2014 р.

Во­дно­час ігно­ру­є­ться той факт, що 11.08.2017 р. за­сту­пник Го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій у сво­є­му ко­мен­та­рі сто­сов­но ста­ту­су Bitcoin в Укра­ї­ні за­зна­чив, що для ви­ро­бле­н­ня спіль­ної по­зи­ції що­до пра­во­во­го ста­ту­су Bitcoin та йо­го ре­гу­лю­ва­н­ня На­ціо­наль­ний банк за­по­ча­тку­вав діа­лог з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів, Дер­жав­ною фі­скаль­ною слу­жбою, Дер­жав­ною слу­жбою фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу, На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку, а та­кож На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг. Оче­ви­дно, про цей діа­лог у ДФС Укра­ї­ни ні­чо­го не зна­ють.

От­же, за­бо­ро­не­ні чи ні Бі­тко­ї­ни та ін­ші кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні? Як по­ка­зує пра­кти­ка, перш за все не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. У п. 7, 8 ч. 111 ст. 92 Основ­но­го За­ко­ну ви­зна­че­но, що ви­клю­чно за­ко­на­ми Укра­ї­ни ви­зна­ча­ю­ться пра­во­вий ре­жим вла­сно­сті, пра­во­ві за­са­ди та га­ран­тії під­при­єм­ни­цтва, пра­ви­ла кон- ку­рен­ції та нор­ми ан­ти­мо­но­поль­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Вар­то за­ува­жи­ти, що у при­ва­тно-пра­во­вих від­но­си­нах (а са­ме та­ки­ми є від­но­си­ни між вла­сни­ка­ми кри­пто­ва­лют, да­та-цен­тра­ми й ін­ши­ми уча­сни­ка­ми цьо­го рин­ку) ви­ко­ри­сто­ву­є­ться дис­по­зи­тив­ний прин­цип пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня, суть яко­го ви­зна­ча­є­ться фор­му­лою: «До­зво­ле­но все, що пря­мо не за­бо­ро­не­но за­ко­ном».

Пря­мої за­ко­но­дав­чої за­бо­ро­ни кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні не­має, а от­же, Роз’ясне­н­ня НБУ, Лист ДФС чи ін­ші підза­кон­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти не мо­жуть за­мі­ни­ти за­кон, який би пря­мо вре­гу­льо­ву­вав/за­бо­ро­няв та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня.

Слід зга­да­ти ці­ка­ву (як з те­о­ре­ти­чної, так і пра­кти­чної по­зи­ції) спра­ву в ме­жах адмі­ні­стра­тив­но­го про­це­су. Так, По­ста­но­вою Хар­ків­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.10.2016 р., яка бу­ла за­ли­ше­на без змін ухва­лою Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.12.2016 р. у спра­ві №820/5120/16, за­до­во­ле­но по­зов ТОВ «Єди­нар­ко­ін» до Го­лов­но­го управ­лі­н­ня дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби у Хар­ків­ській обла­сті про ска­су­ва­н­ня по­да­тко­вих кон­суль­та­цій у ли­сті №4599/10/20-40-12-01-10 від 10.08.2016 р. сто­сов­но вір­ту­аль­ної ва­лю­ти Aitibicoin та у ли­сті №5226/10/2040-14-11-11 від 09.09.2016 р. сто­сов­но вір­ту­аль­ної ва­лю­ти E-dinarcoin.

Суд пер­шої ін­стан­ції, з яким по­го­див­ся апе­ля­цій­ний суд (на­ра­зі, су­дя­чи з ЄДРСР, спра­ва зна­хо­ди­ться у ВАСУ), кон­ста­тує, що Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни у спра­ві Хед­квіст про­ти Шве­ції сво­їм рі­ше­н­ням від 22.10.2015 р. по­ста­но­вив, що опе­ра­ції з бі­тко­ї­на­ми та ін­ши­ми вір­ту­аль­ни­ми ва­лю­та­ми на те­ри­то­рії Єв­ро­со­ю­зу не по­вин­ні опо­да­тко­ву­ва­ти­ся по­да­тком на до­да­ну вар­тість. Та­ке рі­ше­н­ня су­ду при­рів­нює вір­ту­аль­ні ва­лю­ти до тра­ди­цій­них ва­лют у пла­ні опо­да­тку­ва­н­ня. Та­ким чи­ном, ХОАС ви­рі­шує, що рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду мо­жна вва­жа­ти офі­цій­ною фор­мою роз’ясне­н­ня основ­них (не­від­чу­жу­ва­них) прав ко­жної лю­ди­ни, за­крі­пле­них і га­ран­то­ва­них Кон­вен­ці­єю, яка є ча­сти­ною на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож дже­ре­лом за­ко­но­дав­чо­го пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня і пра­во­за­сто­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

Якщо ВАСУ по­го­ди­ться з та­кою по­зи­ці­єю ХОАС та ХААС, слід кон­ста­ту­ва­ти на­яв­ність двох вза­є­мо­ви­клю­чних тен­ден­цій в укра­їн­ській пра­во­вій си­сте­мі. Та­кий кон­флікт мо­же бу­ти ви­рі­ше­ний ли­ше шля­хом вре­гу­лю­ва­н­ня від­по­від­них опе­ра­цій у ме­жах змін за­ко­но­дав­ства. Ма­є­мо на­дію, що пар­ла­мен­та­рі все ж та­ки пра­гнуть вве­сти Укра­ї­ну до чи­сла пе­ре­до­вих дер­жав сві­ту, а не мно­жи­ти но­ві за­бо­ро­ни.

Ар­мен НЕРСЕСЯН, адво­кат, к.ю.н., стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.